รายงานข้อมูลองค์กรชุมชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ รหัสองค์กร เลขที่รับรอง ชื่อองค์กร ผู้ประสานงาน ที่อยู่ สมาชิก เงินออม ปีที่ก่อตั้ง ประเภทองค์กร Email
จุฬาภรณ์ / นาหมอบุญ
1 100150872 80-002106 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาหมอบุญ นาย ธรรมรัตน์ นาคสันต์ 8/3 บ้านนาหมอบุญ ม.3 ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ โทร.087-890-0573 357 63,386 2550 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กองทุนช่วยเหลือ  
ฉวาง / นาแว
2 100157976 80-002174 กลุ่มกองทุนปุ๋ยหมู่บ้านบ้านควนยูง นาง ศรีเวียง ไม้จันทร์ 55/1 บ้านควนยูง ม.9 ต.นาแว อ.ฉวาง 89 0 2551 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
3 100187433 80-002160 กลุ่มกองทุนหมู่บ้านบ้านตลาด นาง วรรณิดา พูลสวัสดิ์ 5 ม.8 ซ.เทพนิมิตร ต.นาแว อ.ฉวาง โทร.075-671181 405 1,000 2554 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
ฉวาง / ไสหร้า
4 100156534 80-002209 กลุ่มเกษตรกรทำสวน นาง พรธีรา ทิศเกลี้ยง 135 ม.3 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง 32 160,000 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
ฉวาง / ห้วยปริก
5 100150703 80-002109 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยปริก นาย พงศ์ศักดิ์ ศิลป์สวัสดิการ 140 บ้านพรุขี้กลา ม.6 ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง โทร.081-9355013 102 46,049 2552 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กองทุนช่วยเหลือ  
เฉลิมพระเกียรติ / ดอนตรอ
6 100169065 80-002175 ข้าวพันธุ์ดี นาย ประพันธ์ สุวรรณแก้ว 151/3 ม.1 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ 40 116,800 2545 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
7 100169067 80-002176 ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนตำบลดอนตรอ นาง รัญจวน ชูดำ 95 ม.2 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ 125 0 2553 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด วิสาหกิจชุมชน  
ชะอวด / ควนหนองหงษ์
8 100158040 80-002210 กลุ่มควนหนองหงษ์ (เลี้ยงปลาดุก) นาง รัชนู มีชนะ 25/2 บ้านพรุชิง ม.3 ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด 20 14,600 2551 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเลี้ยงสัตว์/ปศุสัตว์  
ชะอวด / บ้านตูล
9 100169098 80-002177 ผู้สูงอายุบ้านควนเงิน นาง พยอม สุรรณมณี 222 ม.2 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด 117 0 2548 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มผู้สูงอายุ  
10 100169113 80-002178 อสม.หมู่5 บ้านหนองยาว นาย สุรพล สำราญ 129 ม.3 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด 60 0 2547 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
เชียรใหญ่ / การะเกด
11 100170494 80-002179 กองทุนสวัสดิการชุมชน นาย สมพิศ ทองเกตุ 247 ม.6 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ 21 1,000 2551 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กองทุนช่วยเหลือ  
เชียรใหญ่ / ท้องลำเจียก
12 100170482 80-002180 สวัสดิการชุมชน นาง พยอม ลุขันทอง 63 ม.9 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ โทร.085-886-8025 21 1,000 2550 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มเยาวชน  
ท่าศาลา / กลาย
13 100189403 80-002108 กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนสัจจะวันละ 1 บาทเพื่อตำบลสุขภาวะตำบลกลาย นางสาว ลัดดาวัลย์ ทองขำ 155 ม.13 ต.กลาย อ.ท่าศาลา โทร.087-5647707 1,219 266,450 2552 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กองทุนช่วยเหลือ www.klai.goth}kungkingEO@hotmail.com
ท่าศาลา / โมคลาน
14 100128040 80-002212 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านปากโมร๊ะ นาง กมลทิพย์ โกศัย 18/1 บ้านปากโมร๊ะ ม.15 ซ.เพชรนิล ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา โทร.083-769015 19 0 2549 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
ทุ่งสง / ควนกรด
15 100187638 80-002140 กลุ่มกองทุนหมู่บ้านทุ่งไหม้ ม.2 นาย สมพงค์ รัตนพันธ์ 63 ม.2 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 185 1,400,000 2554 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
16 100187639 80-002112 กลุ่มองค์กรสตรีบ้านทุ่งไหม้ ม.2 นาง หนูแพ จีนพันธ์ 63 บ้านทุ่งไหม้ ม.2 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 15 5,475 2554 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
17 100187642 80-002113 กลุ่มน้ำดื่มชุมชน นาง กำจอย พันธ์งาม 63 ม.2 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง โทร.089-592-0435 160 58,400 2554 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มผู้ใช้น้ำ  
18 100187643 80-002114 กลุ่ม อสม.บ้านทุ่งไหม้ ม.2 นาง กัลยา หอมละเอียด 63 บ้านทุ่งไหม้ ม.2 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 11 4,015 2554 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
19 100187650 80-002141 กลุ่มร้านค้าข้าวสาร นาง กำจอย พันธ์งาม 10 ม.2 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง โทร.089-592-0435 58 200,000 2554 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด วิสาหกิจชุมชน  
20 100187688 80-002137 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านขี้เป็ดแปรรูปสมุนไพร นาง ปรีดา แซ่เอ 13 ม.3 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 15 5,000 2554 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
21 100187692 80-002110 กลุ่มแม่บ้านบ้านวัดใหม่ นาง สุภาพร โหหุรัตน์ 13 ม.3 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 25 45,625 2549 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
22 100187693 80-002138 กลุ่ม อสม. ม.3 นาย วิชา หอมละเอียด 7 ม.3 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 21 11,000 2547 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
23 100187696 80-002139 กองทุนหมู่บ้านวัดใหม่ นาย ปริญญา หิรัญวัฒนสุข 21 ม.3 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 96 1,103,089 2554 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
24 100187697 80-002135 กลุ่มกองทุนเงินล้าน นาย สุนิส ทองอร่าม 76/1 ม.4 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 152 1,543,755 2546 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
25 100187703 80-002111 กลุ่มน้ำปุ๋ยชีวภาพ นาย นิยม ภารา 106/2 บ้านทุ่งชน ม.4 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง โทร.075-421724 50 127,750 2547 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
26 100187704 80-002136 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเฉลิมพระเกียรติ นาง สมบูรณ์ รัตนพันธ์ 76 ม.4 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 205 501,758 2554 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
27 100187714 80-002115 กลุ่มองค์กรสตรี นาง สุดา พฤษพนม 64 ม.11 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 25 45,625 2550 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
28 100187718 80-002116 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ม.11 บ้านไสยอ นาย จารึก มหาสุข 87 ม.11 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 85 155,125 2550 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
29 100187738 80-002117 กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านโคกบก นาง สุดารัตน์ คงมีศรี 68 ม.5 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 45 16,425 2554 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
30 100187739 80-002118 กลุ่มเลี้ยงปลา นาย นิยม รัตนพันธ์ 83/1 ม.5 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 9 3,285 2554 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเลี้ยงสัตว์/ปศุสัตว์  
31 100187740 80-002134 กลุ่มออมทรัพย์บ้านโคกบก นาง สุนีย์ เจียรวรรณ 83/2 ม.5 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 35 64,724 2554 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์  
32 100187797 80-002169 กลุ่มสตรีแม่บ้าน ม.6 นาง วันดี ชอบทำกิจ 30 ม.5 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 30 10,920 2554 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
33 100187798 80-002119 กลุ่มองค์กรสตรีอาสาพัฒนาชุมชน นาง ประไพ ศรีบุโฮม 150 ม.8 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 45 16,425 2554 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
34 100187799 80-002120 กลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุข นาง อารีย์ สิทธิ์รักษ์ 29 ม.8 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 23 151,110 2536 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
35 100187800 80-002132 กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นาย นิรันทร์ บุญเมือง 30/1 ม.12 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 30 67,574 2554 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
36 100187801 80-002121 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านต้นอ้าย นาย วิชัย ธนาวุฒิ 30/1 ม.12 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง โทร.087-2700454 70 25,550 2554 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
37 100187802 80-002122 กลุ่ม อสม.บ้านหนองเสม็ด นาง สุรีวัลย์ แก้วสุข 43/3 ม.13 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 17 6,205 2554 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
38 100187803 80-002123 กลุ่มผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายในชุมชน นาง อมรา แก้วสว่าง 47 บ้านหนองเสม็ด ม.13 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง โทร.086-2745592 30 32,850 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มผู้ใช้น้ำ  
39 100187736 80-002133 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน บ้านโคกบก นาย ประภาส รัตนบุรี 67 ม.5 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 125 1,321,047 2554 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
40 100187790 80-002168 กลุ่มกองทุนหมู่บ้านโคกหาร นาย วรพจน์ ยิ้นลิ้ง 30 ม.5 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 146 53,290 2554 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
41 100187795 80-002124 กลุ่มประมง นาง พวงเพ็ญ เผือกเจริญ 87 ม.6 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 30 54,750 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มประมง  
ทุ่งสง / ถ้ำใหญ่
42 100156821 80-002181 กลุ่มขนมไทย นาง เกษร มณีฉาย 130/2 ม.8 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง 21 0 2539 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
ทุ่งใหญ่ / บางรูป
43 100194045 80-002170 กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบางรูป นาง ไพลาศ อินทศิลา 143/2 ม.4 ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ 192 35,144 2553 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กองทุนช่วยเหลือ  
นบพิตำ / กรุงชิง
44 100194255 80-002196 กลุ่มสัตรีบ้านห้วยพาน นางสาว จรรยา คงเนียม 18/5 ม.2 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 20 6,980 2540 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
45 100194258 80-002197 กลุ่ม อสม. นาง ประคอง วรรณรัตน์ 18/5 ม.2 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 23 1,500 2531 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
46 100194260 80-002198 กลุ่มกลองยาว บ้านห้วยนาน นาย วิกิต แก้วมี 18 ม.2 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 13 47,450 2547 กลุ่มวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น - กลุ่มส่งเสริม/อนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมชนเผ่า  
47 100194262 80-002199 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้กลึง นาย สถิต เพชรน้อย 54/2 ม.2 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 15 5,000 2549 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
48 100194263 80-002200 กลุ่มเครื่อข่ายกองทุนหมู่บ้าน ต.กรุงชิง นาย ทวี ประหยัด 19/9 ม.2 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 1,300 2,847,000 2546 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์  
49 100194264 80-002201 กลุ่มสวัสดิการชุมชน ตำบล กรุงชิง นาย ทวี ประหยัด 19/9 ม.2 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 619 40,235 2553 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กองทุนช่วยเหลือ  
50 100194265 80-002202 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรพัฒนาชนบทนบพิตำ จำกัด นาย พิธาน ทองพนัง 1/5 ม.2 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 2,015 128,000,000 2528 กลุ่มองค์กรการเงิน - สหกรณ์  
51 100194266 80-002203 กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ้านกรุงชิง จำกัด นาย จำนงค์ ราชประดิษฐ 21/8 ม.2 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 105 2,800,000 2537 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
52 100194267 80-002204 กลุ่มสถาบันการเงินชุมชนกรุงชิง นาย สะอาด ราชประดิษฐ 61 ม.2 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 601 3,872,372 2543 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์  
53 100194268 80-002205 กลุ่มชุมชนเพื่อสุขภาพ นาง พวงเพ็ญ บุญปก 29/3 ม.3 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 23 19,000 2553 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
54 100194269 80-002206 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน บ้านเปี่ยน นาย เฟื่อง สินตุ้น 14/2 ม.4 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 160 1,600,000 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์  
55 100194270 80-002207 กลุ่มกองทุนหมู่บ้านบ้านสวนปราง นาย สุบรรณ สินตัน 75/3 ม.5 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 278 1,046,703 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
56 100194271 80-002208 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปุ๋ยหมัก นาย เอนก บวมหอย 36 ม.5 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 22 2,000 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
57 100194272 80-002260 กลุ่ม อสม. บ้านสวนปราง นาย ประคิน มะค่อม 5/2 ม.5 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 28 10,000 2528 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
58 100194273 80-002261 กลุ่มสตรีพัฒนา ม.7 ต.กรุงชิง นางสาว กัญจนา กิ้มเส้ง 100/2 ม.7 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 18 118,000 2546 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
59 100194274 80-002262 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านห้วยตง (อสม.) นาง อรัญญา ไชยจันทร์ 131 ม.7 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 19 69,350 2541 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มต่อต้านยาเสพติด  
60 100194275 80-002263 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ นาย เสกสรรค์ สหายรักษ์ 31 ม.7 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 175 146,624 2553 กลุ่มองค์กรการเงิน - กลุ่มสัจจะ  
61 100194276 80-002264 กลุ่มหมูพื้นเมือง นาย เลียบ เพชรกุ้ง 131 ม.7 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 30 120,000 2544 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเลี้ยงสัตว์/ปศุสัตว์  
62 100194277 80-002265 กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านสวนปราง นาง สุคนธ์ จันทร์ชุม 75 ม.7 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 26 30,000 2528 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
63 100194278 80-002266 กลุ่มผู้เลี้ยงปลากินพืช นาย ชอบ ด้วนเฝื่อ 44/8 ม.8 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 17 260,000 2545 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มประมง  
64 100194279 80-002267 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน บ้านทับน้ำเต้า นาย พวงทิพย์ พรสมโภชน์ 44/8 ม.8 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 235 1,100,000 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
65 100194280 80-002268 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นาง พัทธญา คงสัมมา 44/8 ม.8 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 135 1,339,300 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
66 100194281 80-002269 กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ม.8 นาง ศิริพรณ์ คชาผล 83/2 ม.8 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 16 46,720 2545 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
67 100194282 80-002270 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านทับน้ำเต้า (อสม.) นางสาว สายพิน ประดับเพชร 44/8 ม.8 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 17 80,665 2541 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
68 100194283 80-002271 กลุ่มกองทุนบ้าน บ้านสองแพรก นาง วราภรณ์ ขวัญสูง 1 ม.10 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 153 1,200,000 2547 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์  
69 100194284 80-002272 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน บ้านหวายช่อ นาง สุภารัตน์ รอดบัวทอง 83/13 ม.11 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ 89 1,200,000 2551 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์  
นบพิตำ / กะหรอ
70 100158328 80-002213 กลุ่มน้ำดื่มชุมชน นาย เกลือบ ราชมุณี 112/1 ม.8 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ 42 31,000 2550 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มผู้ใช้น้ำ  
71 100158329 80-002214 กลุ่มน้ำดื่มตรา 99 นาย ประภาส วันเพ็ญ 2 ม.9 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ 60 50,000 2549 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มผู้ใช้น้ำ  
72 100158334 80-002215 กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน นาง อรทัย ใจกล้า 92/2 ม.1 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ 396 2,580,000 2542 กลุ่มองค์กรการเงิน - ธนาคารหมู่บ้าน ฯลฯ  
73 100158336 80-002216 กลุ่มขนมจากแป้งสาคู นาง พัชรี วารีพัฒน์ 75/2 ม.8 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ โทร.089-872-0884 12 12,000 2551 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
นบพิตำ / นาเหรง
74 100194039 80-002171 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเหรง นางสาว สวนีย์ บุญเจริญ 9 ม.2 ต.นาเหรง อ.นบพิตำ 1,042 31,260 2553 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กองทุนช่วยเหลือ  
75 100194042 80-002172 กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสระแก้ว นาง จิราภรณ์ ผุดวัฒน์ 106/2 ม.5 ต.นาเหรง อ.นบพิตำ 300 15,300 2553 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กองทุนช่วยเหลือ  
ปากพนัง / ปากพนังฝั่งตะวันตก
76 100126324 80-002159 กลุ่มออมทรัพย์พัฒนานำร่องบ้านท้องโกงกาง นาย หมัด ขาวมณี 84 บ้านท้องโกงกาง ม.4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง โทร.084-1220104 59 1,000 2551 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์  
ปากพนัง / แหลมตะลุมพุก
77 100145469 80-002182 กลุ่มกองทุนหมู่บ้านแหลมตะลุมพุก นาย ศราวุธ พลายด้วง 9/1 ม.3 ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง 21 1,000,000 2545 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
พรหมคีรี / บ้านเกาะ
78 100170476 80-002183 สวัสดิการชุมชน นาย สุพจน์ ครุฑกำจร 156 บ้านนาตก ม.6 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี โทร.087-8842608 219 0 2553 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กองทุนช่วยเหลือ  
พรหมคีรี / พรหมโลก
79 100158315 80-002217 กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ นาย จรัญ เที่ยวแสวง 44/1 บ้านเขาปูน ม.8 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี โทร.085-7934565 150 245,000 2548 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มผู้ใช้น้ำ  
80 100158319 80-002218 กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน นาย ศรีวงค์ พัตราพล 129 ม.8 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี 434 6,108,740 2551 กลุ่มองค์กรการเงิน - กลุ่มเครดิตยูเนียน  
