รัฐบาลคลอดแผนแม่บทสนับสนุนองค์กรการเงินชุมชน

  • PDF

          ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2550 มีมติเห็นชอบหลักการจัดทำแผนแม่บทการเงินระดับฐานราก เนื่องจากการวิเคราะห์พบว่า ควรเน้นส่งเสริมองค์กรการเงินระดับฐานราก กลุ่มพึ่งตัวเอง และควรส่งเสริมให้องค์กรการเงินระดับฐานรากมีการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก มีการบริหารจัดการและควบคุมดูแลโดยชุมชน ซึ่งขนาดที่เหมาะสมที่สุดขององค์กรการเงินระดับฐานราก คือ ระดับตำบลและชุมชน ส่วนภาครัฐและภาคีควรทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนมากกว่าผู้ทำเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาและพึ่งพาตนเองของชุมชน รวมทั้งเกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          นอกจากนี้พบว่า หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทต่อการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรการเงิน ระดับฐานรากมีหลายหน่วยงานและมีบทบาทสูง แต่มีความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ควรที่จะได้มีการกำหนดบทของแต่ละหน่วยงานและภาคีให้ชัดเจน พร้อมทั้งบูรณาการทิศทางนโยบายเพื่อลดความซ้ำซ้อน

          ทั้งนี้เนื้อหาในร่างแผนแม่บทการเงินระดับฐานราก กำหนดวัตถุประสงค์หลัก คือ หนึ่ง มีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้องค์กรการเงินระดับฐานรากเป็นเครื่องมือหลักของชุมชนในการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนอย่างมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล สอง มีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถกำหนดแนวนโยบายในทิศทางที่สอดคล้องกันและลดการทำงานซ้ำซ้อน และสาม ส่งเสริมการช่วยเหลือกันระหว่างองค์กรการเงินระดับฐานรากเพื่อสร้างเครือข่ายความมั่นคงและยั่งยืน

          พร้อมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์ และแผนสนับสนุนการพัฒนาการเงินระดับฐานรากของภาครัฐและภาคี ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ หนึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรและระบบการเงินระดับฐานราก  สองยุทธศาสตร์เพื่อบูรณาการการทำงานภาครัฐ/ภาคีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและระบบการเงินระดับฐานราก และสามยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายและขยายผล