พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ฮิต: 1241

1. ชื่อโครงการ  จัดจ้างพิมพ์หนังสือวารสารข่าวชุมชนฉบับพิเศา “ชุมชนาธิปไตย” ฉบับที่ 143 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557  ขนาด 7 x 10 นิ้ว เนื้อในพิมพ์ 1 สี กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม จำนวน 198 หน้า ปกพิมพ์สี่สี กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม เคลือบพีวีซีด้าน  พิมพ์จำนวน  5,000 เล่ม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักสื่อสารการพัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  175,000 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 22 สิงหาคม 2557

เป็นเงิน  165,850 บาท 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    4.1 บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด

    4.2 โรงพิมพ์ ไทยพิมพ์

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    5.1 นางสาวสุธิดา  บัวสุขเกษม  เจ้าหน้าที่สื่อสารการพัฒนา

    5.2 นางสาววิมลรัตน์  ซื่อสัตย์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter