พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ฮิต: 1162

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสมุดบันทึกก้าวสู่ปีที่ 15 ปฏิรูปประเทศไทย

“ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” 

๑. ชื่อโครงการ  จัดจ้างผลิตสมุดบันทึกก้าวสู่ปีที่ 15 ปฏิรูปประเทศไทย “ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง”  ประกอบด้วย (๑) สมุดบันทึก ๑๐,๐๐๐ เล่ม ขนาด ๑๗ คูณ ๒๐ ซม. ปกพิมพ์ ๔ สี เคลือบ OPPด้าน และ SPOT UV กระดาษอาร์ตด้าน ๑๖๐ แกรม เนื้อกระดาษปอนด์ ๘๐ แกรม พิมพ์ ๒ สี ๓๒ หน้า พิมพ์ ๑ สี ๑ สี ๑๒๘ หน้า และกระดาษปอนด์ ๑๐๐ แกรม พิมพ์ ๔ สี ๑๖ หน้า เข้าเล่มกระดูกงู  (๒) กล่องใส่สมุดบันทึก จำนวน  100 กล่อง  ขนาดสำเร็จ ๖ คูณ ๙ นิ้วลักษณะแบบกล่องไม้ขีด  กระดาษอาร์ตการ์ด  ๓๕๐ แกรม พิมพ์ ๔ สี เคลือบ OPPมัน ไดคัทขึ้นรูปกล่อง 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักสื่อสารการพัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๘๐๐,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เป็นเงิน  ๘๐๐,๐๐๐ บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ๔.๑ บริษัท โกบอล กราฟฟิค จำกัด

   ๔.๒ บริษัท ไอดี.ปริ้นท์ จำกัด

   ๔.๓ บริษัท ธนรัชการพิมพ์ จำกัด   

   ๔.๔  บริษัท  เอ็นเอสซี พริ้นติ้ง  จำกัด  

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ๕.๑ นางสาวสุธิดา  บัวสุขเกษม  เจ้าหน้าที่สื่อสารการพัฒนา

   ๕.๒ นางสาววิมลรัตน์  ซื่อสัตย์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter