Recommend Print

รายงานแผนงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2553

แบบรายงานแผนงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2553
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ลำดับที่ งานโครงการ รายการ จำนวน (หน่วยนับ) งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป งานที่เสร็จภายในปี 53 จัดเช่า วิธีการ ออกแบบหรือกำหนด แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน หมายเหตุ
จัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา มี (/) ไม่มี (/) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) คาดว่าจะมีการส่งมอบปี.......(เดือน/ปี) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี.....(ล้านบาท)  เงินกองทุน พอช.   
1 จัดเช่าอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร  5 เครื่อง  -  /  /      /    /   ก.ย.-52 ก.ย.-52 ต.ค.-52   900,000.00  
2 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 6 รายการ  -  /  -  /    /    /   ม.ค.-52 ก.พ.-52 มี.ค.-52   3,385,000.00  
3 จ้างบริการรักษาความสะอาด จ้างบริการรักษาความสะอาด 1 งาน  -  /  - -  /  /    /   ก.ย.-52 ก.ย.-52 ต.ค.-52   1,500,000.00  
4 เช่ารถยนต์ตู้และรถยนต์กระบะ เช่ารถยนต์ตู้และรถยนต์กระบะ 15 คัน  -  /  /        /  /   ก.ย.-52 ก.ย.-52 ต.ค.-52   3,200,000.00  
5 จ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร จ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร 3 คน  -  /  - -  /  /    /   ก.ย.-52 ก.ย.-52 ต.ค.-52   300,000.00  
6 จ้างรักษาความปลอดภัย จ้างรักษาความปลอดภัย 10 คน  -  /  - -  /  /    /   ก.ย.-52 ก.ย.-52 ต.ค.-52   1,500,000.00  
7 เช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต เช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต 1 ระบบ  -  /  /      /    /   ก.ย.-52 ก.ย.-52 ต.ค.-52   726,102.00  
8 เช่าสัญญาณ MPLS เช่าสัญญาณ MPLS 1 ระบบ  -  /  /      /    /   ก.ย.-52 ก.ย.-52 ต.ค.-52   742,152.00  
9 จ้างกำจัดปลวกและแมลง จ้างกำจัดปลวกและแมลง 12 ครั้ง  -  /  - -  /  /    /   ก.ย.-52 ก.ย.-52 ต.ค.-52   130,000.00  
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สภาพัฒนาการเมือง
องค์การมหาชน