พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ฮิต: 1132

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

๑. ชื่อโครงการ  จัดการความรู้การขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การปฏิรูปประเทศฐานล่าง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๔๐๕,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

    เป็นเงิน  ๔๐๕,๐๐๐ บาท  (สี่แสนห้าพันบาทถ้วน)

๔. หมวดค่าตอบแทน   ๑๔๐,๐๐๐ บาท

    ๔.๑ ประเภทนักวิจัย   สาขาสังคมวิทยา  

    ๔.๒ คุณสมบัตินักวิจัย มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
          และประสบการณ์และผลงานด้านการจัดการความรู้เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๕ ปี

    ๔.๓ จำนวนนักวิจัย  บุคลากรหลัก จำนวน ๑ คน และบุคลากรสนับสนุน จำนวน ๑ คน

๕. หมวดค่าจ้าง        ๑๕๐,๐๐๐  บาท

๖. หมวดค่าใช้สอย    ๑๑๕,๐๐๐  บาท

๗. ค่าวัสดุ               ไม่มี

๘. ค่าครุภัณฑ์          ไม่มี

๙. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)   -  บาท

๑๐. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  -   บาท

๑๑. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย และ TOR

      ๑. นายสิน           สื่อสวน            รองผู้อำนวยการ

      ๒. นางสาวรัชรา     เอียดศิริพันธ์      หัวหน้าสำนักสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน 

      ๓. นายอภินันท์      ยอดมณี           เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน

          สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  

          โทรศัพท์ ๐-๒๓๗๘-๘๓๘๙

          โทรสาร  ๐-๒๓๗๘-๘๓๘๖

          E-mail: codi.or.th 

๑๒. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และนักวิจัย 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter