Recommend Print

คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง
อายุ ๖๕ ปี
ประวัติการศึกษา - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 6 พ.ศ.2506
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 17
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำจุดที่ 57 พ.ศ.2521
- โรงเรียนทหารช่างกองทัพบกสหรัฐอเมริกาหลักสูตร
ENGINEER OFFICER ADVANCED COURSE FT. BELVOIR 1974
ความรู้พิเศษอื่นๆ
- หลักสูตรเสนาธิการทหารบก
ประวัติการทำงาน
- อนุกรรมการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
ในคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เป็นผู้บังคับหน่วยทหารช่างตั้งแต่ระดับหมวด-กองพัน และสำนักงานยุทธโยธาทหาร
- ทำหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
- ริเริ่มให้มีขบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับรัฐในเรื่องที่ดิน
และให้ชุมชนที่อยู่อาศัยในเขตที่ดินรัฐอยู่อย่างชอบด้วยกฎหมายและมั่นคง
นำไปสู่การวางแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
และจัดตั้งสำนักงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
- ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ประสบภัยธรณีพิบัติ 6 จังหวัด
- ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน
ศูนย์อำนวยต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ(ศตจ.)
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สนช. ร่วมผลักดันให้มี พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน
- ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยคนจนชนบท
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
- ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนฯภาคประชาชน (ศจพ.ปชช.)

กรรมการ (ผู้แทนหน่วยราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์

วัน เดือน ปี เกิด

16 พฤศจิกายน 2497
การศึกษา
พ.ศ. 2520 อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2531

M.Sc. Rural-Regional Development Planning  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ประวัติการทำงาน
21 ธันวาคม 2542    ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ โครงการต่อต้านการค้าหญิงและเด็ก ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กรมประชาสงเคราะห์
1 ตุลาคม 2544 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมประชาสงเคราะห์
1 พฤศจิกายน 2548 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3 ตุลาคม 2551 รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
1 ตุลาคม 2553 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
10 พฤศจิกายน 2554 รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การฝึกอบรม 
พ.ศ. 2537 นักบริหารงานประชาสงเคราะห์ (นป. รุ่น 15) กรมประชาสงเคราะห์
พ.ศ. 2544 โครงการพัฒนาผู้นำสตรีในภาครัฐ รุ่นที่ 5   สำนักงาน ก.พ.
พ.ศ. 2549 นักบริหารระดับสูง (นบส. 1) รุ่นที่ 50 สำนักงาน ก.พ.
พ.ศ. 2552 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
พ.ศ. 2552 โครงการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer: CIO) สำนักงาน ก.พ.
พ.ศ. 2553 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) สำนักงาน ก.พ.
พ.ศ. 2554 การฝึกอบรมหลักสูตรสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ศึกษาดูงาน
พ.ศ. 2548 การศึกษาดูงานด้านสวัสดิการสังคมภายใต้การสัมมนา ASEAN-JAPAN High Level Officials Meeting on Caring Society ณ ประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2550 โครงการวิเคราะห์นโยบายสาธารณด้านการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ศึกษาเฉพาะกรณี ดัชนีสังคม ณ ประเทศแคนาดา
พ.ศ. 2553 การศึกษาดูงานการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต (เมืองน่าอยู่) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

กรรมการ (ผู้แทนหน่วยราชการกรมการพัฒนาชุมชน)

ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์
ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2523 ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ศึกษาสำเร็จการศึกษา พ.ศ.2537 ปริญญาเอก สาขาวิชา DOCTOR OF ORGANIZATION DEVELOPMENT AND TRANSFORMATION (DUDT) CEBUDOCTORS'UNIVERSITY Philippines ปีที่สำเร็จ พ.ศ.2551
อายุ 53 ปี

หลักสูตรฝึกอบรม

-หลักสูตรการปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ว)รุ่นที่3 กรมการพัฒนาชุมชนปี2539
-หลักสูตรผู้บริหารระดับ 7 ของกระทรวงมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทยปี2543
-หลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ปี 2546
-หลักสูตรนักบริหารงานผังเมืองระดับสูง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2551 กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2551

ประวัติการรับราชการ :
19 ม.ค.2525  พัฒนากร (นักพัฒนาชุมชน 3)                         อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
2532-2535 นักวิชาการพัฒนาชุมชนฝ่ายวิชาการ                  สพจ.ลำพูน,เพชรบูรณ์
2535-2536 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม                                     ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการ พช.เขตที่ 5 ลำปาง
2537-2538

นักวิชาการพัฒนาชุมชนฝ่ายแผนงานและโครงการ   สพจ.ลำพูน

2538-2541

พัฒนาการอำเภอ (จนท.บริหารงาน พช.7) สพอ.ลี้ จังหวัดลำพูน

2541-2543

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมชุมชน                ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการ พช.เขตที่ 8
(นว.พช.8ว)                                             นครศรีธรรมราช

2543-2550

ผอ.ส่วนนโยบายและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
(นว.พช.8ว)                                             กรมการพัฒนาชุมชน

2550-2553

พัฒนาการจังหวัด(จนท.บริหารงาน  พช.8)  สพจ.กำแพงเพชร

17 ก.ย.2553

นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ (9ชช.)             สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจ         
ชุมชนกรมการพัฒนาชุมชน

12 ธ.ค.2555

ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทน               สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน     กรมการพัฒนาชุมชน

21 ม.ค.2555-ปัจจุบัน

ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการแทน กรมการพัฒนาชุมชน


ประวัติการศึกษาดูงาน

 • ศึกษาดูงานการดำเนินงานหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ประเทศญี่ปุ่น
 • ศึกษาดูงานการพัฒนาชนบท ประเทศเวียดนามเหนือ/ใต้ และเกาหลี
 • ศึกษาดูงานการพัฒนาการทอผ้าไหม ประเทศอินเดีย/จีน
 • ศึกษาดูงานการดำเนินหมู่บ้าน OTOP ท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
 • ศึกษาดูงานด้านการบริหารธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเทศอิตาลี และฝรั่งเศส
 • ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงาน OTOP ประเทศกัมพูชา,ลาว
 • ศึกษาดูงานการพัฒนาองค์กร ประเทศฟิลิปปินส์
 • ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเทศรัสเซีย
 • ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาความยากจน/การประชุม SOMRDPE ประเทศอินโดนีเซีย,บรูไน,เวียดนาม
 • ศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม นักบริหารระดับสูง (นบส.75) ประเทศอิตาลี

ผลงานวิชาการ

 • เขียนเอกสารวิชาการ การดำเนินงาน OTOP  จากนอกสู่ใน OTOP ปี 2544-2548
 • เขียนเอกสาร การดำเนินงาน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP:Village Champion: OVC) ปี 2547
 • เขียนเอกสารวิชการ เรื่อง เครือข่ายองค์ความรู้ ชุมชนมุ่งสู่ชุมชน (Knowledge Best OTOP:KBO)ปี 2549
 • งานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อ "TheOrganization Development Interventions on the Strategic Management of the Public Official the Bureau of Community Enterprise promotion and Community Development Department of the Ministry of Interior in Bangkok ,Thailand"
 • แนวทางการลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP ปี 2546
 • แนวทางการคัดสรรสุดยอด OTOP ไทย (OTOP Product Champion: OPC) ปี 2547
 • ผลิดอก ออกผล ผลิตภัณฑ์ชุมชน 49 ปี 2549
 • แนวทางการเพิ่มพูนทุนทางปัญญาพัฒนาชุมชน (Smart OTOP Program) ปี 2547
 • สรุปประเมินผลการจัดงาน OTOP Midyear  และ OTOP City
 • วิวัฒนาการ การดำเนินงาน OTOP ไทยจากต้นน้ำ กลางน้ำ ไปสู่ปลายน้ำ ปี 2553
 • เอกสาร Road Map 1 ทศวรรษ OTOP  ไทย ปี 2554
 • Model การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบ ปี 2553

กรรมการ (ผู้แทนหน่วยราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ)

นางสุวรรณี คำมั่น
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(นักบริหารระดับสูง) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
อายุ ๕๘ ปี  
การศึกษา
- ปริญญาตรีสถิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.sc. (Community Nutrition) จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์
ประเทศออสเตรเลีย
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2548
ฝึกอบรม
- การวางแผนกำลังคน ประเทศอังกฤษ
- การวางแผนกลยุทธ์ ประเทศแคนาดา
- Making Decentralization Work : Tools For Health Policy Maker and Manager,
Harvard School of Public Health, Harvard University
- Leader in Development : Managing Political and Economic Change
Kennedy School of Government , Harvard University

ประสบการณ์การทำงาน

- เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศษฐกิขพอเพียง
- กรรมการคณะกรรมการอุดมศึกษา คณะกรรมการสถาบันคลังสมองของชาติ
- คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- คณกรรมการการสภาการศึกษาและเป็นกรรมการของสถาบันเฉพาะทางต่าง ๆ
-กรรมการค่าจ้างและกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
- กรรมการพัฒนาองค์กรชุมชน
- กรรมการกองทัน สสส.
- จัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมในแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมองในกระบวนการพัฒนาประเทศ และจัดทำกรอบการลงทุนด้านสังคม แผนลงทุนด้านการศึกษา/สุขภาพ
- จัดทำแผนเฉพาะทาง เช่น แผนกลยุทธการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แผนพัฒนาสตรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่เป้าหมายสหัสวรรษ (MDGs-R) เป็นต้น
- จัดทำโครงการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและยกร่างพระราชกำหนด การจัดตั้งสถาบันคุณวิฒิวิชาชีพ

กรรมการ (ผู้แทนหน่วยราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

อายุ ๕๓ ปี  
การศึกษา

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(พัฒนาการเศรษฐกิจ) NIDA
- M.A. (Finance & Investment) University of Exeter ประเทศอังกฤษ (ทุนรัฐบาลอังกฤษ)
ประวัติการทำงาน
- ร่วมในทีมยกร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ร่วมดำเนินการและยกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
- ดำเนินการเพื่อให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA)
- ร่วมพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนฉบับแรก (ปี2545)
- ร่วมพิจารณาการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์
- เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฏรพิจารณาร่างกฎหมายอนุพันธ์
- เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนคณะกรรมการนโยบายลงทุนของกองทุน SME Venture Capital
- เป็นกรรมการในคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
- เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานยกร่างแผนแม่บทพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 2
- เป็นผู้แทนสำรองในคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุนของกองทุนประกันสังคม
- เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน)

นายแก้ว สังข์ชู
อายุ ๕๘ ปี ประวัติการศึกษา - มัธยมศึกษาปีที่ ๓
อาชีพในปัจจุบัน
- ทำสวน (เจ้าของสวน)
ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์
- ประธานกลุ่มออมทรัพย์หมู่ ๗ ตำบลเกาะเต่า (๑๕ ปี)
- ประธานกองทุนสวัสดิการ อสม.บ้านปากเหมือง (๙ ปี)
- ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานภาคีองค์กรเครือข่ายจังหวัดพัทลุง
- ผู้ประสานงาน/คณะทำงานกองทุนเพื่อสังคม
- ผู้ประสานงาน/วิทยากรกระบวนการแผนเศรษฐกิจแบบพอเพียงแห่งชาติ
- ประสานงานเครือข่ายแผนแม่บทชุมชน เพื่อตนเอง ๔ ภาค
- คณะอนุกรรมการฟอกเงินระดับชาติ
- ศิลปาจารย์ มหาวิชชาลัยชุมชนปักษ์ใต้ สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม
- คณะทำงานโครงการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนเพื่อเป็นองค์กรที่กำกับ ดูแล และตรวจสอบตนเอง พอช.
- ประธานกรรมการร่วมศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.)
- สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
- คณะอนุกรรมการประสานงานพัฒนาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
- คณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาชน(ศจพ.ปชช.)
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น
- คณะกรรมการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นแห่งชาติ

กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน)

นางศิริวรรณ บุตราช
อายุ ๕๓ ปี ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้า กรุงเทพมหานคร
อาชีพปัจจุบัน
- ทำวิสาหกิจแปรรูปมะม่วงหิมพานต์
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- ประธานกลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกรเนินสูงมุ่งพัฒนาฯ
- ประธานเครือข่ายองค์กรชุมชนคนตราด
ประวัติการทำงาน
- กรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
- คณะทำงานโครงการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน เพื่อเป็นองค์กรที่กำกับดูแลและตรวจสอบตนเอง
- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนางานด้านสิน
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการพัฒนาสวัสดิการชาวบ้าน
- คณะอนุกรรมการประสานงานการพัฒนาองค์กรชุมชน
- คณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาชน (ศจพ.ปชช.)
- คณะอนุกรรมการรับรองสถานภาพการเป็นองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
- กลุ่มอาชีพและพัฒนาศักยภาพของแม่บ้าน
- ทำงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดตราด
- กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
- ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรจังหวัดตราด
- คณะกรรมการบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
- ผู้ตรวจสอบและเสริมหนุนของชุมชนหมู่บ้านดีเด่นจังหวัดตราด

กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน)

นายอดุลย์ ยกคำจู
อายุ ๕๓ ปี ประวัติการศึกษา - มัธยมศึกษาปีที่ ๔
อาชีพปัจจุบัน
- เกษตรกร
ประวัติการทำงาน
- ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี
- คณะกรรมการประเมินนายอำเภอ
- คณะกรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ พอช.
- คณะกรรมการโครงการบัณฑิตคืนถิ่น พอช.
- คณะทำงานพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนเพื่อเป็นองค์กรที่กำกับดูแลและตรวจสอบตนเอง พอช.
- ประธานร่วมคณะกรรมการ ศจพ.ปชช.
- คณะที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรชุมชนภาคเหนือ
- คณะ ศจพ.ปชช.เชียงใหม่
- คณะอนุกรรมการประสานงานการพัฒนาองค์กรชุมชน
- คณะกรรมการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาชน (ศจพ.ปชช.) จังหวัดเชียงใหม่
- จัดตั้งกลุ่มเกษตรพืชผักพื้นบ้าน และการจัดตั้งกลุ่มเกษตรธรรมชาติ
- ร่วมก่อตั้งกลุ่มแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ
- คณะกรรมการตรวจสอบร้านค้าสหกรณ์ร้านค้า ต.แม่ทา
- คณะกรรมการเครือข่ายองค์กรชุมชน
- เลขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.แม่ทา
- กรรมการที่ปรึกษา อสม.
- กรรมการที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้นำ เพื่อการเปลี่ยนแปลง
- กรรมการที่ปรึกษาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนภาคเหนือ

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

รศ.ดร.ประสาน บุญโสภาคย์
อายุ ๖๓ ปี
ประวัติการศึกษา - พ.ศ. 2510 นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ. 2513 เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- พ.ศ. 2535 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์)
(เกียรตินิยมดีมาก) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- พ.ศ. 2545 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ประชากรและการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2511 - เริ่มรับราชการในตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงตรี
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
กองประชาสัมพันธ์เขตลำปาง กรมประชาสัมพันธ์
พ.ศ. 2513 - โอนไปรับราชการในตำแหน่งนิติกรตรี กองร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. 2514 - นิติกรโท กองร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. 2514 - โอนไปรับราชการในตำแหน่งอาจารย์โท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2514-2519 - อาจารย์โท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2519-2520 - อาจารย์ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2520-2524 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2524-2526 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2526-2527 - รองศาสตราจารย์ 7 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2527-2529 - รองศาสตราจารย์ 8 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2529-2548 - รองศาสตราจารย์ 9 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์บริหาร
พ.ศ. 2519 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2523-2526 - หัวหน้าภาควิชากฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2527-2529 - หัวหน้าภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2534-2536 - หัวหน้าภาควิชาปฏิบัติการวิชาชีพกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2548-2551 - คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา
อายุ ๕๗ ปี
ประวัติการศึกษา - ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสตรีวิทยา พ.ศ. 2512
- สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2513 – 2518
- Certificate, Housing and Urbanization Course,
Royal Danish Academy of Arts
- School of Architecture, Copenhagen, Denmark, 1979 (2522)
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2518–2519 - ทำงานกับสำนักงานออกแบบวางผัง ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
พ.ศ. 2519–2531 - ทำงานการเคหะแห่งชาติ
- 2519–2525 สำนักงานปรับปรุงชุมชนแออัด สถาปนิก วางผัง ออกแบบประเมินผล
ประชาสัมพันธ์
- 2524–2531 ศูนย์วิชาการที่อยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์
ทำงานประสานการฝึก อบรมที่อยู่อาศัยและการพัฒนาชุมชน, ปรับปรุงชุมชนแออัด,
ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย, ประสานการฝึกอบรมผู้นำชุมชน , ประชุมสัมมนาชุมชนแออัด,
ทำงานวิจัย ประเมินผล การพัฒนาชุมชน ที่อยู่อาศัย
- 2529–2531 เป็นหัวหน้าทีม โครงการตัวอย่างการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยด้วยการ
แบ่งปัน ที่ดิน ชุมชนเซ่งกี่ โครงการนี้ได้รับรางวัลที่อยู่อาศัยตัวอย่างจากสหประชาชาติ
(UN Habitat International Year Of Shelter for the Homeless
Demonstration Project)
พ.ศ. 2523–2533 - สนับสนุนประสานการทำงานชุมชนกับองค์กรพัฒนาเอกชน และ องค์กรชุมชนในชุมชน
ที่ประสบ ปัญหาการไล่ที่ มีส่วนร่วมในการนำไปสู่การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย
ด้วยการแบ่งที่ดินที่ชุมชนพระราม 4 ชุมชนบ้านมนังคศิลา ชุมชนวัดลาดบัวขาว
พ.ศ. 2531–2533 - เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
พ.ศ. 2532–2533 - ทำงานเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย เอสแคป (UN ESCAP)
พ.ศ. 2533–2541 - เป็นที่ปรึกษาทำโครงการศึกษาวิจัย การพัฒนาของภาคชุมชน
ในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ องค์กรระหว่างประเทศ ต่าง ๆ เช่น
UNDP ESCAP UN HABITAT ในเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เขมร ประเทศไทย ฯลฯ
พ.ศ. 2534–2543 - เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาชุมชนแออัดของ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เป็นรองผู้อำนวยการโครงการ ผู้จัดการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยโครงการซอยพลับพลา
พ.ศ. 2541–2543 - เป็นผู้อำนวยการโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน (Urban Communities Environment
Activities) เป็นโครงการความร่วมมือกับโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจากประเทศเดนมาร์ก
พ.ศ. 2541–2545 - กรรมการ มูลนิธิชุมชนเมือง
พ.ศ. 2535–2543 - สำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง (พชม.) เป็นหน่วยงานสนับสนุนและเชื่อมโยง
การพัฒนาองค์กรชุมชน เมือง ทั่วประเทศผ่านกระบวนการออมทรัพย์และสินเชื่อ
สร้างความสามารถในการจัดการกองทุน ของชุมชน โดยกองทุนพัฒนาชุมชนเมือง
- 2535–2537 เป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการชุมชน
- 2537–2540 รองกรรมการผู้จัดการ
- 2540–2543 กรรมการผู้จัดการ
- ใน ปี พ.ศ.2543 พชม. ซึ่งบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนเมืองได้รวมตัวกับกองทุน
พัฒนาชนบท ภายใต้พระราชกฤษฎีกาตาม พ.ร.บ.องค์การมหาชน
เป็นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
พ.ศ. 2543-2551 - ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
ประสบการณ์อื่น ๆ
พ.ศ. 2531–2533 - ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจากภูมิภาคเอเชียขององค์กรที่อยู่อาศัยสากล
(Habitat International Coalition - Board Member from Asia)
พ.ศ. 2532-2534 - เป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงสากล (International Fact Finding Mission Team)
ปัญหา สิทธิที่อยู่อาศัย และการไล่ที่ชุมชน ในประเทศเกาหลี ฮ่องกง
พ.ศ.2535–ปัจจุบัน - สนับสนุนการพัฒนาชุมชน กระบวนการกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในประเทศ ต่าง ๆ ในเอเชีย
พ.ศ. 2545–2547 - เป็นกรรมการที่ปรึกษานโยบายจากเอเชีย โครงการร่วมการแก้ปัญหาสลัมระหว่างชาติ
(Cities Alliance-Cities Without Slums) Joint International Project UN HABITAT
World- Bank
พ.ศ. 2546–2547 - คณะกรรมการร่าง แผนการพัฒนาแห่งสหสวรรษเรื่องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคนจน
(Millenium Development Goals, Target 11, Taskforce)
พ.ศ. 2532 - ได้รับรางวัลจากสมาคมที่อยู่อาศัยประเทศญี่ปุ่น
(Japan Housing Association International IYSH Award)
พ.ศ. 2534 - ได้รับเลือก Ashoka Fellows – Innovator for Public

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ชื่อ นายพลากร            นามสกุล วงค์กองแก้ว
เกิดวันที่    ๑๐  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๐๓    อายุ ๕๔ ปี

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ (ศศบ.) สาขาจิตวิทยา-แนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน) วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์
- ผู้ประสานงานมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา จังหวัดพะเยา
- ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
- ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
การบริหารระดับพื้นที่ : บริหาร กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานสำนักงานภาค
(๑)    บริหารจัดการสำนักงาน บุคลากร แผนงาน และงบประมาณในภาค ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานต่างๆ ในภาค
(๒)    สนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่ระดับจังหวัด/ภาค ประสานเชื่อมโยงกับขบวนองค์กรชุมชนในระดับต่างๆ และหน่วยงานภาคการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
(๓)    ส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือของภาคประชาสังคม รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างขบวนองค์กรชุมชนกับภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน
การบริหารโครงการ : บริหาร เสนอแนะ พิจารณากลั่นกรองและเป็นกลไกในการบริหารโครงการ ต่างๆ
 (๑)   กรรมการโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี ๒๕๔๘
(๒)   อนุกรรมการโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๑
(๓)   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔
(๔)   อนุกรรมการการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ ปี ๒๕๕๐
(๕)   อนุกรรมการฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมและดินโคลนถล่มภาคเหนือ
(๖)   คณะทำงานเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนโดยภาคประชาสังคม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒
(๗)   ประธานร่วมคณะทำงานการสนับสนุนเชิงพื้นที่ สภาองค์กรชุมชนและประชาสังคม ตั้งแต่                 ปี ๒๕๕๕-ปัจจุบัน
การประสานนโยบาย
(๑)   เลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการความรู้ชุมชนสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะ
(๒)   การประสานงานระดับกระทรวง
(๓)   คณะกรรมการเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูป
(๔)   คณะทำงานปฏิรูป พอช.
(๕)   คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและกำกับดูแลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในช่วงเปลี่ยนผ่าน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
(๖)   คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่น
(๗)   คณะกรรมการยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเกษตรยั่งยืนภาคประชาชน
(๘)   สนับสนุนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานต่อ พอช. การสนับสนุนโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
(๙)   วิทยากรโรงเรียนนายอำเภอ
(๑๐)   ประสานความร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
(๑๑)   ประสานความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา ได้แก่ สปสช. สช. สปร. สสส.

ความสามารถพิเศษ
- วิทยากรวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- วิทยากรหลักสูตร “การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์”
- วิทยากรหลักสูตร “การวิเคราะห์ชุมชนอย่างเร่งด่วน”

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สภาพัฒนาการเมือง
องค์การมหาชน