playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
        สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง   ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556   แบบ สขร.1
        สำนักบริหารงานกลาง    
             
ลำดับ งานซื้อ/จ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง)
1 จัดซื้อวัสดุงานบ้าน   4 รายการ        50,000.00 ตกลงราคา หจก.เบอเดนซัพพลาย หจก.เบอเดนซัพพลาย ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 49,113.00 บาท เป็นเงิน 49,113.00 บาท  
2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   4 รายการ        40,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 39,311.80 บาท เป็นเงิน 39,311.80 บาท  
3 จัดจ้างทำตรายาง          4,500.00 ตกลงราคา บจ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ บจ.ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 2,113.00บาท เป็นเงิน 2,113.00บาท  
4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   6 รายการ          9,500.00 ตกลงราคา บจ.หลิน เค.ซี.   เทรดดิ้ง บจ.หลิน เค.ซี.   เทรดดิ้ง ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 8,667.00บาท เป็นเงิน 8,667.00บาท  
5 จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์   ตกลงราคา บจ.พี แอนด์ พี   โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ บจ.พี แอนด์ พี   โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 535.00 บาท เป็นเงิน 535.00 บาท  
6 จัดจ้างซ่อมโช๊คประตู   ตกลงราคา ร้านบ.สัน เซอร์วิส ร้านบ.สัน เซอร์วิส ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 4,012.50 บาท เป็นเงิน 4,012.50 บาท  
7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   7 รายการ        57,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ หจก.เอส.พี. พารากอน ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 46,523.60 บาท เป็นเงิน 45,977.90 บาท  
        หจก.เอส.พี. พารากอน    
        เป็นเงิน 45,977.90 บาท    
8 จัดซื้อวัสดุงานบ้าน   กระจก 3 รายการ          3,500.00 ตกลงราคา ร้านบ.สัน เซอร์วิส ร้านบ.สัน เซอร์วิส ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 2,300.50 บาท เป็นเงิน 2,300.50 บาท  
9 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเข้าคลัง   500 รีม        50,000.00 ตกลงราคา บจ.รีมส์ แอนด์ โรลส์   จำกัด บจ.รีมส์ แอนด์ โรลส์   จำกัด ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
        เป็นเงิน 47,615.00 บาท เป็นเงิน 47,615.00 บาท  
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter