playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจ้างทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม๑. ชื่อโครงการ    จ้างทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม                                                  

    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร          ๕๔๓,๑๖๓             บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

     เป็นเงิน    ๕๔๔,๐๗๔    บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๓๓๒ คน x ๙๑๑ บาท =  ๓๐๒,๔๕๒ และ   

    ๕,๘๗๑ บาท x ๔๑ คน = ๒๔๐,๗๑๑    รวม       ๕๔๓,๑๖๓  บาท

     หมายเหตุ : ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แผน1  ราคา ๙๑๑ บาท / คน

     หมายเหตุ : ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แผน2  ราคา ๕,๘๗๑ บาท / คน

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ๔.๑   บริษัท เอไอเอ  จำกัด และเป็นราคาเดิม ในรอบ ๑ปี ที่ผ่านมา

   ๔.๒         -                                                                                                    

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ๕.๑   นางพิมพรศรี  นักร้อง

   ๕.๒   นางสาวปวีณ์รัตน์  สิริสมวรคุณ

   ๕.๓   นางสาววรรลภา  รอดทราย

  

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter