พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ฮิต: 606
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง๑. ชื่อโครงการ     จ้างเหมาบริการสุขอนามัย (เครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น ๘๔ เครื่อง , เครื่องจ่ายน้ำสบู่ ๓๓ เครื่อง และสเปรย์ปรับอากาศอัตโนมัติ ๓๓ เครื่อง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ      สำนักบริหารงานกลาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร         ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)        ๓๐  กันยายน ๒๕๕๙

เป็นเงิน      ๑๓๓,๒๑๕.๐๐ บาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ๔.๑ ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่พอช.๑๓/๒๕๕๙

        ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ๕.๑ นางบุณยอร  มีแก้ว

   ๕.๒ นางชชมน  จริงสุระ

   ๕.๓ นางสาวไพริน   ไกรทอง

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter