องค์ประกอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการใช้สินเชื่อ

 • PDF
 • องค์ประกอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการใช้สินเชื่อ
   

องค์ประกอบ

ประเด็นพิจารณา

องค์กร

 • เครือข่าย/ความเป็นมา/ความเป็นองค์กร
 • ข้อมูลเครือข่าย/กลุ่ม/สมาชิก
 • ข้อมูลกิจกรรมการพัฒนา/แผนยุทธศาสตร์
 • ข้อมูลฐานะการเงิน/ทุนภายใน
 • ระบบการบริหารจัดการ/การจัดความสัมพันธ์ภายใน
 • ผลการใช้สินเชื่อเดิม

กระบวนการพัฒนาโครงการตามแนวทางสินเชื่อเพื่อการพัฒนา

 • ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ทุนในชุมชน ข้อมูลเชิงลึกรายครัวเรือน(โดยการมีการดำเนินการร่วมกันของสมาชิกระดับกลุ่มย่อย)
 • เวทีวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ค้นหาสาเหตุของปัญหา โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกและภาคีการพัฒนาใน
 • มีการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการแก้ไขปัญหา/พัฒนาของชุมชนโดยพิจารณาแนวทางการแก้ไขจากทุนภายในชุมชนที่มีอยู่ก่อน
 • มีการกำหนดแผนการใช้สินเชื่อ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์หรือแผนการแก้ปัญหา/พัฒนา และกำหนดกิจกรรม แผนดำเนินการงบประมาณสนับสนุน
 • มีการกำหนดข้อตกลงร่วมภายในชุมชน เรื่องการบริหารจัดการสินเชื่อและทุนภายใน รวมถึงการกำหนดข้อตกลงร่วมเรื่องบทบาท ความรับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมที่เสนอ

 • ทิศทาง/ความสัมพันธ์กับการพัฒนา – ทุนภายใน
 • วงเงินที่เสนอ/งบแต่ละกิจกรรม/ทำอะไร
 • ประสบการณ์เดิมของเครือข่าย/ชุมชน
 • การสนับสนุนจากภาคีและภาครัฐ
 • ความเป็นไปได้ของโครงการฯ

    * ข้อมูลกิจกรรมเดิม
* แผนธุรกิจ (แผนการผลิต แผนการเงิน แผนการชำระคืน
แผนการตลาด การจัดการ การป้องกันความเสี่ยง)

การบริหารจัดการภายใน

 • การจัดโครงสร้างและกำหนดบทบาทการจัดการโครงการ
 • เกณฑ์/วิธีการการคัดเลือกผู้รับประโยชน์
 • แผนการบริหารจัดการเงินทุนและสินเชื่อ
 • การชำระคืนทุน/การคิดดอกเบี้ย
 • การจัดสรรผลประโยชน์/ผลกำไร
 • แผนการพัฒนา/กำกับติดตาม/ตรวจสอบ
 • การค้ำประกัน/ร่วมรับผิดชอบโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ทางตรงและทางอ้อม)

 • สมาชิก
 • องค์กร/เครือข่าย
 • ชุมชน/ท้องถิ่น/สังคม

 

 

 

 • กรอบการพิจารณาสินเชื่อ (สินเชื่อองค์รวม  สินเชื่อธุรกิจชุมชน  สินเชื่อหมุนเวียน  สินเชื่อสิงแวดล้อม)

องค์ประกอบการพิจารณา

สาระสำคัญในการพิจารณา/เงื่อนไข/หลักเกณฑ์

ข้อมูล / เอกสารสนับสนุน

องค์กรผู้ใช้สินเชื่อ

 • เป็นองค์กรระดับเครือข่าย (ยกเว้น กรณีสินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อฯ ที่อยู่อาศัย อนุโลมให้กลุ่มสามารถใช้สินเชื่อได้)
 • การจัดความสัมพันธ์/เชื่อมโยงภายในองค์กรมีความชัดเจนมีกิจกรรมการออมทรัพย์ หรือร่วมทุนของสมาชิก ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  มีกิจกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการร่วมกัน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีหลักเกณฑ์ ข้อตกลงร่วมในการดำเนินการ รวมถึงมีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ การกำหนดบทบาทหน้าที่และกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบชัดเจน
 • มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • มีฐานะทางการเงินที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้สินเชื่อ
 • ผลการใช้สินเชื่อเดิม ผลการชำระหนี้คืนกับ พอช. รวมถึงความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การปรับตัว/การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อแก้ปัญหา
 • ข้อมูลสมาชิกรายกลุ่ม/รายคน
 • รายงานฐานะการเงิน / งบดุล
 • ประวัติขององค์กร
 • ข้อบังคับ / ระเบียบ / ข้อตกลงร่วม /
 • รายงานการประชุม
 • งบดุล/งบการเงินที่แสดงภาระหนี้สินของเครือข่าย

 

กระบวนการพัฒนาโครงการ

 • กระบวนการสำรวจข้อมูลชุมชน
 • กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา
 • กำหนดยุทธศาสตร์ / แผนการแก้ไขปัญหา
 • กำหนดแผนการใช้สินเชื่อ
 • กำหนดข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการสินเชื่อ

 

 • สรุปข้อมูลที่ได้รับจากการดำเนินการ
 • สรุปข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
 • แผนชุมชน
 • ยุทธศาสตร์ของชุมชน/เครือข่าย
 • โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนา

โครงการสินเชื่อ

 • ทิศทาง / วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ /การดำเนินการ/การตลาด/ การเงิน /ผลตอบแทน
 • การป้องกันความเสี่ยง
 • การติดตามประเมินผล

 

 • แผนชุมชน/ยุทธศาสตร์ของชุมชน
 • โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนา
 • แผนการผลิตผลการดำเนินการเดิมที่ผ่านมา
 • ข้อมูลการสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีในชุมชน
 • แผนการดำเนินการโครงการ
 • แผนการตลาด
 • ข้อมูลสภาวะแวดล้อมของธุรกิจ คู่แข่งขันในระบบเอกชน
 • ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่ายงบกำไรขาดทุน กระแสเงินสดโครงการ (CASH - FLOW)
 • งบประมาณการลงทุนของเครือข่าย งบประมาณรวมของโครงการ
 • ประมาณการจุดคุ้มทุนของโครงการ

ระบบการบริหารจัดการสินเชื่อ / การเงินภายใน

 • การวางระบบการบริหารจัดการสินเชื่อหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ภายในองค์กรที่จะทำให้สินเชื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีความโปร่งใส มีส่วนร่วมและรับรู้จากสมาชิก
 • ประสบการณ์ในการดำเนินการที่ผ่านมา ความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการ
 • แผนการชำระคืนและการบริหารเงินทุนภายใน
 • หลักเกณฑ์/ระบบการรายงาน การติดตามตรวจสอบ การสรุปบทเรียน โดยการมีส่วนร่วมของขบวนการชุมชน
 • โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนา
 • แผนการชำระคืน
 • แผนการชำระคืน และแผนการบริหารเงินทุน

 

ข้อคิดเห็น / เสนอแนะจากขบวนฯ /กลไก

 • องค์ประกอบของกลไกที่ร่วมพัฒนาโครงการครอบคลุมประเด็นที่ต้องพิจารณาหรือไม่ อย่างไร
 • การมีส่วนร่วมของกลไกมีอะไรบ้าง ผลที่เกิดขึ้นกับเครือข่ายเป็นอย่างไร
 • ข้อเสนอแนะจากกลไกคืออะไร มีการพัฒนาปรับปรุงหรือขยายผลอย่างไร

 

 • กรอบการพิจารณาสินเชื่อ  (สินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย /โครงการบ้านมั่นคง)

องค์ประการการพิจารณา

สาระสำคัญในการพิจารณา/เงื่อนไข/หลักเกณฑ์

ข้อมูล / เอกสารสนับสนุน

ทิศทาง / ความสอดคล้องกับโครงการบ้านมั่นคง

 • ความสอดคล้องกับเป้าหมายโครงการบ้านมั่นคง (CITY WITHOUT SLUMS) และความสอดคล้องกับแผนและทิศทาง การแก้ปัญหาของเมือง

 

 • ควรมีข้อมูลชุมชนทั้งเมืองและ ROADMAP การแก้ปัญหาที่แสดงให้เห็นว่าโครงการที่เสนออยู่ส่วนไหนใน ROADMAP
 • กรณีรื้อย้ายไปตั้งชุมชนใหม่แต่ไม่หมดทั้งชุมชนควรมีแผนหรือแนวการแก้ปัญหาในที่เดิมด้วย

ความพร้อมขององค์กรในการใช้สินเชื่อ

 • ระบบการจัดการภายใน ผู้นำ กลุ่มย่อย การมีส่วนร่วมของสมาชิก การจัดความสัมพันธ์ภายใน (เป็นเจ้าของโครงการ / แกนในการพัฒนาได้  สอดคล้องกับแนวการพัฒนาใหญ่  - Demand Drivens)

 

 • สมาชิกผู้รับประโยชน์

 

 

 • การออมทรัพย์

 

 

 

 

 • การจัดการสินเชื่อ / การเงินภายใน

 

 

 

 • กติกา / ข้อตกลงการสร้างชุมชน

 

 

 

 • กิจกรรมการพัฒนาภายใน

 

 

 • ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา / อุปสรรคและการแก้ปัญหา / มาตรการระยะต่อไป

 

 

 

 

 • การสนับสนุน / มีส่วนร่วมจากภาคี / ท้องถิ่น
 • มีโครงสร้างที่รองรับการจัดการได้ครบทุกประเด็น
 • มีศักยภาพที่ทำงานได้จริง / มีกระบวนการทำงานจริงตามโครงสร้าง
 • บทบาทของกลุ่มย่อยและสมาชิกในการจัดการที่สามารถถ่วงดุลการจัดการกับคณะกรรมการได้ (สังคม VS กฎหมาย)

 

 • ผ่านกระบวนการคัดกรองในพื้นที่ ไม่ขัดแย้งกับเกณฑ์กลางของโครงการบ้านมั่นคง
 • มีกระบวนการจัดทำข้อมูลครัวเรือนเพื่อเป็นฐานการดำเนินโครงการ 
 • ออมครบตามเกณฑ์  มีแผนการออมสมทบที่สัมพันธ์กับแผนโครงการ (กรณียังมีเงินออมไม่ครบ) และแผนการออมเป็นไปตามความสามารถจริง ไม่ใช่การระดมเงินจากแหล่งเงินภายนอก  มีประเภทการออมและระบบการออมที่เหมาะสม
 • ระบบการบริหารจัดการเงินออมที่ผ่านมาและแผนการออมในอนาคต
 • การบวกส่วนต่างดอกเบี้ยที่เหมาะสม
 • การจัดการส่วนต่างที่เหมาะสมและไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • มีการจัดทำบัญชีภายในชุมชนได้ถูกต้อง ทันเวลา
 • มีการจัดทำเอกสารทางกฎหมายภายในชุมชนได้ถูกต้อง เป็นเครื่องมือ

  ในการบริหารจัดการทางการเงินได้ และใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

 • มีกติกาการอยู่ร่วมกันครบทุกมิติ

  (สังคม /เศรษฐกิจ / แนวคิด - จารีต - ประเพณี / สิ่งแวดล้อม)

 • มีกระบวนการได้มาของกติกาที่พอเชื่อได้ว่าทุกคนจะเคารพกติกา
 • มีบทให้คุณ / ให้โทษตามสมควร
 • มีการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมหลักและส่งผลต่อการสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนในทุกมิติ (สวัสดิการ การออมเพื่อสร้างกองทุนชุมชน การจัดการขยะ กลุ่มอาชีพ ฯลฯ)
 • กรณีใช้สินเชื่อเพิ่มควรเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งในเชิงกายภาพ  การเงินและสินเชื่อในโครงการ การจัดการภายใน ปัญหาที่เกิดขึ้น  การแก้ไขที่ผ่านมาและมาตรการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในภายหน้า
 • กรณีใช้สินเชื่อครั้งแรก อาจมีประวัติความเป็นมาที่แสดงให้เห็นชุดประสบการณ์และการเรียนรู้ของชุมชน
 • งบประมาณ
 • ประเด็นการสนับสนุน เพื่อเติมเต็มส่วนที่เป็นจุดอ่อนของชุมชน

ความเหมาะสมของโครงการ

  • ความเหมาะสมของที่ตั้งโครงการ
  • การจัดผังแบ่งแปลง
  • การกำหนดแบบบ้าน
  • แผนการก่อสร้าง การจัดเฟสระบบการก่อสร้าง / การจัดการ

 

 • ราคาที่ดินปรียบเทียบกับราคาประเมินงบประมาณการปรับปรุงเปรียบเทียบกับงบสาธารณูปโภคที่ได้รับอนุมัติ  ความสะดวกในการเข้าออก / ก่อสร้าง  ระยะห่างจากชุมชนเดิม  เนื้อที่ดินเปรียบเทียบกับจำนวนผู้รับประโยชน์  ข้อจำกัดอื่นๆ (ถ้ามี) อาทิ มีแนวเวนคืน ที่ลุ่ม มีน้ำท่วมตามฤดูกาล ฯลฯ  คู่สัญญา   (โดยสหกรณ์ / กลุ่ม / รายคน)  ระยะเวลา  ค่าเช่า/ค่าใช้จ่าย  เงื่อนไขการเช่าอื่นๆ

ความสามารถในการชำระคืนของโครงการ

 • ผลตอบแทนโครงการ

 

 • จำนวนสมาชิกที่มีความสามารถชำระคืนไม่พอ  เปรียบเทียบกับสัดส่วนสูงสุดที่องค์กรรับภาระได้
 • มีการปรับโครงการเพื่อรองรับผู้มีความสามารถชำระคืนน้อยกว่าเกณฑ์
 • มีแผนสนับสนุน / ช่วยเหลือสมาชิกที่คาดว่าจะมีปัญหา
 • มีแผนป้องกันความเสี่ยงกรณีสมาชิกเกิดปัญหา

เงื่อนไขโครงการสินเชื่อที่เสนอ

 • วงเงิน / เงื่อนไขการชำระคืน /  หลักประกัน

 

 • วงเงินสินเชื่อต่อรายพิจารณาจาความสามารถในการชำระคืน (ดูจากการทดลองออม)  และสัมพันธ์กับขนาดที่ดิน / แบบบ้าน
 • มีเงื่อนไขการปลอดเงินต้นตามระยะเวลาก่อสร้างที่ชุมชนขาดรายได้ หรือองค์กรต้องรับภาระแปลงว่าง
 • มีสมาชิกร่วมค้ำประกันทั้งโครงการ สร้างการรับผิดชอบร่วมต่อโครงการ
 • เป็นไปตามเกณฑ์กลางหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์กลางแต่มีเหตุผลความจำเป็นสนับสนุนที่ยอมรับได้