โครงการตัดเย็บเสื้อผ้า : งานท้าทายของเครือข่ายองค์กรออมทรัพย์แปลงยาว

  • PDF