81 100158320 80-002219 กลุ่มองค์กรเกษตรกรกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล นาง จินดา สุคะโค 46 ม.3 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี 6 500,000 2547 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
พระพรหม / ท้ายสำเภา
82 100169132 80-002184 กลุ่มตีเหล็ก(ชุมชนบ้านหน้าคอก) นาย จรัญ อาการส 59/4 บ้านหน้าคอก ม.12 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม 40 0 2550 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
83 100169136 80-002185 กลุ่มปุ๋ยหมัก(ชุมชนบ้านหน้าคอก) นาย จรัญ อาการส 59/4 บ้านหน้าคอก ม.12 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม 30 0 2551 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
84 100169143 80-002186 กลุ่มขายข้าวสาร(ชุมชนบ้านหน้าคอก) นาย จรัญ อาการส 59/4 บ้านหน้าคอก ม.12 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม 190 0 2553 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด วิสาหกิจชุมชน  
85 100169146 80-002220 กลุ่มขนมทองม้วน(ชุมชนบ้านหน้าคอก) นาง เพ็ญ อาการส 126/6 ม.12 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม 30 0 2553 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
พิปูน / เขาพระ
86 100187163 80-002142 กลุ่มเลี้ยงโคตำบลเขาพระ นาย จิตเทพย์ ยับ 52 ม.1 ต.เขาพระ อ.พิปูน 23 58,765 2547 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเลี้ยงสัตว์/ปศุสัตว์  
87 100187176 80-002143 กลุ่มเลี้ยงปลาดุก นาย ประภาส ศรีทอง 106 ม.1 ต.เขาพระ อ.พิปูน 69 554,070 2532 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเลี้ยงสัตว์/ปศุสัตว์  
88 100187183 80-002156 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน บ้านหน้าเขา นาย ธนากร หนูเพชร 144 ม.1 ต.เขาพระ อ.พิปูน 124 45,260 2554 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
89 100187212 80-002144 กลุ่มสตรีบ้านหน้าเขา นาง สาลินี คังคงเค็ง 70 ม.1 ต.เขาพระ อ.พิปูน 25 16,425 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
90 100187219 80-002145 กลุ่มสตรีบ้านเหนือคลอง นาง วาสนา เยาวนารถ 106 ม.4 ต.เขาพระ อ.พิปูน 15 5,475 2554 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
91 100187223 80-002146 กลุ่มออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติบ้านเหนือคลอง นาย โกศล ศรีเปารยา 125 ม.4 ต.เขาพระ อ.พิปูน 26 26,160 2554 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์  
92 100187234 80-002147 กลุ่มผู้สูงอายุ นาง มณฑา เพชรชนะ 2 ม.4 ต.เขาพระ อ.พิปูน 32 58,400 2549 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มผู้สูงอายุ  
93 100187239 80-002148 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านห้วยโก นาย ยงยุทธ ปรีชา 59 ม.5 ต.เขาพระ อ.พิปูน 228 1,174,281 2554 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
94 100187330 80-002149 กลุ่มสตรีแม่บ้าน นาง จินตนา ศรีมุกข์ 49 ม.5 ต.เขาพระ อ.พิปูน 72 26,280 2554 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
95 100187331 80-002150 กลุ่มกองทุนหมู่บ้านห้วยโก นาย ชนะวรรณ ศรีมุกข์ 19 ม.5 ต.เขาพระ อ.พิปูน 93 1,553,550 2554 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
96 100187332 80-002151 กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน นาย สถิตย์ สุคชเดช 47 ม.5 ต.เขาพระ อ.พิปูน โทร.06-2685703 58 25,528 2554 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
97 100187335 80-002152 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านห้วยหิน นาย จิระ จันทวงค์ 191 ม.7 ต.เขาพระ อ.พิปูน 25 77,817 2554 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
98 100187336 80-002153 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้จัน นาง นิรัตศัย เฮ่า 191 ม.7 ต.เขาพระ อ.พิปูน 27 9,855 2554 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
99 100187337 80-002154 กลุ่มสตรีบ้านปลายร่อน นาง ปราณี หนูเพชร 44 ม.12 ต.เขาพระ อ.พิปูน 25 21,900 2551 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
100 100187338 80-002155 กองทุนหมู่บ้านปลายร่อน นาย วิศิษฐ์ วงค์สวัสดิ์ 137 ม.12 ต.เขาพระ อ.พิปูน 144 167,303 2554 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
เมืองนครศรีธรรมราช / ไชยมนตรี
101 100159643 80-002187 กลุ่มออมทรัพย์บ้านนาป่า หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมนตรี นาง วรรณี ทองสวาท 67 ม.2 ต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช โทร.081815955 40 35,000 2550 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์  
102 100159646 80-002188 กลุ่มแม่บ้านทุ่งพิศพรหม นาง ยาพร ชูโลก 115บ้านทุ่งทิศพรหม ม.5 ต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช 16 0 2540 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
103 100159647 80-002189 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 4 นาง สมสมัย มิ่งคำนึง 104 บ้านหนองบัว ม.4 ต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช 20 0 2537 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
104 100159648 80-002190 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 นาง จำเป็น ชุพรัตน์ 104บ้านหนองบัว ม.4 ต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช 50 1,600,000 2528 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์  
105 100159652 80-002191 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี นาง หนูแจ้ว ชัยชนะ 54/2บ้านหนองบัว ม.3 ต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช 35 0 2550 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
เมืองนครศรีธรรมราช / ท่าเรือ
106 100158248 80-002221 กลุ่มกองทุนหมู่บ้านจังหูน นาง ชมนาถ เกตุชาติ 1 ม.14 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช โทร.06-6835062 21 1,239,000 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
เมืองนครศรีธรรมราช / นาทราย
107 100156314 80-002192 กลุ่มกองทุนหมู่บ้านบางเตี้ย นาย โสภณ แก้วจินดา 57/1 บ้านบางเตี้ย ม.5 ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช 120 1,000 2552 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
108 100158306 80-002222 กลุ่มกองทุนฌาปนกิจ นาย อดุลย์ ชุมจอม 67/2 ม.1 ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช 472 74,000 2546 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มฌาปนกิจ  
109 100158308 80-002223 กลุ่มปรับปรุงสวนเพื่อการสะสม นาง อำไพ ขวดแก้ว 44/1 ม.2 ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช 21 26,050 2546 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
110 100158310 80-002224 กลุ่มส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี นาย จำลอง ทรงวิลาศ 43/1 ม.5 ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช 0 0 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
111 100158313 80-002225 กลุ่มสตรีพัฒนา นาง มลฑา กังวาลก้อง 39 ม.5 ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช 15 0 2552 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มพัฒนาสตรี สตรีอาสา  
เมืองนครศรีธรรมราช / ปากนคร
112 100188705 80-002105 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากนคร นาง สุรินทร์ ตรึกตรอง 1/1 ม.2 ถ.นางพระยา-บางหลวง ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช โทร.081-9681122 137 39,985 2553 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กองทุนช่วยเหลือ  
เมืองนครศรีธรรมราช / ปากพูน
113 100158256 80-002226 กลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรี นางสาว ยุพาพร ขุนดำ 197/1 ม.8 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช 1,725 0 2552 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มพัฒนาสตรี สตรีอาสา  
114 100158258 80-002227 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นาง บุญครัน แสงสว่าง 225 ม.12 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช 24 16,000 2552 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
115 100158260 80-002228 กลุ่มสตรีพัฒนา นาง บีเย๊าะ โสภาวิจน์ 266/2 ม.12 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช 15 0 2549 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มพัฒนาสตรี สตรีอาสา  
116 100158265 80-002229 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านห้วยไทร นางสาว เสรี วิทูรพันธ์ 191 ม.4 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช 90 500,000 2546 กลุ่มองค์กรการเงิน - กลุ่มสัจจะ  
117 100158268 80-002230 กลุ่มชุมชนคนรักสุขภาพบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น นาง ปรานี แก้วควรชุม 117 ม.11 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช 21 15,000 2551 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
118 100158272 80-002231 กลุ่มธนาคารหมู่บ้านสักงาม นาย เกรียงไกร ศรีถาวร 168/1 ม.3 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช 442 2,613,581 2541 กลุ่มองค์กรการเงิน - ธนาคารหมู่บ้าน ฯลฯ  
119 100158274 80-002232 กลุ่มร้านค้าชุมชน นาง วิชชุดา ปานบุญ 52/7 ม.6 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช 50 40,000 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด วิสาหกิจชุมชน  
120 100158276 80-002233 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าเตียน นาง วิชชุดา ปานบุญ 52/7 ม.6 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช 150 350,000 2542 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
121 100158277 80-002234 กลุ่มกองทุนเงินล้านบ้านศาลาบางปู นาย บรรณนิตย์ เข็มแดง 234 ม.10 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช 250 1,290,000 2552 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
122 100158279 80-002235 กลุ่มแม่ยานิ นาย บรรณนิตย์ เข็มแดง 135 ม.10 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช 21 0 2552 ความร่วมมือ - ความร่วมมือ  
123 100158283 80-002236 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ นางสาว ยุพาพร ขุนดำ 180/1 ม.8 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช 27 29,000 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
124 100158287 80-002237 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นาง อุไร เซ่งลอยเลื่อน 266 ม.1 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช 50 18,000 2542 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
125 100158290 80-002238 กลุ่มสตรีพัฒนา นาง อุไร เซ่งลอยเลื่อน 266 ม.1 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช 15 0 2542 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มพัฒนาสตรี สตรีอาสา  
126 100158291 80-002239 กลุ่มพัฒนาศักยภาพสตรี นางสาว ยุพาพร ขุนดำ 197/1 ม.8 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช 72 100,000 2549 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มพัฒนาสตรี สตรีอาสา  
127 100158294 80-002240 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะหนังตะลุง นาย ทวี คงบุรี 316/4 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช 59 50,000 2542 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
128 100158295 80-002241 กลุ่มออมทรัพย์ นางสาว ยุพาพร ขุนดำ 197/1 ม.8 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช 50 13,700 2550 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์  
129 100158297 80-002242 กลุ่มแหล่งเรียนรู้สมุนไพร นาย บุญร่วม คงมีศรี 310/2 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช 15 13,000 2552 ประชาสังคม - ประชาสังคม  
ร่อนพิบูลย์ / ควนเกย
130 100170488 80-002103 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเขาชุมทอง นาง สุภรณ์ บุญถาวร 99 ม.4 ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ โทร.084-6297018 684 257,122 2552 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กองทุนช่วยเหลือ spn.007@hotmail.com
ลานสกา / เขาแก้ว
131 100187430 80-002166 กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านเทศบาลลานสกา นางสาว ศิริพร เนาวาสน์ 20/3 ม.1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา 24 26,280 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
132 100187434 80-002127 กลุ่มเลี้ยงผึ้ง นาย วีระ ปานพิมพ์ 142/1 ม.1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา 26 47,450 2550 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเลี้ยงสัตว์/ปศุสัตว์  
133 100187438 80-002128 กลุ่มผ้าบาติก นาง เตือนใจ ศักดี 91 ม.1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา 10 3,650 2554 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
134 100187455 80-002162 กลุ่มข้าวสารชุมชนม.2 เขาแก้ว นาง ราตรี แป้นเหลือ 63 ม.2 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา 54 19,710 2554 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กองทุนช่วยเหลือ  
135 100187458 80-002163 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครงการสายใยรักบ้านแก้วสุกานต์ นาง เสาวณีย์ ศรีใส 116/1 ม.3 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา 49 17,885 2554 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
136 100187461 80-002164 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้จันสะพานคันเบ็ด นาง ขวัญเรือน ผลกล่ำ 231 ม.2 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา 15 5,475 2554 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
137 100187464 80-002157 กลุ่มเยาวชน ม.2 นาย ศิริศักดิ์ พิบูลย์ 240 ม.2 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา 24 8,760 2554 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มเยาวชน  
138 100187466 80-002165 กลุ่มอสม. ม.2 ต.เขาแก้ว นาง อาภรณ์ จิตศัพท์ 99 ม.6 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา 20 10,000 2530 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
139 100187469 80-002158 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน บ้านเขาแก้ว นาง อุมา วังบุญคง 63 ม.2 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา 294 1,695,387 2554 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
140 100187505 80-002161 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสุรากลั่นกะโรม นาง บุญทิพย์ จิตสมบูรณ์ 250 ม.3 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา 8 2,920 2554 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
141 100187613 80-002125 กลุ่ม อสม. หมู่ที่ 4 ต.เขาแก้ว นาง คมสัน ศรีถัทธิ์ 30 ม.4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา 23 11,541 2550 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
142 100187614 80-002126 กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น จักสานบ้านร่อน นาง เสริมศรี ชนะภัย 99 ม.6 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา 13 4,745 2554 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
143 100187616 80-002130 กลุ่มกองทุนหมู่บ้านอ่าวอ้ายไทร นาย กำพล ขาวอรุณ 99 ม.6 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา 171 728,507 2554 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
144 100187619 80-002129 กลุ่มศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่แผ่นดินบ้านร่อน ม.4 นาย สมบูรณ์ ผลหิรัญ 100 ม.4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา 45 16,425 2554 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
145 100187621 80-002131 กลุ่มผักปลอดสารพิษ นาย กอบกิจ ยอดรัก 203 ม.6 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา 20 36,500 2550 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
146 100150882 80-002167 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลานสกา นาย ปกรณ์ กายโรจน์ 99 ม.6 ถ.กะโรม ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา 219 98,365 2551 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กองทุนช่วยเหลือ  
147 100194043 80-002173 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาแก้ว นาย กำพล ขาวอรุณ 63 ม.2 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา 278 58,200 2553 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กองทุนช่วยเหลือ  
ลานสกา / ท่าดี
148 100158337 80-002243 กลุ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ นาง ฉลวยลักษณ์ จรตพืช 217 ม.1 ต.ท่าดี อ.ลานสกา 150 20,000 2551 ประชาสังคม - ประชาสังคม  
149 100158342 80-002244 กลุ่มตัดเย็บ นาง พรรณี สมพันธ์ 112 ม.4 ต.ท่าดี อ.ลานสกา 10 0 2551 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
150 100158343 80-002245 กลุ่มปลูกพืชหมุนเวียน นาย โสภาวดี ไชยวิเชียร 56 ม.4 ต.ท่าดี อ.ลานสกา 30 45,000 2550 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
151 100158345 80-002246 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ นาง พวงรัตน์ สุวรรณ 99 ม.4 ต.ท่าดี อ.ลานสกา 21 25,000 2550 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
152 100158346 80-002247 กลุ่มปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาล นาง ดลนภา ใบเรือง 58/2 ม.4 ต.ท่าดี อ.ลานสกา 10 54,300 2548 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
153 100158348 80-002248 กลุ่มดอกไม้สด นาย กิตติชัย ศรีจงกล 14 ม.4 ต.ท่าดี อ.ลานสกา 21 2,500 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
154 100158351 80-002249 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ นาง หนูจิน เพชรวงค์ 15 ม.4 ต.ท่าดี อ.ลานสกา 15 1,800 2550 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเลี้ยงสัตว์/ปศุสัตว์  
155 100158352 80-002250 กลุ่มปุ๋ยหมักมูลสัตว์ นาง ขนิษฐา ศรีจงกล 14 ม.4 ต.ท่าดี อ.ลานสกา 20 2,500 2551 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
156 100158354 80-002251 กลุ่มบ้านสวนสุขภาพตามรอยพ่อ นาย สุริยา กลึงพัฒน์ 93 ม.5 ต.ท่าดี อ.ลานสกา 15 7,000 2551 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
157 100158356 80-002252 กลุ่มแหล่งเรียนรู้ตามรอยพ่อ นาง ฉลวยลักษณ์ จรตพืช 14/2 ม.4 ต.ท่าดี อ.ลานสกา 17 7,000 2549 ประชาสังคม - ประชาสังคม  
158 100160077 80-002253 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นาง อุบล วิฑูรย์พันธ์ 111/1 ม.5 ต.ท่าดี อ.ลานสกา 1,400 30,000,000 2520 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
159 100160078 80-002254 กลุ่มปุ๋ยมะขามทอง นาย อุดม บัวนาลังก์ 188/3 ม.5 ต.ท่าดี อ.ลานสกา 50 30,000 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
160 100160079 80-002255 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยกรอบแก้ว นาง แอบ ยอดล้ำ 7/2 ม.6 ต.ท่าดี อ.ลานสกา 6 50,000 2548 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
161 100160082 80-002256 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า นาง สมพร ขุทรานนท์ 67 ม.5 ต.ท่าดี อ.ลานสกา โทร.084-7579722 9 50,000 2550 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
162 100160084 80-002257 กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ นาง จินตวดี บุญมาแย้ม 188 ม.5 ต.ท่าดี อ.ลานสกา โทร.084-1240814 200 27,100 2546 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มผู้สูงอายุ  
163 100160086 80-002258 กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน นาง จินตวดี บุญมาแย้ม 19 บ้านโพธิ์ ม.2 ต.ท่าดี อ.ลานสกา โทร.084-1240814 800 168,190 2549 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กองทุนช่วยเหลือ  
สิชล / เขาน้อย
164 100169035 80-002193 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาน้อย นาย นิพนธ์ ไชยพงศ์ 19/8 บ้านทุ่งคายาง ม.5 ต.เขาน้อย อ.สิชล โทร.083-1728645 350 0 2551 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
165 100169047 80-002194 กองทุนหมู่บ้าน บ้านยาน ม.4 นาย สิทธิพร ตำลึงมาก 16/2 ม.4 ต.เขาน้อย อ.สิชล 140 0 2550 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
166 100169060 80-002195 กองทุนหมู่บ้านยอดน้ำ นาย นิพนธ์ ไชยพงศ์ 19/8 บ้านทุ่งคายาง ม.5 ต.เขาน้อย อ.สิชล โทร.083-1728645 92 0 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
สิชล / ทุ่งใส
167 100188727 80-002107 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งใส นาง พวงเพ็ญ วัจนสาร 134/3 บ้านห้วยทรายทอง ม.3 ซ.วัดดอนศาลา ถ.เขาฝ้ายชายทะเล ต.ทุ่งใส อ.สิชล โทร.089-0720886 931 251,067 2552 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กองทุนช่วยเหลือ  
สิชล / เสาเภา
168 100161238 80-002259 กลุ่มสายใยใจสว่างข้าวซ้อมมือ นาง ประภัย ใจห้าว 61/7 ม.6 ต.เสาเภา อ.สิชล 30 20,000 2546 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
(ข้อมูล ณ วันที่ 24/8/2554)