พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ฮิต: 1324

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  150,000 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  21 พฤษจิกายน 2556

เป็นเงิน  104,432บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สอบถามราคาจาก

4.1 Printer Thailand.com

4.2 Kyocerashop

4.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมพิวเตอร์ ชิพ

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นางใกล้รุ่ง มีธรรม

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter