พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ฮิต: 1770

ตารางราคากลางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

งานจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

1. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาและปรับปปรุงระบบเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                   500,000 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)             23 กุมภาพันธ์ 2558

เป็นเงิน491,000 บาท

ค่าพัฒนาระบบ 456,000 บาท

ค่าทดสอบระบบ 35,000 บาท

4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สอบราคาจากท้องตลาด  

          บริษัท ไทยซอฟแวร์ดีไซน์
          บริษัท คัลเลอร์แพค ครีเอชั่น จำกัด

5. รายชื่อผู้เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดกลาง (ราคาอ้างอิง)

นายเฟาซี เจ๊ะเต๊ะ

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (tor__230258.pdf)tor__230258.pdf162 kB
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter