พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ฮิต: 1080

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดทำคู่มือดำเนินงานสภาองค์กรชุมชนตำบล  

๑. ชื่อโครงการ  พัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนตำบล

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เป็นเงิน  ๑๗๒,๐๐๐ บาท 

๔. แหล่งที่มของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ๔.๑ สอบถามราคาจากนายยงจิรายุ   อุปเสน

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ๕.๑ นายวิชัย    นะสุวรรณโน                   หัวหน้าสำนักสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน

   ๕.๒ นางสาวดวงใจ   ดวงจันทร์โชติ            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter