playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านทางสื่อวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์1. ชื่อโครงการ  ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านทางสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการในระหว่างวันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 รวม  39 ตอน  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์ ระหว่างช่วงเวลา 17.10 น. – 18.00 น.ความยาว 50 นาที

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักสื่อสารการพัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  500,000 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 25 ธันวาคม 2558

    เป็นเงิน  500,000 บาท 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   4.1 บริษัท ทัฟครีเอชั่น จำกัด

   4.2 บริษัท เอกซ์ตร้า-พลัส จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   5.1 นายรุ่งโรจน์  เพชระบูรณิน  เจ้าหน้าที่สื่อสารการพัฒนา

   5.2 นางสาววิมลรัตน์  เขตสมุทร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  

   

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter