playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

งานจ้างเหมาบริการจัดทำเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2557

 

1. ชื่อโครงการ       งานจ้างเหมาบริการจัดทำเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ       สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร         360,000.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    18 มิถุนายน 2557

เป็นเงิน      360,000.00 บาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   4.1 สอบถามอัตราค่าบริการจากบริษัท ฮิวแมน คอนซัลติ้ง จำกัด

   4.2 สอบถามอัตราค่าบริการจากบริษัท ทิสโก้ จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   5.1 นางสาวจิดาภา ศาลิคุปต

   5.2 นางบุญญิกา วรรณสุทธิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter