playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

๑. ชื่อโครงการ  จัดจ้างพิมพ์หนังสือพื้นที่รูปธรรมการจัดการที่ดินแนวใหม่ ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง  ขนาดเอห้า (๑๖ หน้ายกพิเศษ) เนื้อในพิมพ์ ๑ สี กระดาษกรีนรีด ๗๕ แกรม จำนวน ๓๐๔ หน้า ปกพิมพ์สี่สี กระดาษอาร์ตการ์ด ๒๖๐ แกรม พิมพ์จำนวน  ๒,๐๐๐ เล่ม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักสื่อสารการพัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

เป็นเงิน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ๔.๑ มีดีบุ๊คส์ดิสทริบิวชั่น

   ๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัดหลักไทช่างพิมพ์

   ๔.๓ บริษัท มีเดีย โซดิค จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ๕.๑ นางสาวสุธิดา  บัวสุขเกษม  เจ้าหน้าที่สื่อสารการพัฒนา

   

 

 

  

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter