พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ฮิต: 1039

๑. ชื่อโครงการ  จัดจ้างพิมพ์ข่าวชุมชน ฉบับที่ ๑๔๒ เดือนเมษายน–มิถุนายน ๒๕๕๗  ขนาดเอสี่ พิมพ์สี่สี จำนวน ๓๒ หน้า กระดาษปอนด์ ๑๐๐ แกรม  พิมพ์จำนวน  ๒๐,๐๐๐ ฉบับ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักสื่อสารการพัฒนาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๕,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

เป็นเงิน๑๖๑,๕๗๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๙๑๑๙ เทคนิค พริ้นติ้ง

   ๔.๒ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ๕.๑ นางสาวสร้อยแก้ว  คำมาลา  เจ้าหน้าที่สื่อสารการพัฒนา

   ๕.๒ นางสาววิมลรัตน์  ซื่อสัตย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter