พิมพ์
ชัญญาพัชญ์ เกษมรัตน์
หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ฮิต: 1186
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง   ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557 แบบ สขร.1
สำนักบริหารงานกลาง
ลำดับ งานซื้อ/จ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง)
1 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ          4,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 2,354.00 บาท เป็นเงิน 2,354.00 บาท  
2 จัดจ้างซ่อมเครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า   ตกลงราคา ร้านวีระการช่าง ร้านวีระการช่าง ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 400.00 บาท เป็นเงิน 400.00 บาท  
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter