พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ฮิต: 1334

๑. ชื่อโครงการ  ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประเด็นข่าวทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ดำเนินการในระหว่างวันที่ 15 เดือนธันวาคม ถึง 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557  เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่างๆ มีกระบวนการดำเนินงานดังนี้

       (1)เชิญสื่อมลชนร่วมงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนในวันที่ 17 ธันวาคม 2557

       (2)การนำข้อมูลให้สื่อเพื่อการเผยแพร่ข่าว ภาพข่าว ปฏิทินข่าว สกู๊ปข่าว ไม่น้อย        กว่า 10 สื่อ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์

       (3)สัมภาษณ์ผู้บริหาร เพื่อทำข้อมูล และประเด็นสำหรับสื่อมวลชน

      (4)การทำ Press Kits สำหรับสื่อมวลชนในวันงานสมัชชาสวัสดิการชุมชน วันที่           17 ธันวาคม 2557

       (5)ลงทะเบียน ประสานงาน และดูแลสื่อมวลชนตลอดงาน

       (6)การประชาสัมพันธ์ข่าวสารหลังงาน

                    -          ส่งข่าวและภาพประกอบให้กับสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน และไม่ได้มาร่วมงาน

-          ส่งภาพข่าว หน้าสังคม

-          ประสานผู้บริหาร พอช.  ผู้นำชุมชน  สัมภาษณ์รายการวิทยุ 3 รายการ (สวท. / อสมท. ฯลฯ)

-          รวบรวมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ

-          ส่ง News clipping ออนไลน์ให้ทางอีเมล์

 

(7) การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักสื่อสารการพัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เป็นเงิน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ๔.๑ บริษัท ทัฟครีเอชั่น จำกัด

   ๔.๒ บริษัท เอ็กตร้า พลัส จำกัด

   ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ๕.๑ นายรุ่งโรจน์  เพชระบูรณิน  เจ้าหน้าที่สื่อสารการพัฒนา

   ๕.๒ นางสาววิมลรัตน์  ซื่อสัตย์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter