playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1.       ชื่อโครงการ   เช่ารถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 6 เดือน
2.      หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก
3.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  186,000 บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
4.       วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  13 มีนาคม 2560

-รถตู้ (อายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี) อัตราค่าเช่าต่อคันต่อเดือน 22,500 บาท อัตราค่าจ้างพนักงานขับรถต่อคนต่อเดือน 8,500 บาท รวมเป็นเงินค่าเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 31,000 บาทต่อคันต่อเดือน กำหนดเช่าระยะเวลา 6 เดือน เป็นเงิน 186,000 บาท/คัน  

-รถตู้ (อายุการใช้งานเกิน 5 ปี) อัตราค่าเช่าต่อคันต่อเดือน 20,250 บาท อัตราค่าจ้างพนักงานขับรถต่อคนต่อเดือน 8,500 บาท รวมเป็นเงินค่าเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 28,750 บาทต่อคันต่อเดือน กำหนดเช่าระยะเวลา 6 เดือน เป็นเงิน 172,500 บาท/คัน  

5.      แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

รถตู้พร้อมพนักงานขับรถ ใช้ราคาที่เคยเช่าครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลา 6 เดือน  ตามสัญญาเลขที่ สภ55/030/2559 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559

6.      รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นางปุณยวีร์  ได้เจริญสุข
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter