playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดจ้างบริการและเก็บเอกสาร

 

1. ชื่อโครงการ       เช่าบริการจัดเก็บและรักษาเอกสารประจำปีงบประมาณ 2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ       สำนักการเงินและบัญชี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร         127,000.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    26 กันยายน 2557

เป็นเงิน  อัตราค่าจัดเก็บต่อกล่องๆ ละ 8 บาท x 1,388 กล่อง x 12 เดือน หักส่วนลดค่าฝาก 5 % เป็นเงิน

           126,585.60 บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   4.1 ใช้ราคาที่เคยเช่าครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 1    ปีงบประมาณ

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   5.1 นางสาวอาภรณ์  คชินทรโรจน์        

   5.2 นางสาวภิรมย์  เกิดยอด        .        g0    

 

 

 

 

 

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter