playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

 

๑. ชื่อโครงการ  จัดการความรู้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองโดยสภาองค์กรชุมชนตำบล /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร     ๑๔๕,๐๐๐ บาท  

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เป็นเงิน  ๑๔๕,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๔. หมวดค่าตอบแทน   ๑๔๕,๐๐๐ บาท

    ๔.๑ ประเภทนักวิจัย       สาขาสังคมวิทยา และสาขาการศึกษา  

    ๔.๒ คุณสมบัตินักวิจัย มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

          และประสบการณ์ด้านการขับเคลื่อนงานการพัฒนาสภาองค์กรชุมชน หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

    ๔.๓ จำนวนนักวิจัย  บุคลากรหลัก จำนวน ๓ คน และบุคลากรสนับสนุน จำนวน ๗ คน  

๕. หมวดค่าจ้าง                      -     บาท

๖. หมวดค่าใช้สอย                 -      บาท

๗. ค่าวัสดุ                           -      บาท

๘. ค่าครุภัณฑ์                       -     บาท

๙. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ       -     บาท

๑๐. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                  -     บาท

๑๑. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย และ TOR

      ๑. นายสิน            สื่อสวน            รองผู้อำนวยการ 

      ๒. นางสาวรัชรา     เอียดศิริพันธ์      หัวหน้าสำนักสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน 

      ๓. นายอภินันท์      ยอดมณี           เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน  

          สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

          โทรศัพท์ ๐ ๒๓๗๘ ๘๓๘๙ 

          โทรสาร  ๐ ๒๓๗๘ ๘๓๘๖

          E-mail: codi.or.th

๑๒. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และนักวิจัย 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter