พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ฮิต: 734
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง๑. ชื่อโครงการ       จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (จำนวนพนักงาน ๙ คน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ      สำนักบริหารงานกลาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร         ๑,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)      ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙

เป็นเงิน      ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

               =๑๖๖,๖๖๖.๖๗ บาท x ๙ คน =๑๕๐,๐๐๐.๐๓ x ๑๒ เดือน = ๑,๘๐๐,๐๐๐.๓๖ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ๔.๑ ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่พอช.๐๑/๒๕๕๙

        ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ๕.๑ นางบุณยอร  มีแก้ว

   ๕.๒ นางชชมน  จริงสุระ

   ๕.๓ นางสาวไพริน   ไกรทอง

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter