playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

1. ชื่อโครงการ

          โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน ปี 2557

          หน่วยงานเจ้าของโครงการ         สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร         1,200,000 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   21 กรกฎาคม 2557

          เป็นเงิน           1,027,200 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

          สืบราคาจาก บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)        นายบุญเกียรติ สวัสดิ์โชติชวลิต


รายละเอียดคุณลักษณะของระบบ

  1. 1.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Blade Server จำนวน 2 ระบบ จะต้องมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1.1.       มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก หรือดีกว่าสำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย2โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

1.2.       รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 20 MB

1.3.       มีหน่วยความจำหลัก (RAM) แบบ ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 96 GB

1.4.       มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) แบบ Hot swap hard disk drives ชนิด SAS หรือดีกว่า ซึ่งมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 146 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

1.5.       สนับสนุนการทำงาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า 0 หรือ 1

1.6.       มีหน่วยเชื่อมต่อระบบเครือข่ายผ่าน Network Interface ชนิด Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต

1.7.       มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ Fiber Channel ความเร็วไม่น้อยกว่า 8 Gbps จำนวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต

1.8.       อุปกรณ์ที่เสนอต้องสามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกับตู้ Blade Chassis เดิมที่ใช้งานอยู่ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (Blade Center H) ได้อย่างไม่มีปัญหา

1.9.       อุปกรณ์ที่เสนอต้องมีการรับประกันความบกพร่องหรือชำรุดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งค่าอะไหล่, ค่าบริการ, On-Site Service เป็นระยะเวลา 3 ปี ตลอด 24 ชั่วโมง จากเจ้าของผลิตภัณฑ์

1.10.   บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีบริษัทสาขาที่จดทะเบียนในประเทศ หรือมีศูนย์บริการซึ่งเป็นของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือของบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง

1.11.   ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยมีเอกสารยื่นมาพร้อมเอกสารเสนอราคา

1.12.   ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการติดตั้งให้เข้ากับระบบ Blade Classis เดิมของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้อย่างไม่มีปัญหา

  1. 2.โปรแกรมในการบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ชุด จะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

2.1.       รองรับการให้บริการด้าน Cloud Computing ในรูปแบบ IT as a Service (IaaS) ได้

2.2.       รองรับการบริหารจัดการผ่านบราวเซอร์ได้

2.3.       รองรับการแบ่งทรัพยากรของ Hardware ตามสถาปัตยกรรม Hypervisor ออกเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ได้มากกว่า 1 เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน

2.4.       สามารถกำหนดโปรเซสเซอร์เสมือน (Virtual CPUs) ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ได้สูงสุดถึง 8 โปรเซสเซอร์ (8-Way Virtual SMP)

2.5.       สามารถย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ข้ามเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เมื่อต้องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานที่ทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน Virtual Machine) หรือส่งผลต่อผู้ใช้งานที่รับบริการอยู่

2.6.       รองรับการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ในแบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดความเสียหายของ Hardware หรือระบบปฏิบัติการ

2.7.       สามารถทำการแพทช์ (patch) และอัพเดทในแบบอัตโนมัติให้กับเครื่องที่ติดตั้ง vSphere และระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine)

2.8.       รองรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) บนอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ใช้พร้อมๆ กันได้ เช่น Fibre Channel, iSCSI เป็นต้น

2.9.       สามารถทำการสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ได้โดยไม่ต้องใช้ Agent

2.10.   มีเครื่องมือบริหารควบคุมเครื่องที่ติดตั้ง Hypervisor ที่เป็นยี่ห้อเดียวกันได้สูงสุด 3 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องมี CPU สูงสุด 2 Socket

2.11.   ต้องได้รับการ Support โดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.12.   ต้องมี Software ที่ใช้ในการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือนจากส่วนกลาง

  1. 3.โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition, 64-bit version หรือสูงกว่า จำนวน 1 ชุด ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และมีจำนวน Client Access Licenses (CAL) ไม่น้อยกว่า 5 CALs สามารถติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ายในข้อ 1 ของโครงการนี้ได้

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter