• pic05
  • pic03
  • slideshow01
  • slideshow02

ข่าวชุมชนบ้านมั่นคง

พอช.จับมือ บสส.หนุนบ้านมั่นคงนำร่องเซนต์สัญญาจะซื้อจะขายที่ด...
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557  ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) มีการจัดงานลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินระหว่างสถาบันพัฒนาอง...
ชุมพรดันโครงการเฟส 2 เร่งช่วยผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 มีการประชุมตัวแทนเครือข่ายบ้านมั่นคงจังหวัดชุมพร ที่ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุปากน้ำหลังสวน ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร เพื่อว...
ขบวนองค์กรชุมชนจับมือพอช.สำรวจเมือง 1,200 เมืองพัฒนาบ้านมั่น...
นางสาวสุมล ยางสูง ผู้จัดการโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยว่า ตามที่สถาบันฯได้รั...

ดูทั้งหมด

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สภาพัฒนาการเมือง
องค์การมหาชน