พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ฮิต: 680
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง๑. ชื่อโครงการ     จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมฐานข้อมูลบัญชีสินเชื่อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ      สำนักงานบริหารกองทุนและสินเชื่อ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร         ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)       ๒๑  กันยายน ๒๕๕๙

เป็นเงิน      ๓๔๙,๒๐๐.๐๐ บาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ๔.๑ ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ พอช.๒๐/๒๕๕๙

        ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๕.๑ นางสาวเยาวลักษณ์        จิตรดำรงค์       ประธานกรรมการ

    ๕.๒ นางสาวชลธิชา             เรืองเจริญ        กรรมการ

    ๕.๓ นางสาวชัชฎา              คุ้มรุ่ง             กรรมการแบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter