playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

แบบ สขร.1
สำนักบริหารงานกลาง
ลำดับ งานซื้อ/จ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง)
1 จัดซื้อวัสดุคอม และเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า            55,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
เป็นเงิน 40,129.28 บาท เป็นเงิน 40,129.28 บาท
2 จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ตกลงราคา บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส บจ.ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
เป็นเงิน 1,926.00 บาท เป็นเงิน 1,926.00 บาท
3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ          3,500.00 ตกลงราคา บจ.ออฟฟิศ คลับ (ไทย) บจ.ออฟฟิศ คลับ (ไทย) ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
เป็นเงิน 3,191.00 บาท เป็นเงิน 3,191.00 บาท
4 จัดจ้างตีเส้นจราจรและทำป้ายจุดรวมพล        35,000.00 ตกลงราคา ร้านแพน โฆษณา ร้านแพน โฆษณา ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
เป็นเงิน 33,000.00 บาท เป็นเงิน 33,000.00 บาท
5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ        55,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
เป็นเงิน 49,797.80 บาท เป็นเงิน 49,797.80 บาท
6 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ          6,800.00 ตกลงราคา บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
เป็นเงิน 6,741.00 บาท เป็นเงิน 6,741.00 บาท
7 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ          4,000.00 ตกลงราคา บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
เป็นเงิน 3,852.00 บาท เป็นเงิน 3,852.00 บาท
8 จัดจ้างซ่อมเครื่องเจนเนอเรเตอร์ ตกลงราคา บจ.เจริญยนต์ไทยพัฒนา บจ.เจริญยนต์ไทยพัฒนา ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
เป็นเงิน 47,615.00 บาท เป็นเงิน 47,615.00 บาท
9 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 500 รีม        50,000.00 ตกลงราคา บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
เป็นเงิน 48,150.00 บาท เป็นเงิน 48,150.00 บาท
10 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน          1,500.00 ตกลงราคา บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง บจ.หลิน เค.ซี. เทรดดิ้ง ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
เป็นเงิน 337.05 บาท เป็นเงิน 337.05 บาท
11 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 3 เดือน        15,000.00 ตกลงราคา บจ.พีซีไอ (1992) บจ.พีซีไอ (1992) ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
เป็นเงิน 14,400.00 บาท เป็นเงิน 14,400.00 บาท
12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ        10,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
เป็นเงิน 5,350.00 บาท เป็นเงิน 5,350.00 บาท
13 จัดจ้างซ่อมประตูห้องน้ำชาย-หญิง ตกลงราคา ร้านบ.สัน เซอร์วิส ร้านบ.สัน เซอร์วิส ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
เป็นเงิน 3,210.00 บาท เป็นเงิน 3,210.00 บาท
14 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ตกลงราคา ร้านบ.สัน เซอร์วิส ร้านบ.สัน เซอร์วิส ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
เป็นเงิน 3,210.00 บาท เป็นเงิน 3,210.00 บาท
15 จัดซื้อวัสดุงานบ้าน กระดาษชำระ 2 รายการ        50,000.00 ตกลงราคา หจก.เบอเดนซัพพลาย หจก.เบอเดนซัพพลาย ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
เป็นเงิน 49,888.75 บาท เป็นเงิน 49,888.75 บาท
16 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนปี 56 จำนวน 2 รายการ    1,286,000.00 ตกลงราคา บจ.เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ บจ.สหธุรกิจ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
เป็นเงิน 1,254,147.00 บาท เป็นเงิน 939,460.00 บาท
บจ.ริโก้ (ประเทศไทย)
เป็นเงิน 1,083,535.50 บาท
บจ.สหธุรกิจ
เป็นเงิน 939,460.00 บาท
บจ.คอมเทค ไอที
เป็นเงิน 1,143,202.98 บาท
17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ          1,900.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
เป็นเงิน 1,540.80 บาท เป็นเงิน 1,540.80 บาท
18 จัดจ้างซ่อมเก้าอี้ทำงาน ตกลงราคา สัมฤทธิ์เฟอร์นิเจอร์ สัมฤทธิ์เฟอร์นิเจอร์ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
เป็นเงิน 700.00 บาท เป็นเงิน 700.00 บาท
19 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ        30,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
เป็นเงิน 27,520.40 บาท เป็นเงิน 27,520.40 บาท
20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ        34,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
เป็นเงิน 28,494.10 บาท เป็นเงิน 28,494.10 บาท
21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ        27,000.00 ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
เป็นเงิน 25,851.20 บาท เป็นเงิน 25,851.20 บาท
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter