พิมพ์
ชัญญาพัชญ์ เกษมรัตน์
หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ฮิต: 1055
แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนตุลาคม   2558
สำนักบริหารงานกลาง
ลำดับ
    ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
    และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
    และราคาที่ตกลงซื้อจ้าง
เหตุผลที่สรุปโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
    สัญญา
    หรือข้อตกลงในการซื้อ
1 จัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด   ปี 2559        1,980,000.00      1,887,480.00 เปรียบเทียบราคา บจ.นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล บจ.ที.อาร์.เซอร์วิส ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.02/2559
  จำนวนพนักงานทำความสะอาด 13   คน       เป็นเงิน 1,957,644.00 บาท เป็นเงิน 1,779,000.00 บาท ราคาต่ำสุด ลว.30 ก.ย. 58
          บจ.ที.อาร์.เซอร์วิส      
          เป็นเงิน 1,779,000.00 บาท      
2 จัดจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสาร   ปี 2559            648,000.00        590,640.00 เปรียบเทียบราคา บจ.ไอแมสเซนเจอร์ บจ.โพไลท์ แมสเซนเจอร์ เซอร์วิส ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.16/2559
  จำนวนพนักงานรับ-ส่งเอกสาร   3 คน     พิเศษ เป็นเงิน 572,400.00 บาท เป็นเงิน 540,000.00 บาท ราคาต่ำสุด ลว.1 ต.ค. 58
          บจ.โพไลท์ แมสเซนเจอร์ เซอร์วิส      
          เป็นเงิน 540,000.00 บาท      
3 จัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย   ปี 2559        1,990,000.00      1,930,000.00 เปรียบเทียบราคา บจ.พีทีเอ การ์ด บจ.พีทีเอ การ์ด ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.01/2559
  จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย   9 คน     พิเศษ เป็นเงิน 1,800,000.00 บาท เป็นเงิน 1,800,000.00 บาท   ลว.30 ก.ย. 58
4 จัดเช่าบริการอินเทอร์เน็ต   ปี 2559        1,200,000.00      1,164,000.00 พิเศษ บมจ.กสท.โทรคมนาคม บมจ.กสท.โทรคมนาคม ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.17/2559
          เป็นเงิน 1,164,000.00 บาท เป็นเงิน 1,164,000.00 บาท ต่อสัญญาจ้างบริการ ลว.30 ก.ย. 58
5 จัดจ้างต่ออายุบริการ   MA โปรแกรม ACCPAC            50,501.33   ตกลงราคา บจ.สมาร์ท คอนซัลติ้ง บจ.สมาร์ท คอนซัลติ้ง เป็นเจ้าของโปรแกรม บร.56/2558
          เป็นเงิน 50,501.33 บาท เป็นเงิน 50,501.33 บาท ต่อสัญญาจ้างบริการ ลว.24 ก.ย. 58
6 จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ   ปี 2559            141,600.00        138,672.00 ตกลงราคา ร้านบ.สัน เซอร์วิส ร้านบ.สัน เซอร์วิส ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.03/2559
  จำนวน 81 เครื่อง       เป็นเงิน 138,672.00 บาท เป็นเงิน 138,672.00 บาท ต่อสัญญาจ้างบริการ ลว.29 ก.ย. 58
7 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   ปี 2559 จำนวน 6 เครื่อง            420,000.00 แผ่นละ ตกลงราคา บริษัท พี ซี ไอ   (1992) บริษัท พี ซี ไอ   (1992) ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.04/2559
      0.22 บาท   เป็นเงินแผ่นละ 0.22 บาท เป็นเงินแผ่นละ 0.22 บาท ต่อสัญญาจ้างบริการ ลว.30 ก.ย. 58
8 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟท์   ปี 2559            185,000.00        179,760.00 ตกลงราคา บจ.ธิสเซ่นครุปป์   เอลลิเวเตอร์ฯ บจ.ธิสเซ่นครุปป์   เอลลิเวเตอร์ฯ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.05/2559
  จำนวน 2 เครื่อง       เป็นเงิน 179,760.00 บาท เป็นเงิน 179,760.00 บาท ต่อสัญญาจ้างบริการ ลว.29 ก.ย. 58
9 จัดจ้างบริการกำจัดปลวกฯ   ปี 2559            65,000.00          61,000.00 ตกลงราคา บจ.ซีมอร์ เซอร์วิส บจ.ซีมอร์ เซอร์วิส ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.06/2559
          เป็นเงิน 60,000.00 บาท เป็นเงิน 60,000.00 บาท ต่อสัญญาจ้างบริการ ลว.29 ก.ย. 58
10 จัดจ้างบำรุงรักษาระบบตู้การ์ดโทรศัพท์   (PAPX)            132,000.00        132,000.00 ตกลงราคา บจ.อินฟินิตี้   เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น บจ.อินฟินิตี้   เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.07/2559
          เป็นเงิน 132,000.00 บาท เป็นเงิน 132,000.00 บาท ต่อสัญญาจ้างบริการ ลว.29 ก.ย. 58
11 จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ   ปี 2559            20,900.00          20,865.00 ตกลงราคา บจ.เจริญยนต์ไทยพัฒนา บจ.เจริญยนต์ไทยพัฒนา ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.08/2559
          เป็นเงิน 20,865.00 บาท เป็นเงิน 20,865.00 บาท ต่อสัญญาจ้างบริการ ลว.28 ก.ย. 58
12 จัดจ้างบำรุงรักษาตู้เมนไฟ   MDB และหม้อแปลงไฟ            50,000.00          50,000.00 ตกลงราคา บจ.สังข์อ่องเทรดดิ้งแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง บจ.สังข์อ่องเทรดดิ้งแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.09/2559
  ปี 2559       เป็นเงิน 50,000.00 บาท เป็นเงิน 50,000.00 บาท ต่อสัญญาจ้างบริการ ลว.28 ก.ย. 58
13 จัดจ้างบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด   (CCTV)            55,000.00          55,000.00 ตกลงราคา บจ.เอสวาย เซฟตี้ บจ.เอสวาย เซฟตี้ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.10/2559
  ปี 2559       เป็นเงิน 55,000.00 บาท เป็นเงิน 55,000.00 บาท ต่อสัญญาจ้างบริการ ลว.30 ก.ย. 58
14 จัดจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบ            150,000.00        150,000.00 ตกลงราคา บจ.แอนตี้ไฟร์ บจ.แอนตี้ไฟร์ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.11/2559
  เตือนภัย ปี 2559       เป็นเงิน 150,000.00 บาท เป็นเงิน 150,000.00 บาท ต่อสัญญาจ้างบริการ ลว.30 ก.ย. 58
15 จัดจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมเสียงห้องประชุม            64,200.00          64,200.00 ตกลงราคา บจ.อิน-มีเดีย ออดิโอ บจ.อิน-มีเดีย ออดิโอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.12/2559
  ปี 2559       เป็นเงิน 64,200.00 บาท เป็นเงิน 64,200.00 บาท ต่อสัญญาจ้างบริการ ลว.30 ก.ย. 58
16 จัดจ้างบริการสุขอนามัยเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นฯ            133,500.00        133,215.00 ตกลงราคา บจ.ซันนี่ ซานีทารี่   ซัพพลาย บจ.ซันนี่ ซานีทารี่   ซัพพลาย ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.13/2559
  ปี 2559       เป็นเงิน 133,215.00 บาท เป็นเงิน 133,215.00 บาท ต่อสัญญาจ้างบริการ ลว.29 ก.ย. 58
17 จัดจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง   ปี 2559            42,800.00          42,800.00 ตกลงราคา บจ.เอ็นจินาร์ บจ.เอ็นจินาร์ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.14/2559
          เป็นเงิน 42,800.00 บาท เป็นเงิน 42,800.00 บาท ต่อสัญญาจ้างบริการ ลว.30 ก.ย. 58
18 จัดจ้างบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ   (Booster Pump)            83,500.00   ตกลงราคา บจ.สังข์อ่องเทรดดิ้งแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง บจ.สังข์อ่องเทรดดิ้งแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.15/2559
  และระบบปั๊มน้ำดับเพลิง   (Fire Pump) ปี 2559       เป็นเงิน 83,460.00 บาท เป็นเงิน 83,460.00 บาท ต่อสัญญาจ้างบริการ ลว.28 ก.ย. 58
19 จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ในห้องควบคุมระบบ            385,200.00        385,200.00 ตกลงราคา บจ.เมนซา บิสิเนส   แอนด์ โซลูชั่น บจ.เมนซา บิสิเนส   แอนด์ โซลูชั่น ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข พอช.18/2559
  คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปี   2559       เป็นเงิน 385,200.00 บาท เป็นเงิน 385,200.00 บาท ต่อสัญญาจ้างบริการ ลว.1 ต.ค.. 58
20 จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงบประมาณ            432,000.00        432,000.00 ตกลงราคา บจ.เมนซา บิสิเนส   แอนด์ โซลูชั่น บจ.เมนซา บิสิเนส   แอนด์ โซลูชั่น เป็นเจ้าของโปรแกรม พอช.19/2559
  ปี 2559       เป็นเงิน 432,000.00 บาท เป็นเงิน 432,000.00 บาท ต่อสัญญาจ้างบริการ ลว.1 ต.ค.. 58
21 จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมฐานข้อมูลบัญชีสินเชื่อ            349,200.00      3,492,000.00 ตกลงราคา บจ.เมนซา บิสิเนส   แอนด์ โซลูชั่น บจ.เมนซา บิสิเนส   แอนด์ โซลูชั่น เป็นเจ้าของโปรแกรม พอช.20/2559
  ปี 2559       เป็นเงิน 349,200.00 บาท เป็นเงิน 349,200.00 บาท ต่อสัญญาจ้างบริการ ลว.1 ต.ค.. 58
22 จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงาน            367,540.00        367,540.00 ตกลงราคา บจ.เมนซา บิสิเนส   แอนด์ โซลูชั่น บจ.เมนซา บิสิเนส   แอนด์ โซลูชั่น เป็นเจ้าของโปรแกรม พอช.21/2559
  บ้านมั่นคง ปี 2559       เป็นเงิน 367,540.00 บาท เป็นเงิน 367,540.00 บาท ต่อสัญญาจ้างบริการ ลว.1 ต.ค.. 58
23 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   หมึกพิมพ์ 15 กล่อง            40,000.00   ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร.05/2559
          เป็นเงิน 39,563.25 บาท เป็นเงิน 39,563.25 บาท ราคาต่ำสุด ลว.14 ต.ค. 58
          หจก.เอ็น.แอล.ซัพพลายฯ      
          เป็นเงิน 39,964.50 บาท      
24 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   หมึกพิมพ์ 8 รายการ            65,000.00   ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอ หจก.เอ็น.แอล.ซัพพลายฯ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร.01/2559
          เป็นเงิน 64,114.40 บาท เป็นเงิน 63,846.90 บาท ราคาต่ำสุด ลว.14 ต.ค. 58
          หจก.เอ็น.แอล.ซัพพลายฯ      
          เป็นเงิน 63,846.90 บาท      
25 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์   3 เครื่อง            15,000.00   ตกลงราคา หจก.เอ็น.แอล.ซัพพลายฯ หจก.เอ็น.แอล.ซัพพลายฯ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข -
          เป็นเงิน 8,185.50 บาท เป็นเงิน 8,185.50 บาท    
26 จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์     ตกลงราคา บจ.โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค บจ.โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข -
          เป็นเงิน 4,975.50 บาท เป็นเงิน 4,975.50 บาท    
27 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์   3 เครื่อง     ตกลงราคา บจ.โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค บจ.โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข -
          เป็นเงิน 6,955.00 บาท เป็นเงิน 6,955.00 บาท    
28 จัดจ้างพิมพ์กระดาษหัวจดหมายและซอง            40,000.00   ตกลงราคา หจก.อุดมโชคการพิมพ์ หจก.อุดมโชคการพิมพ์ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร.03/2559
  โลโก้พอช.       เป็นเงิน 39,322.50 บาท เป็นเงิน 39,322.50 บาท   ลว.15 ต.ค. 58
29 จัดซื้อกระดาษเช็ดมือ ,   กระดาษชำระ และ            81,500.00   ตกลงราคา หจก.เบอเดนซัพพลาย หจก.เบอเดนซัพพลาย ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร.02/2559
  กรวยกระดาษ       เป็นเงิน 81,480.50 บาท เป็นเงิน 81,480.50 บาท   ลว.15 ต.ค. 58
30 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟและเครื่องปริ้นเตอร์              9,000.00   ตกลงราคา หจก.เอ็น.แอล.ซัพพลายฯ หจก.เอ็น.แอล.ซัพพลายฯ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข -
          เป็นเงิน 4,975.50 บาท เป็นเงิน 4,975.50 บาท    
31 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร   1 หลัง              4,900.00   ตกลงราคา บจ.ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีลฯ บจ.ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีลฯ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข -
          เป็นเงิน 4,387.00 บาท เป็นเงิน 4,387.00 บาท    
32 จัดจ้างพิมพ์ซองหน้าต่างโลโก้พอช.              5,800.00   ตกลงราคา หจก.อุดมโชคการพิมพ์ หจก.อุดมโชคการพิมพ์ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข -
          เป็นเงิน 5,457.00 บาท เป็นเงิน 5,457.00 บาท    
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter