playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ตารางแจงนับจำนวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน

ประจำปีงบประมาณ 2561

 

ประชุมครั้ง

วัน/เดือน/ปี

จำนวนคณะกรรมการสถาบันฯทั้งหมด

คณะกรรมการสถาบันฯเข้าร่วมประชุม

ร้อยละ

ครั้งที่ 11/60

19 ตุลาคม 2560

11 คน

11 คน

100.00

ครั้งที่ 12/60

26 พฤศจิกายน 2560

11 คน

10 คน

90.91

ครั้งที่ 13/60

20 ธันวาคม 2560

11 คน

10 คน

90.91

ครั้งที่ 1/61

24 มกราคม 2561

11 คน

10 คน

90.91

ครั้งที่ 2/61

21 กุมภาพันธ์ 2561

11 คน

11 คน

100.00

ครั้งที่ 3/61

23 มีนาคม 2561

11 คน

10 คน

90.91

ครั้งที่ 4/61

26 เมษายน 2561

11 คน

10 คน

90.91

ครั้งที่ 5/61

24 พฤษภาคม 2561

11 คน

10 คน

90.91

ครั้งที่ 6/61

21 มิถุนายน 2561

11 คน

10 คน

90.91

ครั้งที่ 7/61

26 กรกฎาคม 2561

11 คน

10 คน

90.91

ครั้งที่ 8/61

23 สิงหาคม 2561

11 คน

9 คน

81.82

ครั้งที่ 9/61

26 กันยายน 2561

11 คน

10 คน

90.91

ครั้งที่ 10/61

25 ตุลาคม 2561

11 คน

11 คน

100.00

ครั้งที่ 11/61

29 พฤศจิกายน 2561

11 คน

8 คน

72.73

ครั้งที่ 12/61

13 ธันวาคม 2561

10 คน

7 คน

63.64

ครั้งที่ 13/61

26 ธันวาคม 2561

10 คน

10 คน

100.00

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter