พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ฮิต: 625
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานพัฒนาผ่านสื่อสาธารณะ1. ชื่อโครงการ  ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานพัฒนาผ่านสื่อสาธารณะ เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี พอช. ผ่านรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” เวลา 13.00 – 13.30 น. วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ทางสาถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานสื่อสารองค์กร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  550,000 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 12 ตุลาคม 2559

    เป็นเงิน  181,900 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   4.1 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   5.1 นางสาวสุธิดา  บัวสุขเกษม   หัวหน้างานสื่อสารการพัฒนา

   5.2 นางสาววิมลรัตน์  เขตสมุทร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter