พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ฮิต: 1062

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2558

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
1 จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์     ตกลงราคา บจ.พี แอนด์ พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพเป็นเงิน 1,423.10 บาท บจ.พี แอนด์ พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพเป็นเงิน 1,423.10 บาท ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข -
2 จัดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ     ตกลงราคา ร้านวีระการช่างเป็นเงิน 750.00 บาท ร้านวีระการช่างเป็นเงิน 750.00 บาท ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข -
3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ               3,000.00   ตกลงราคา บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอเป็นเงิน 2,782.00 บาท บจ.พอร์ด เวลล์ โอเอเป็นเงิน 2,782.00 บาท ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข -
4 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์เสริมกล้องถ่ายภาพนิ่งและครุภัณฑ์กล้องดิจิตอล            170,000.00           158,071.10 ตกลงราคา บจ.99 เอ พลัส กรุ๊ปเป็นเงิน 157,536.10 บาท บจ.99 เอ พลัส กรุ๊ปเป็นเงิน 157,536.10 บาท ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร.36/2558
ลว.16 มิ.ย. 58
5 จัดจ้างซ่อมเครื่องแฟ็กซ์     ตกลงราคา บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพเป็นเงิน 1,070.00 บาท บจ.พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพเป็นเงิน 1,070.00 บาท ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข -
6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ             60,000.00   ตกลงราคา หจก.เค.บี.คอมเป็นเงิน 50,170.16 บาท หจก.เค.บี.คอมเป็นเงิน 50,170.16 บาท ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข บร.37/2558
ลว.23 มิ.ย. 58
 
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter