พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ฮิต: 684
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง1. ชื่อโครงการ  จ้างดำเนินการผลิตรายการวิทยุ “พลังชุมชน” ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ FM92.5MHz  เพื่อนำเสนอเรื่องราวกิจกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเองของเครือข่ายองค์กรชุมชน และการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สู่การรับรู้ของสาธารณะชนวงกว้าง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์ เวลา 17.10 – 18.00 น.จำนวน 48 ตอน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานสื่อสารองค์กร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  660,000 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 7ตุลาคม 2559

เป็นเงิน  660,000 บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ใช้หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์จากสำนักงบประมาณ ตามหนังสือที่นร 0719.1/ว 45 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559      

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   5.1 นายกานต์  สุวรรณมณี

   5.2 นางสาววิมลรัตน์  เขตสมุทร

รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

1.ค่าใช้จ่ายในการผลิตสารคดี

ลำดับ

รายการ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

รวมเงิน

1.

เผยแพร่บทความ ความยาว 50 นาที

(คิดค่าเฉลี่ยอยู่ที่ความยาว 5 นาที / 4,000 บาท)

48 ตอน

13,750.00

660,000.00รวมเงินทั้งสิ้น

660,000.00

ขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR)

การจ้างผลิตวีดีทัศน์สารคดี

1. หลักการและเหตุผลความสำคัญของโครงการ

ภารกิจสำคัญของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. คือการมุ่งสนับสนุนพัฒนาองค์กรชุมชนในทุกระดับของสังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็ง ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในทุกมิติ ด้วยจุดเริ่มของชาวชุมชนในการรวมตัวผสานพลังจัดการปัญหาในชุมชนของตนเองทั้งในเรื่องที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน การแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ การจัดตั้งกองทุนและเข้าถึงแหล่งทุน การจัดการปัญหาภัยพิบัติในชุมชน การจัดการขยะและทุกปัญหาของชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย พอช. เข้าไปให้การสนับสนุนแนวคิดและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการจัดการและการปฏิบัติขึ้นจริงในชุมชน ซึ่งล้วนมีขั้นตอน กระบวนการ มีรูปธรรมเป็นจำนวนมากควรค่าแก่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนอื่นๆ ในสังคม

          สื่อวิทยุในปัจจุบันยังคงเป็นสื่อที่เข้าถึง องค์กรชุมชน ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ในโครงการนี้จึงเลือกใช้รายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บอกเล่าเรื่องราวดังกล่าว ด้วยการพูดคุยสัมภาษณ์อย่างเป็นกันเองกับชาวชุมชน และอาจเสริมด้วยเจ้าหน้าที่จาก พอช., ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวคิด กระบวนการแก้ปัญหาของชุมชน และแนวทางการสนับสนุนจาก พอช. ทั้งยังสร้างขวัญและกำลังใจให้ชุมชนมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนอื่นที่ติดตามรับฟัง เพื่อให้เห็นพลังชุมชนที่จะนำไปสร้างพลังให้กับชุมชนของตนเอง

          ด้วยช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ความถี่ FM. 92.5 MHz ซึ่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จึงเป็นการถ่ายทอดและส่งต่อความเข้มแข็งของชุมชน และการดำเนินงานของเครือข่ายองค์กรชุมชนและ พอช. ให้ประชาชนและชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศได้รับรู้กว้างไกลยิ่งขึ้น ด้วยสื่อวิทยุที่เข้าถึงชุมชนทั่วทุกภูมิภาค การเปิดสายให้ผู้ฟังได้แลกเปลี่ยนซักถามในรายการยิ่งตอบโจทย์ให้กับผู้ฟังได้ทันท่วงที ทั้งยังทำให้ทราบถึงความสนใจของผู้ฟังรายการว่าสนใจประเด็นใด หรือมีปัญหาร่วมกันในเรื่องใดบ้าง ซึ่งจะสามารถนำไปปรับเข้าสู่ยุทธศาสตร์การทำงานของ พอช. ที่จะเข้าถึงปัญหาและให้การสนับสนุนพัฒนาชุมชนอื่นๆ ได้ตรงเป้าและความต้องการของชุมชนยิ่งขึ้น2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.       เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานและกิจกรรมของ เครือข่ายองค์กรชุมชน

2.       เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ชุมชนต่างๆ ดำเนินงานการจัดการตนเองอย่างต่อเนื่องจริงจัง

3.       เพื่อให้เกิดการระดมความเห็นในการพัฒนาชุมชนผ่านสื่อสาธารณะ

4.       เพื่อขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่องค์กรชุมชนสนใจและนำไปสู่การเรียนรู้สู่สาธารณชน3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

         3.1 เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพเกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณา/หรือการประชาสัมพันธ์

         3.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการผลิตสื่องานพัฒนาชุมชน และมีความเข้าใจบทบาทของงานพัฒนาได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถสื่อสารให้ภาคประชาชนเข้าใจได้ง่าย

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ไม่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.4. กลุ่มเป้าหมาย

1.       เครือข่ายองค์กรชุมชน นักพัฒนา ผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศ

2.       ประชาชนทั่วไปที่สนใจการพัฒนาชุมชนที่องค์กรชุมชนเป็นหลัก

5.  ขอบเขตการดำเนินงาน

          ผลิตรายการวิทยุ ความยาวอย่างน้อย 50 นาที ออกอากาศสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ทุกวันเสาร์  ระหว่างเวลา 17:10 – 18:00 น.)  ในคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศ ความถี่ FM. 92.5 MHz  จำนวน 48 ตอน  โดยมีเนื้อหารายการที่นำเสนอเรื่องราวของชุมชน และมีผู้ดำเนินรายการอย่างน้อย 2 คน รวมทั้งการโปรโมทรายการ และการทำสปอตรายการ

              รูปแบบรายการ

              ชื่อรายการ “พลังชุมชน” แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้

1.       ช่วงสายตรงจากพื้นที่ 10 นาที

บอกเล่าหรือสัมภาษณ์ข่าวความเคลื่อนไหวของชุมชนต่างๆ กิจกรรมขององค์กร ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ

2.       ช่วงพลังชุมชน  30 นาที

                   สัมภาษณ์ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, เครือข่าย พอช. หรือชุมชนที่ พอช. เข้าไปให้การสนับสนุน

3.       เปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาแลกเปลี่ยนซักถาม 10 นาที

4.       และช่วงคำคมคารมปราชญ์  นำเสนอข้อคิดดีดีในการพัฒนา สั้นกระชับ จดจำง่าย6. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

7. การส่งมอบงาน

          ผู้รับจ้างดำเนินการออกอากาศ ครบ 4 ตอนทุกครั้ง จะต้องส่งรายงานการออกอากาศ พร้อมแนบไฟล์เสียงรายการจำนวน 3 ชุด  พร้อมทั้งแนบหนังสือยืนยันการออกอากาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                   สถาบันจะจ่ายเงินค่าจ้างเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับผลงานต่างๆ ตามที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติครบถ้วนตามรายการข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงานในสัญญาแล้ว ซึ่งจะมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างมีการส่งมอบงานทุกๆ 4 ตอน ในราคาตอนละ  13,750 บาท  รวมเป็น  55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รวมทั้งสิน 48 ตอน เป็นเงิน  660,000 บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

9. วงเงินงบประมาณ

จำนวนเงิน  660,000 บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

11. เงื่อนไขในการดำเนินงาน

10.1 ตลอดระยะเวลาในขั้นตอนการดำเนินงาน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนตามที่ระบุในสัญญา

10.2 ในกรณีที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเชิญประชุม ผู้รับจ้างต้องพร้อมที่จะเข้ามาร่วมประชุมตลอดระยะเวลาของสัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย

10.3 ผู้รับจ้างที่จะต้องถือปฏิบัติตามข้อเสนอที่เสนอต่อสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอใดๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนก่อนจึงจะดำเนินการได้11. เกณฑ์การพิจารณา

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จะพิจารณาผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด12.  หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

         งานสื่อสารองค์กร  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter