Create PDF Recommend Print

รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติในจังหวัดสงขลา วันอาทิตย์ ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕

  • Hits
    1851 views

รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติในจังหวัดสงขลา

ครั้งที่ ๙

วันอาทิตย์ ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕  

 

สถานการณ์น้ำในจังหวัดสงขลา

ด้วยฝนได้ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อเนื่องมาในช่วงปลายเดือน และได้ตกหนักเต็มพื้นในวันที่ ๓๑ ธันวาคม  ต่อเนื่องข้ามปีถึงวันที่ ๑ มกราคม ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของหลายอำเภอที่อยู่ชายควน การสัญจรของพี่น้องในบริเวณดังกล่าวมีความยากลำบาก เนื่องจากน้ำไหลลงคลองไม่ทัน แต่ระดับน้ำในคลองสายใหญ่อย่างคลองอู่ตะเภา คลองภูมี คลองจะนะ คลองเทพา เป็นต้น ยังไม่ล้นฝั่ง ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ขึ้นธงเหลือเป็นการให้เตรียมตัวรับมือแล้ว

 

แต่ช่วง ๓-๔ ชั่วโมง ในภาคเช้า อัตราการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำคลองอู่ตะเภาด้านหาดใหญ่ใน มีค่าประมาณ ๓ ชั่วโมง ต่อ ๑ ขีด ถ้าหากอัตราไม่ลดลง ประมาณเที่ยงคืนก็จะขึ้นถึงคอสะพาน นั่นหมายถึงน้ำจะทะลักเข้าเมืองหาดใหญ่

 

แต่ทั้งนี้ มีเงื่อนไขตัวแปรสำคัญ ๒ ประการ คือ ๑) ศักยภาพของคลอง ร.๑ ที่จะสามารถแบ่งการระบายน้ำหลีกออกมิให้เข้าคลองอู่ตะเภา ๒)น้ำจากเขาคอหงส์และนาหม่อมที่ไหลลงตัวเมืองหาดใหญ่โดยตรงจะลดลง

 

จากภาพถ่ายกลุ่มฝนในช่วงหลังเที่ยง พบว่าฝนในบางพื้นที่ลดลงมาก แถบชายแดนพื้นที่สงขลาด้านปัตตานี(เทพา) และมาเลเซีย(เขาน้ำค้าง)

 

        ศิริพล สัจจาพันธุ์  รายงาน

socorane@gmail.com โทร.08-1748-3723