playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

๑. ชื่อโครงการ 

จัดจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ “สวัสดิการชุมชนคนภูเก็ต...สู่เส้นทางสมานฉันท์” จำนวน ๔ ชิ้น คือ (๑) ขนาด ๔.๘ คูณ ๑๖.๑ เมตร จำนวน ๑ ชิ้น  (๒) ขนาด ๕ คูณ ๙ เมตร จำนวน ๒ ชิ้น และ (๓) ขนาด ๔ คูณ ๖ เมตร จำนวน ๑ ชิ้น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักสื่อสารการพัฒนาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑๒๐,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)วันที่ ๒๔มิถุนายน ๒๕๕๗

เป็นเงิน๑๑๔,๗๕๗.๕๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑บริษัท เคเอไอคอร์เปอร์เรชัน จำกัด

๔.๒บริษัท วาสญากร จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑นางสาวสุธิดา  บัวสุขเกษม  เจ้าหน้าที่สื่อสารการพัฒนา

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter