playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

๑. ชื่อโครงการ  จัดจ้างผลิตหนังสือรายงานประจำปี พอช. ปีงบประมาณ 2557   ขนาด คูณ 8.25 คูณ 11.50 นิ้ว  ปกพิมพ์ 4 สี 4 หน้า กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม เคลือบพีวีซีด้านและ spotuv  เนื้อใน พิมพ์ 4 สี 124 หน้า กระดาษปอนด์ 80 แกรม  เข้าเล่มไสกาว  จัดพิมพ์จำนวน  3,000 เล่ม 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักสื่อสารการพัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  300,000 บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 17 เมษายน 2558

เป็นเงิน  300,000 บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ๔.๑ บริษัท โกบอล กราฟฟิค จำกัด

   ๔.๒ บริษัท เอ็นเอสซี พริ้นติ้ง จำกัด

   ๔.๓ บริษัท ไอดี.ปริ้นท์ จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ๕.๑ นางสาวสุธิดา  บัวสุขเกษม  เจ้าหน้าที่สื่อสารการพัฒนา

   ๕.๒ นางสาววิมลรัตน์  เขตสมุทร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter