• event170258
ประกาศ :

ProcureAnnouncedJobPostingsNews

สารคดีชุมชน

ปากนคร วิถีชิวิต และที่อยุ่อาศัย... ปากนคร วิถีชิวิต และที่อยุ่อาศัย 23 กุมภาพันธ์ 2558 |

การก่อรูปของชุมชนริมปากแม่น้ำบริเวณที่ไหลออกสู่ทะเล ได้มีกระจายอยู่ทั่วทั้งชายฝั่งทะเลของไทย ในภาคใต้ของไทยมีเมืองและชุมชนลักษณะนี้อยู่หลายแห่ง ไม่ว...

อ่านต่อ...
ภาคกลางตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจและทุนชุมชน... ภาคกลางตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจและทุนชุมชน 23 กุมภาพันธ์ 2558 |

         เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คณะทำงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคกลาง จัดเวทีระดมแผนตำบลบ้านใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นศูนย์กลา...

อ่านต่อ...
สภาพลเมืองจังหวัดพังงาพลังขับเคลื่อนพังงาแห่งความส... สภาพลเมืองจังหวัดพังงาพลังขับเคลื่อนพังงาแห่งความสุข 23 กุมภาพันธ์ 2558 |

             พังงาจังหวัดเล็กๆเมืองในหุบเขา มีพื้นที่การปกครอง  8 อำเภอ 51 พื้นที่ ( เทศบาลตำบลและเทศบาลเมือง 13 พื้นที่ อบต. 38  ตำบล)    เป็นจังหวั...

อ่านต่อ...
สภาชูรอตำบลสะนอ จ.ปัตตานี พื้นที่กลางของการพัฒนาแ... สภาชูรอตำบลสะนอ จ.ปัตตานี  พื้นที่กลางของการพัฒนาและแก้ปัญหา... 23 กุมภาพันธ์ 2558 |

     ตำบลสะนอ   อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  มีประชากร 877 ครัวเรือน   5,169  คน  นับถือศาสนาอิสลาม 100 %   มีอาชีพการเกษตรเป็นหลักคือ ทำนา ทำสวนยาง ส...

อ่านต่อ...
จากการเมืองสมานฉันท์สู่สภาพลเมืองตำบลควนรู... จากการเมืองสมานฉันท์สู่สภาพลเมืองตำบลควนรู 23 กุมภาพันธ์ 2558 |

           ตำบลควนรูมีทั้งหมด  9 หมู่บ้าน  มีประชากรจำนวน  6,072 คน ประชากรตำบลควนรูมีอาชีพหลักคือ กรีดยางและทำนา  ส่วนอาชีพรอง คือ  รับจ้างโรงงาน  ...

อ่านต่อ...
ดร.บวรศักดิ์ ระบุรัฐธรรมนูญต้องสร้างพลเมืองให้เป็น... ดร.บวรศักดิ์ ระบุรัฐธรรมนูญต้องสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ และรั... 23 กุมภาพันธ์ 2558 |

          เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ประธานคณะอนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  ได้แสดงปาฐกถา สภาพลเมืองใ...

อ่านต่อ...
ท่าก๊อโมเดล : ปฏิบัติการ “ผังชีวิต ผังชุมชน”... ท่าก๊อโมเดล  : ปฏิบัติการ “ผังชีวิต ผังชุมชน” 20 กุมภาพันธ์ 2558 |

จากสภาพภูมินิเวศน์ของพื้นที่ตำบลท่าก๊อที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับที่ราบลุ่มขนาดเล็กประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีปัญหาเรื่องการถือ...

อ่านต่อ...
งานประเพณีล่องแพพะโต๊ะ ปี ๒๕๕๘... งานประเพณีล่องแพพะโต๊ะ ปี ๒๕๕๘ 20 กุมภาพันธ์ 2558 |

"ดินแดนแห่งภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปก น้ำตกงาม ลือนามผลไม้" คำขวัญของอำเภอพะโต๊ะที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ภูเขา ป่าไม้ สา...

อ่านต่อ...
ว้าว! ไม่น่าเชื่อ เชื้อราก็มีประโยชน์... ว้าว! ไม่น่าเชื่อ เชื้อราก็มีประโยชน์ 19 กุมภาพันธ์ 2558 |

               เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สภาองค์กรชุมชนตำบลราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง จัดฝึกอบรมการเพาะเชื้อราบิวเวอร์เรียให้กับกลุ่มเกษตรอิ...

อ่านต่อ...
นครสวรรค์ตื่นตัว เตรียมความพร้อมปฏิรูปจากฐานราก... นครสวรรค์ตื่นตัว เตรียมความพร้อมปฏิรูปจากฐานราก 19 กุมภาพันธ์ 2558 |

เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์ 2558  ณ  ศาลาประชาคม อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ได้มีตัวแทนจาก 27 สภาองค์กรชุมชนตำบล เปิดวงหารือการเตรียมความพร้อมปฏิรูปประเท...

อ่านต่อ...

ดูทั้งหมด

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สภาพัฒนาการเมือง
องค์การมหาชน