playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
        สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง   ในรอบเดือนมกราคม 2557   แบบ สขร.1
        สำนักบริหารงานกลาง    
             
ลำดับ งานซื้อ/จ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง)
1 จัดจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรม   ACCPAC        54,995.33 ตกลงราคา บจ.สมาร์ท คอนซัลติ้ง บจ.สมาร์ท คอนซัลติ้ง ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 50,000.00 บาท เป็นเงิน 50,000.00 บาท  
2 จัดซื้อวัสดุงานบ้าน   กระดาษชำระ แก้วกรวยกระดาษ        35,000.00 ตกลงราคา หจก.เบอเดน ซัพพลาย หจก.เบอเดน ซัพพลาย ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 34,347.00 บาท เป็นเงิน 34,347.00 บาท  
3 จัดจ้างพิมพ์กฤษฎีกา        20,000.00 ตกลงราคา หจก.พิริยะ   อินเตอร์พริ้น หจก.พิริยะ   อินเตอร์พริ้น ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 18,190.00บาท เป็นเงิน 18,190.00บาท  
4 จัดซื้อวัสดุคอมฯ   9 รายการ        36,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 35,994.80บาท เป็นเงิน 35,994.80บาท  
5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   ถ่านอัลคาไลน์ AA        12,000.00 ตกลงราคา บจ.หลิน เค.ซี.   เทรดดิ้ง บจ.หลิน เค.ซี.   เทรดดิ้ง ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 9,552.96 บาท เป็นเงิน 9,552.96 บาท  
6 จัดจ้างพิมพ์กระดาษหัวจดหมายและซองน้ำตาล        40,000.00 ตกลงราคา หจก.อุดมโชคการพิมพ์ หจก.อุดมโชคการพิมพ์ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 39,055.00 บาท เป็นเงิน 39,055.00 บาท  
7 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์   ตกลงราคา บจ.พี แอนด์ พี   โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ บจ.พี แอนด์ พี   โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 6,510.95 บาท เป็นเงิน 6,510.95 บาท  
8 จัดจ้างทำตรายาง   ตกลงราคา บจ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ บจ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 1,765.50 บาท เป็นเงิน 1,765.50 บาท  
9 จัดซื้อโทรศัพท์   ตกลงราคา บริษัท เจ มาร์ท จำกัด   (มหาชน) บริษัท เจ มาร์ท จำกัด   (มหาชน) ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 7,500.00 บาท เป็นเงิน 7,500.00 บาท  
10 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   ตกลงราคา บจ.เอก-ชัย   ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม บจ.เอก-ชัย   ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 3,716.00 บาท เป็นเงิน 3,716.00 บาท  
11 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   2 รายการ          2,800.00 ตกลงราคา บจ.หลิน เค.ซี.   เทรดดิ้ง บจ.หลิน เค.ซี.   เทรดดิ้ง ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 2,101.48 บาท เป็นเงิน 2,101.48 บาท  
12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   5 รายการ        45,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 43,206.60 บาท เป็นเงิน 43,206.60 บาท  
13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   1 รายการ          8,500.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 5,114.60 บาท เป็นเงิน 5,114.60 บาท  
14 จัดจ้างทำตู้ล็อกเกอร์        30,000.00 ตกลงราคา หกจ.ไอเดีย บูม   ครีเอชั่น หกจ.ไอเดีย บูม   ครีเอชั่น ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 29,960.00 บาท เป็นเงิน 29,960.00 บาท  
15 จัดจ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด   ตกลงราคา บจ.พิโคเทคโนโลยีเวิลด์ บจ.พิโคเทคโนโลยีเวิลด์ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 9,630.00 บาท เป็นเงิน 9,630.00 บาท  
16 จัดจ้างซ่อมโน๊ตบุ๊ค   ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 2,996.00 บาท เป็นเงิน 2,996.00 บาท  
17 จัดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ   ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 3,531.00 บาท เป็นเงิน 3,531.00 บาท  
18 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์   ตกลงราคา บจ.อัพเปอร์   คอมพิวเตอร์ บจ.อัพเปอร์   คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 4,494.00 บาท เป็นเงิน 4,494.00 บาท  
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter