ประเภทของสินเชื่อ

 • PDF

 

ประเภท

สินเชื่อฯที่อยู่อาศัย/ที่ทำกิน (2)

สินเชื่อฯองค์รวม

สินเชื่อฯ ธุรกิจชุมชน

สินเชื่อฯ หมุนเวียน

สินเชื่อฯสิ่งแวดล้อม

องค์กรผู้ใช้สินเชื่อ

เครือข่าย/กลุ่ม

เครือข่าย/กลุ่ม

เครือข่าย/กลุ่ม

เครือข่ายฯ/กลุ่ม

เครือข่ายฯ/กลุ่ม

วงเงินสินเชื่อ (1)

ต่อรายไม่เกิน 3 แสนบาทไม่เกินร้อยละ 90 ของโครงการ

สัมพันธ์กับขนาดของปัญหาและแผนงาน

80% ของเงินลงทุนต่อ
โครงการและไม่เกิน 30 ล้านบาท

ต่อองค์กรตามสภาพปัญหา/ความจำเป็น

ไม่เกินเงินออม +
เงินหุ้นและไม่เกิน
5 ล้านบาท

  อัตราดอกเบี้ย

2% หรือ 4% ต่อปี (3)

3.5% ต่อปี

4% ต่อปี

6% ต่อปี

3% ต่อปี

ระยะเวลา

ไม่เกิน 15 ปี

ไม่เกิน 10 ปี

ไม่เกิน 10 ปี

ไม่เกิน 3 ปี

ไม่เกิน 5 ปี

เงื่อนไขการชำระคืน

สัมพันธ์กับแผนการเงินโครงการโดยพิจารณาจากการชำระหนี้ของสมาชิก

ตามแผนการเงินของโครงการและกิจกรรม

ผลตอบแทนของการลงทุนในโครงการ

ตามแผนการเงิน
ขององค์กร

ตามผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ

การค้ำประกัน

1. กรรมการ
2. ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง
3. หลักประกันอื่น

1. กรรมการ
2. เงินค้ำประกัน 5%
3. หลักประกันอื่น

1. กรรมการ
2. เงินค้ำประกัน 5%
3. หลักประกันอื่น

1. กรรมการ
2. เงินค้ำประกัน 5%
3. หลักประกันอื่น

1. กรรมการ
2. เงินค้ำประกัน 5%
3. หลักประกันอื่น

หมายเหตุ

 1. วงเงินสินเชื่อทุกประเภทสัญญารวม ไม่เกิน 20 เท่าของทุนภายในองค์กร 
 2. รวมถึงกรณีสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยหรือที่ทำกิน เน้นกลุ่มผู้เดือดร้อน
 3.   กรณีโครงการบ้านมั่นคงคิด 2% ต่อปี ในกรณีได้รับการอุดหนุนดอกเบี้ยจากรัฐ 2% หรือคิด 4% ต่อปี โดยรัฐบาลอุดหนุนครัวเรือน

สินเชื่อเพื่อการพัฒนา มี 5 ประเภท ได้แก่

 1. สินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน  เป็นสินเชื่อที่ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยร่วมกัน โดยองค์กรชุมชนเป็นผู้ดำเนินการอย่างครบวงจร  ตั้งแต่การจัดหาที่ดิน การพัฒนาสาธารณูปโภค การปลูกสร้างบ้าน สำหรับสมาชิกจำนวนหลายราย  รวมถึงการแก้ปัญหาของสมาชิกที่อาจเกิดขึ้นจากการประสบสาธาณภัย ส่วนการแก้ปัญหาที่ทำกิน เป็นการเพิ่มโอกาส การมีที่ทำกินอย่างมั่นคง  โดยมีการดำเนินการในลักษณะของการเช่า เช่าซื้อ หรือไถ่ถอนที่ดิน ใช้ในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้  เพื่อสนับสนุนให้คนจนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ทำกินโดยเน้นการจัดการร่วมกันของกลุ่ม/องค์กร
 2. สินเชื่อเพื่อการพัฒนาแบบองค์รวม  เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้เครือข่ายองค์กรชุมชนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของท้องถิ่นอย่างเชื่อมโยงเป็นระบบและส่งเสริมให้มีการวางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและ/หรือพัฒนาอย่างครบจร  โดยสินเชื่อที่ใช้จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย และประสานสอดคล้องกลมกลืนไปกับวิธีการอื่น ๆ ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระดับองค์กรชุมชนและสมาชิกของชุมชน
 3. สินเชื่อเพื่อการพัฒนาธุรกิจชุมชน เป็นการสนับสนุนด้านเงินทุน ในการประกอบธุรกิจร่วมกันขององค์กรชุมชน เพื่อทำให้เกิดการพึ่งตนเองและลดการพึ่งพาภายนอก
 4. สินเชื่อหมุนเวียน  เพื่อสนับสนุนทุนขององค์กรชุมชนหรือเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดความคล่องตัว สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นการเพิ่มความสามารถทางการเงินให้กับองค์กรชุมชนหรือเครือข่ายองค์กรชุมชนในอันที่จะสนับสนุนสมาชิกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 5. สินเชื่อโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีฃ

 

วัตถุประสงค์

 1. สนับสนุนให้องค์กรชุมชนหรือเครือข่ายองค์กรชุมชนมีการกำหนดยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาหรือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลักษณะที่ไม่เบียดเบียนหรือทำลาย ก่อให้เกิดการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ในเรื่อง การปลูกไม้ยืนต้น  การจัดการขยะ  เกษตรยั่งยืน  ประมงพื้นบ้านเชิงอนุรักษ์  การสร้างระบบพลังงานทดแทนจากทุนชุมชน
 2. สนับสนุนให้มีการพัฒนาในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงและองค์กรการเงินชุมชนไปพร้อมกันกับพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคม ให้เกิดความเข้มแข็ง         อย่างแท้จริงของชุมชน
 3. สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 4. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   การจัดการความรู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและส่วนรวม