รายงานข้อมูลองค์กรชุมชน
จังหวัดสิงห์บุรี
ลำดับที่ รหัสองค์กร เลขที่รับรอง ชื่อองค์กร ผู้ประสานงาน ที่อยู่ สมาชิก เงินออม ปีที่ก่อตั้ง ประเภทองค์กร Email
ค่ายบางระจัน / ท่าข้าม
1 100179873 17-000986 เกษตรปลอดสารพิษ หมู่ 6 นางสาว ประจวบ สุดใจ 25/1 ม.6 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน โทร.080-4317769 7 10,000 2551 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
2 100179902 17-000988 สตรี หมู่ 6 นาง ระเบียบ ผมทอง 13/1 ม.6 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน โทร.036-597538 9 10,000 2547 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มพัฒนาสตรี สตรีอาสา  
3 100179840 17-000980 กองทุนหมู่บ้าน(กทบ.) บ้านท้องคุ้งเหนือ หมู่ 1 นาย สิงห์ เสือเหลือง 26 บ้านท้องคุ้งเหนือ ม.1 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน โทร.086-1271179 86 1,200,000 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
4 100179851 17-000984 กองทุนหมู่บ้านท่าข้ามเหนือ หมู่ 3 นาง รัตนา ถ้ำทอง 18 บ้านท่าข้ามเหนือ ม.3 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน โทร.084-5685630 76 135,150 2550 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
5 100179866 17-000985 กลุ่ม กข.คจ. บ้านท่าข้ามกลาง หมู่ 4 นางสาว เดือนเพ็ญ อ่วมน้อย 51 บ้านท่าข้ามกลาง ม.4 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน โทร.081-2535865 44 282,234 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กลุ่ม กข.คจ.  
6 100180015 17-000989 ออมทรัพย์ บ้านม่วงเหนือ หมู่ 7 นาง ทองย้อย กนกงาม 28/1 บ้านม่วงเหนือ ม.7 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน โทร.086-7632311 58 800,000 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์  
7 100180126 17-000996 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไทย บ้านสาธุเหนือ หมู่ 13 นาง จารุนีย์ อิ่มสำราญ 1 บ้านสาธุเหนือ ม.13 ถ.เลียบแม่น้ำน้อย ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน โทร.085-4239940, 036-597243 11 60,000 2548 กลุ่มวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น - การประดิษฐ์งานฝีมือพื้นบ้านโบราณ  
8 100179888 17-000987 ดอกไม้จันท์ หมู่ 6 นางสาว จรัสแสง ทองขาว 13/1 ม.6 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน โทร.036-597539 12 10,000 2548 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
9 100180117 17-000995 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดสาธุ หมู่ 13 นาง สมลักษ์ เส็งผล 29 บ้านสาธุเหนือ ม.13 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน โทร.086-8033089, 036-543290 15 20,000 2543 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
10 100180100 17-000993 กลุ่มเลี้ยงปลากระชัง บ้านสาธุเหนือ หมู่ 12 นาย ประนอม ศรีสวัสดิ์ 28/1 บ้านสาธุเหนือ ม.12 ถ.ริมแม่น้ำน้อย ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน โทร.084-3386991,083-8843881 15 140,000 2551 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มประมง  
11 100180109 17-000994 กลุ่มเลี้ยงปลากระชัง บ้านสาธุกลาง หมู่ 12 นาย ชัชวาลย์ อบกลิ่น 3/2 บ้านสาธุกลาง ม.12 ถ.ริมแม่น้ำน้อย ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน โทร.087-7633945 15 140,000 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มประมง  
12 100179845 17-000981 ร้านค้าชุมชนบ้านท้องคุ้งเหนือ หมู่ 1 นาง กาญจนา ชื่นตะโก 25 บ้านทองคุ้งเหนือ ม.1 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน โทร.085-1943462 7 10,000 2551 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด วิสาหกิจชุมชน  
13 100179850 17-000983 กลุ่มเลี้ยงปลากระชัง บ้านท้องคุ้งใต้ หมู่ 2 นาง อาลิษา สนใจ 34/2 บ้านท้องคุ้งใต้ ม.2 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน โทร.086-8008563 9 10,000 2547 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มประมง  
14 100180021 17-000990 กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าวชุมชน บ้านท่าข้ามใต้ หมู่ 5 นาย สมบัติ อวยชัย 58/1 บ้านท่าข้ามใต้ ม.5 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน โทร.086-1230769 30 200,000 2549 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
15 100180088 17-000992 กลุ่มผู้ใช้น้ำ บ้านม่วงพัฒนา หมู่ 10 นาง ดวงตา จันทร์ศรี 29/1 บ้านม่วงพัฒนา ม.10 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน โทร.087-9187954 273 9,900 2551 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มผู้ใช้น้ำ  
16 100180077 17-000991 กองทุนหมู่บ้าน บ้านม่วงพัฒนา หมู่ 10 นาง บังอร นุวรรณโณ 12/2 บ้านม่วงพัฒนา ม.10 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน โทร.087-3648772 53 1,356,000 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
17 100179847 17-000982 กองทุนหมู่บ้านท้องคุ้งใต้ หมู่ 2 นาง เสนีย์ แย้มสี 30/1 บ้านท้องคุ้งใต้ ม.2 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน โทร.087-1180377 60 10,550,000 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
ค่ายบางระจัน / โพทะเล
18 100179628 17-000961 กลุ่มเพาะเห็ดแบบโรงเรือน บ้านดอนมะสัง หมู่ 1 นางาสว สมพร มานวย 4 บ้านดอนมะสัง ม.1 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน โทร.089-0104276 11 25,000 2553 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
19 100179643 17-000964 อสม.บ้านหนองลี หมู่ 2 นาย ณรงค์ รุ่งกำจัด 61/1 บ้านหนองลี ม.2 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน โทร.081-3846300 11 10,000 2551 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
20 100179694 17-000966 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพทะเล หมู่ 5 นาย กำพล ภักดี 23/1 บ้านโพทะเล ม.5 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน โทร.083-3101309 22 87,447 2553 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กองทุนช่วยเหลือ  
21 100179729 17-000970 กองทุนหมู่บ้าน บ้านกลับ หมู่ 6 นาย มานพ สว่างเรือง 17 บ้านกลับ ม.6 ถ.สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน โทร.089-0198272 20 1,300,000 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
22 100179739 17-000971 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.6 ต.โพทะเล นาย สุเทพ บานประทุม 21/1 บ้านกลับ ม.6 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน โทร.089-0813102 103 632,460 2541 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
23 100179746 17-000972 ประปาหมู่บ้านบ้านกลับ หมู่ 6 นาย สำราญ พลอยแสง 17 บ้านกลับ ม.6 ถ.สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน โทร.087-1225815 30 3,200 2551 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มผู้ใช้น้ำ  
24 100179752 17-000973 ข้าวสารชุมชนบ้านกลับ หมู่ 6 นาย สวาย ทรัพย์ภารี 15/11 บ้านกลับ ม.6 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน โทร.089-8073894 85 16,000 2551 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด วิสาหกิจชุมชน  
25 100179756 17-000974 โรงสีชุมชนบ้านดอนตะโหนด หมู่ 7 นาย เกษม หอมเทียน 35 บ้านดอนตะโหนด ม.7 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน โทร.086-1235142 65 110,000 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด วิสาหกิจชุมชน  
26 100179787 17-000977 กลุ่มเลี้ยงวัว บ้านท่าลอบ หมู่ 8 นาง ปัจทมา อ่วมน้อย 15/2 บ้านท่าลอบ ม.8 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน โทร.082-1996582 20 0 2551 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
27 100179791 17-000978 ปลูกพืชผักสวนครัว บ้านท่าลอบ หมู่ 8 นางสาว ลมัย สีสุข 40/2 บ้านท่าลอบ ม.8 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน โทร.089-9024359 15 10,000 2550 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
28 100179784 17-000975 กองทุนหมู่บ้านบ้านท่าลอบ หมู่ 8 นาย ศุภฤกษ์ แสงหิรัญ 11/3 บ้านท่าลอบ ม.8 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน โทร.086-1245420 68 1,200,000 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
29 100179713 17-000968 กลุ่มป่าไม้ชุมชนบ้านโพทะเล หมู่ 5 นางสาว ปาริยา เพ็ชรด้วง 18/1 บ้านโพทะเล ม.5 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน โทร.086-1244378 50 10,000 2539 กลุ่มสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร/ที่อยู่อาศัย - ป่าชุมชน  
30 100179640 17-000962 กลุ่มทอถักจักสานบ้านดอนมะสัง หมู่ 1 นางสาว สมพร มานพ 26 บ้านดอนมะสัง ม.1 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน 25 4,856 2550 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
31 100179642 17-000963 กองทุนหมู่บ้านดอนมะสัง หมู่ 1 นางสาว สมพร มานพ 26 บ้านดอนมะสัง ม.1 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน 85 1,409,394 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
32 100179792 17-000979 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าลอบ ม.8 ต.โพทะเล นาง รัชนี ศรีทรง 11/3 บ้านท่าลอบ ม.8 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน โทร.089-5182833 39 132,000 2541 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
33 100179786 17-000976 เพาะเห็ดฟางในโรงเรือน บ้านท่าลอบ หมู่ 8 นาง ทองปอน เจกะโพธิ์ 11/5 บ้านท่าลอบ ม.8 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน โทร.089-8182484 25 10,000 2551 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
34 100179613 17-000960 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลโพทะเล ม.7 นาย เอกศักดิ์ ทองคำ 40 บ้านดอนตะโหนด ม.7 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน โทร.089-8065046 8 10,000 2549 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
35 100179664 17-000965 กลุ่มสวนผัก บ้านคลองระมาน หมู่ 3 นาง วาสนา แจ่มศรี 54/1 บ้านคลองระมาน ม.3 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน โทร.080-4251215 18 57,000 2545 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
36 100179707 17-000967 กลุ่มพัฒนาหมู่บ้าน ผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 5 นาง มาณี ยวงเงิน 18 บ้านโพทะเล ม.5 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน โทร.081-2994228 30 108,460 2539 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มผู้ใช้น้ำ  
37 100179716 17-000969 กลุ่มธนาคารข้าวสาร บ้านโพทะเล หมู่ 5 นาง มาณี ยวงเงิน 18 บ้านโพทะเล ม.5 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน โทร.081-2994228 50 170,000 2551 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กองทุนช่วยเหลือ  
ท่าช้าง / ถอนสมอ
38 100163492 17-000921 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) นาย สมหมาย รักษาสุข 82 บ้านดอนกระถิน ม.3 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง โทร.086-6207992 15 0 2550 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
39 100163512 17-000923 ชมรมนวดแผนไทย นาง เยาวลักษณ์ บริบูรณ์ 92 บ้านสวนกล้วย ม.2 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง โทร.086-6047440 4 0 2552 กลุ่มวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น - สมุนไพรและแพทย์แผนโบราณ  
40 100163524 17-000924 กลุ่มสายตรวจชุมชน ตำบลถอนสมอ นาย สวิง แสวงเจริญ 62/1 บ้านสวนกล้วย ม.3 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง โทร.086-9737139 12 0 2551 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
41 100163508 17-000922 กลุ่มวัฒนธรรมไทยตำบลถอนสมอ นาง สมคิด ทรัพย์พาลี 58/1 บ้านสวนกล้วย ม.3 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง โทร.084-7731849 15 0 2552 กลุ่มวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น - กลุ่มส่งเสริม/อนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมชนเผ่า  
42 100163529 17-000925 กลุ่มผัดไทยจำปาทอง นาง สมใจ บ่ายเที่ยง 28/1 บ้านจำปาทอง ม.4 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง โทร.036-536212 7 0 2545 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด วิสาหกิจชุมชน  
ท่าช้าง / โพประจักษ์
43 100181142 17-001001 กลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา บ้านกระทุ่มลาย หมู่ 3 นาย อุดร ฉัตรทอง 104/1 บ้านกระทุ่มลาย ม.3 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง โทร.086-5670732 9 200,000 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
44 100181148 17-001002 กลุ่มสตรี บ้านละเมาะยุบ หมู่ 4 นาง ปรีดา สุทธิมั่น 193 บ้านละเมาะยุบ ม.4 ถ.ท่าช้าง- แสวงหา ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง โทร.(036) 595-389 15 10,000 2540 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มพัฒนาสตรี สตรีอาสา  
45 100181181 17-001007 กลุ่มผลไม้แปรรูป บ้านจำปาทอง หมู่ 5 นาง เสนาะ ราษฎร์ประชุม 79/1 บ้านจำปาทอง ม.5 ถ.ทางเข้าวัดเสาธงหิน ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง โทร.(036) 595-470 13 25,000 2546 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
46 100181190 17-001010 กลุ่มผู้สูงอายุสายใยรัก (ร.พ.ท่าช้าง) ม.5 นาง ทองคำ เครือทอง 75/2 บ้านจำปาทอง ม.5 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง โทร.(036) 595-474 6 5,000 2553 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
47 100181184 17-001008 แม่บ้านเกษตกรจำปาทอง หมู่ 5 นาง บุญลือ ทรวดทรง 84 บ้านจำปาทอง ม.5 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง โทร.083-0267370 23 55,000 2522 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
48 100181106 17-000999 กลุ่มแม่บ้านแป้งข้าวหมากกระดี่แดง บ้านกระดี่แดง หมู่ 2 นาง สำริด พึ่งอ่อน 118 บ้านกระดี่แดง ม.2 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง โทร.036-595940,084-568441 10 10,000 2551 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด วิสาหกิจชุมชน  
49 100181209 17-001012 สภาวัฒนธรรมตำบลโพประจักษ์ ม.4 นาย วิรัตน์ สายสุวรรณ 179/1 บ้านละเมาะยุบ ม.4 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง โทร.081-9940895,036-595374 50 500,000 2551 กลุ่มวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น - กลุ่มส่งเสริม/อนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมชนเผ่า  
50 100181078 17-000997 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว หมู่ 1 นางสาว อัจฉรา สุจรรยา 32/4 บ้านโควัง ม.1 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง โทร.083-0938865 8 10,000 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
51 100181133 17-001000 ทำยาดมสมุนไพร บ้านกระดี่แดง หมู่ 2 นาง บังอร สถิตย์บุตร 47/3 บ้านกระดี่แดง ม.2 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง โทร.089-0881221 9 10,000 2551 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
52 100181100 17-000998 กลุ่มทำขนมไทย ซาลาเปา ปุยฝ้าย บ้านกระดี่แดง หมู่ 2 นาง สุนันท์ แย้มเยื้อน 71/1 บ้านกระดี่แดง ม.2 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง โทร.086-8349874 7 1,500 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
53 100181155 17-001004 กลุ่มทำมะละกอแก้ว บ้านกระดี่แดง หมู่ 4 นาง ชนัดดา ใจชำนิ 4 บ้านกระดี่แดง ม.4 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง โทร.081-9482514,089-8309881 7 500 2550 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
54 100181154 17-001003 กลุ่มแม่บ้านเย็บเสื้อผ้า"ละเมาะยุบ" หมู่ 4 นาง ทองหยิบ ศิริบุญคุณ 167/1 บ้านละเมาะยุบ ม.4 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง โทร.036-595615 25 10,000 2546 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
55 100181172 17-001005 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ บ้านละเมาะยุบ หมู่ 4 นาง อดุลย์ กุศลส่ง 174 บ้านละเมาะยุบ ม.4 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง โทร.081-9912005 15 25,000 2535 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
56 100181179 17-001006 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านจำปาทอง หมู่ 5 นางสาว สมาพร ศรีวัฒนานุพันธ์ 129 บ้านจำปาทอง ม.5 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง โทร.036-595486 358 531,090 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
57 100181187 17-001009 กลุ่มผลไม้แปรรูป หมู่ 5 นางสาว สุกัญญา อรรถวิเวก 88/1 ม.5 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง 30 4,000 2553 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
58 100181202 17-001011 ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโพประจักษ์ ม.5 นาย พรชัย ชอบทำดี 14/4 บ้านกระทุ่มลอย ม.5 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง โทร.036-595396 5 5,000 2517 ความร่วมมือ - ความร่วมมือ  
บางระจัน / เชิงกลัด
59 100182259 17-001026 กองทุนหมู่้บ้านโพธิ์หอม ม.8 นาย สมบัติ รถมณี 23/2 บ้านโพธิ์หอม ม.8 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน โทร.081-0052902 131 1,554,756 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
60 100182276 17-001027 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโพธิ์หอม ม.8 นาย สมบัติ รถมณี 23/1 บ้านโพธิ์หอม ม.8 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน โทร.081-0052902 69 650,360 2543 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
61 100182089 17-001018 กองทุนหมู่บ้านท่าศาลเจ้า ม.3 นาง แตงอ่อน คงดอน 68/1 บ้านท่าศาลเจ้า ม.3 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน โทร.089-2409211 228 10,000 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
62 100182033 17-001014 อาสาสมัครสาธารณสุข ม.1 นาง น้ำผึ้ง โพธิ์วัง 46 บ้านเชิงกลัด ม.1 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน โทร.089-6151950 7 1,500 2537 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
63 100182044 17-001015 กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ย ม.1 ต.เชิงกลัด นางสาว นุจรี นาคใส 231 บ้านเชิงกลัด ม.1 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน โทร.081-7560108 12 100,000 2544 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
64 100182073 17-001017 กองทุนหมู่บ้านเชิงกลัด หมู่ที่ 2 นาง อุบล เจริญฉิม 24 บ้านเชิงกลัด ม.2 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน โทร.081-8359927 63 1,300,000 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
65 100182123 17-001020 อสม. ม.5 นาง สุพัตรา แช่มปรุง 9 บ้านเชิงกลัด ม.5 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน โทร.083-6947506 5 10,000 2538 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
66 100182106 17-001019 กองทุนหมู่บ้านเชิงกลัด ม.4 นาง วีณา เจริญเกตุ 5 บ้านเชิงกลัด ม.4 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน โทร.089-5687523,089-2169636 78 1,200,000 2547 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
67 100182221 17-001025 กองทุนหมู่บ้านโคกหม้อ ม.7 นาย ไพบูรณ์ ชูเชิด 18/8 บ้านโคกหม้อ ม.7 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน โทร.081-2922357 130 1,200,000 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
68 100182303 17-001028 ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจแบบพอเพียง ม.9 นางสาว บัวกัน ผลเกิด 1 บ้านโพธิ์หอม ม.9 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน โทร.086-7992909 50 12,000 2548 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด วิสาหกิจชุมชน  
69 100182320 17-001029 กลุ่มเลี้ยงกบ บ้านโพธิ์หอม ม.9 นาง ศรีไพร คู่เทียม 17 บ้านโพธิ์หอม ม.9 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน โทร.083-8983774,086-7573654 25 100,000 2553 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเลี้ยงสัตว์/ปศุสัตว์  
70 100182330 17-001030 กลุ่มผู้ใช้น้ำ ม.10 จ.ส.อ. มนิตร์ รุ่งเรือง 42/1 บ้านโพธิ์หอม ม.10 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน โทร.086-7120290 250 6,500 2542 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มผู้ใช้น้ำ  
71 100182336 17-001031 กองทุนหมู่บ้านอังขรณ์ หมู่ 11 นาย วันชัย สุริย์จามร 53 บ้านวังขรณ์ ม.11 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน โทร.089-1632266 20 1,300,000 2552 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
72 100182356 17-001033 กลุ่มออมทรัพย์บ้านไผ่ใหญ่ ม.13 นาย ทองอยู่ มรสุม 23/1 บ้านไผ่ใหญ่ ม.13 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน โทร.080-1163669 56 108,588 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์  
73 100182370 17-001034 กองทุนหมู่บ้านไผ่ใหญ่ ม.13 นาย ทองอยู่ มรสุม 23/2 บ้านไผ่ใหญ่ ม.13 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน โทร.080-1163669 56 13,380,020 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กลุ่ม กข.คจ.  
74 100182030 17-001013 เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรทำไร่ เชิงกลัด ม.1 นาง มะลิ วงษ์ทอง 31 บ้านเชิงกลัด ม.1 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน โทร.081-4330605,087-3640818 48 100,000 2545 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
75 100182125 17-001021 กองทุนหมู่บ้านเชิงกลัด ม.5 นาย สุรัตน์ โพธิ์ดี 13/1 บ้นเชิงกลัด ม.5 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน โทร.081-9940293 103 10,000 2545 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
76 100182062 17-001016 อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 2 ต.เชิงกลัด นางสาว นันท์นภัส รุ่งแสง 24 บ้านเชิงกลัด ม.2 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน โทร.081-4430809 8 25,000 2537 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร. rungsaeng2510@hotmail.com
77 100182127 17-001022 กลุ่มฌาปณกิจสงเคราะห์บ้านเชิงกลัด ม.6 นางสาว กรุณา แสงสว่าง 11 บ้านเชิงกลัด ม.6 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน โทร.086-1378335,036-814625 35 3,500 2550 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มฌาปนกิจ  
78 100182212 17-001024 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเชิงกลัด ม.6 นางสาว กรุณา แสงสว่าง 11 บ้านเชิงกลัด ม.6 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน โทร.086-1378335,036-814625 15 98,597 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
บางระจัน / สิงห์
79 100163313 17-000903 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 7 นาย บำรุง กระจ่างจิตร์ 13/1 บ้านห้วยใหญ่ ม.7 ต.สิงห์ อ.บางระจัน โทร.081-7804078 42 280,000 2539 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
80 100163278 17-000899 ผู้เลี้ยงปลาในบ่อดินและกระชัง นาย สมใจ ม่วงทิม 30/2 บ้านตลาดโพธิ์ ม.1 ต.สิงห์ อ.บางระจัน โทร.086-8094357 12 0 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเลี้ยงสัตว์/ปศุสัตว์  
81 100163290 17-000900 กลุ่มเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง นาย ปรีชา หงิมดี 38 บ้านตลาดโพธิ์ ม.2 ต.สิงห์ อ.บางระจัน โทร.081-5766606 17 0 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเลี้ยงสัตว์/ปศุสัตว์  
82 100163300 17-000901 กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง นางสาว สมจิตร ขันทอง 22 บ้านตลาดโพธิ์ ม.3 ต.สิงห์ อ.บางระจัน โทร.083-7142191 20 0 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเลี้ยงสัตว์/ปศุสัตว์  
83 100163302 17-001088 ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านตลาดโพธิ์ นาย ธีรสุวัฒน์ ปรากฎ 23/6 บ้านตลาดโพธิ์ ม.3 ต.สิงห์ อ.บางระจัน โทร.085-9509922 12 0 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
84 100163305 17-000902 กลุ่มทำน้ำพริก นาง ประคอง ดูตระกูล 12 บ้านตลาดโพธิ์ ม.3 ต.สิงห์ อ.บางระจัน โทร.036-534500 10 0 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด วิสาหกิจชุมชน  
85 100163316 17-000904 กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ 8 นาย อนันต์ ศักดิลาภ 23/3 บ้านบางคุณฑี ม.8 ต.สิงห์ อ.บางระจัน โทร.086-1347593 30 10,000 2552 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์  
86 100163319 17-000905 กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ 9 นาง พยุง กล่อมปัญญา 25/1 บ้านห้วยชุมแสง ม.9 ต.สิงห์ อ.บางระจัน โทร.089-9103785 20 244,500 2540 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์  
เมืองสิงห์บุรี / จักรสีห์
87 100163459 17-000913 กลุ่มเกษตรกร หมู่ 4 นาย ประทวน เกตุวงษ์ 6 บ้านช่องแคบ ม.4 ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี 30 0 2546 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
88 100163462 17-000914 กลุ่มเลี้ยงกบ นาย พยุง ชูราศรี 11 บ้านจักรสีห์ ม.5 ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี 9 0 2546 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเลี้ยงสัตว์/ปศุสัตว์  
89 100163465 17-000915 กลุ่มข้าวโพดคั่วโบราณ นาง ประนอม แก้วบัวมูล 7 ม.7 ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี 15 0 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด วิสาหกิจชุมชน  
เมืองสิงห์บุรี / ต้นโพธิ์
90 100163611 17-000941 กลุ่มแม่บ้านแม่ลาสิงห์บุรี นาง นิตยา รุ่งสุข 72/35 บ้านประวีณ ม.10 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.081-9416070 15 30,000 2540 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
91 100179042 17-000956 บ้านมั่นคงด้านพลังงาน ตำบลต้นโพธิ์ ม.6 นาง สุนทรี วงษ์ฤทธิ์ 47/1 สำนักงานชุมชนวัดสว่างอารมณ์ ม.6 ถ.วิไลจิตร ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.(036) 520-562 985 10,000 2549 กลุ่มสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร/ที่อยู่อาศัย - กลุ่มทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม  
92 100179022 17-000953 กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ 5 นาง ยุพา ศิลประเสริฐ 35/2 ม.6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.(036) 520-722 82 26,417 2550 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
93 100179050 17-000958 ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ หมู่ 6 นาง สมยศ ศรีจันทร์ดี 67 ม.6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.087-9198113 14 10,000 2546 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
94 100179048 17-000957 ชมรมกีฬาและนันทนาการบ้านบางมอญ หมู่ 6 นาย อำนวย พิศาลบวรศักดิ์ 1 บ้านบางมอญ ม.6 ถ.จันโพธิ์ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.083-9996548 20 10,000 2550 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
95 100179032 17-000955 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติชุมชนวัดสว่างอารมณ์ หมู่ 6 นางสาว ราตรี บุญสนอง 71 ม.6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.036-512441 30 10,000 2551 กลุ่มสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร/ที่อยู่อาศัย - กลุ่มทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม  
96 100179028 17-000954 ชมรมอนุรักษ์ดนตรีไทย บ้านบางมอญ หมู่ 4 นาย สำราญ ชูชัยมงคล 1 บ้านบางมอญ ม.4 ถ.ต้นโพธิ์ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.089-9847773 20 10,000 2551 กลุ่มวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น - ดนตรีและศิลปการแสดง นาฎศิลป์  
97 100179016 17-000952 ชมรมนวดแผนไทยชุมชนวัดสว่างอารมณ์บ้านบางมอญ หมู่ 6 นาย ดำรงค์ ปิ่นทอง 1/1 บ้านบางมอญ ม.6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.084-9237998 30 10,000 2549 กลุ่มวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น - สมุนไพรและแพทย์แผนโบราณ  
98 100178999 17-000950 กองทุนชุมชนเมืองวัดสว่างอารมณ์ หมู่ 4 นาย เฉลย บุญสนอง 1/1 ชุมชนวัดสว่างอารมณ์ ม.4 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.036-512425 253 1,154,812 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
99 100179009 17-000951 กองทุนบ้านบางมอญชุมชนวัดสว่างอารมณ์ หมู่ 4 นาย เฉลย บุญสนอง 1/1 ชุมชนวัดสว่างอารมณ์ ม.4 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.036-512425 1,520 18,224 2545 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
100 100178994 17-000949 ชมรมจักรยานชุมชนวัดสว่างอารมณ์ บ้านบางมอญ หมู่ 6 ร.ต. ยงยืน ตวันนา 54 บ้านบางมอญ ม.6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.036-543214,081-005018 60 10,000 2550 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
101 100179062 17-000959 ชมรมเปตอง หมู่ 6 นาย จีรศักดิ์ ฤทธิ์ประเสริฐ 65 ม.6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.036-543217 10 10,000 2550 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
เมืองสิงห์บุรี / โพกรวม
102 100163737 17-000943 กองทุนหมู่บ้านบ้านไร่กล้วย นาง สมหมาย กันหะ 43/1 บ้านไร่กล้วย ม.6 ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.084-7527419 137 1,157,550 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
เมืองสิงห์บุรี / ม่วงหมู่
103 100164126 17-000944 กลุ่ม อสม.ชุมชนวัดตึกราชา นาง เจริญศรี นวลละออง 113/1 ม.5 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.089-9162797 10 0 2538 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
104 100169525 17-000946 กองทุนหมู่บ้านบางเดื่อ หมู่ที่ 3 นาย วีระวัฒน์ เนียมสุวรรณ์ 61/3 บ้านบางเดื่อ ม.3 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.036-573154, 087-3640780 144 1,278,445 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
105 100169551 17-000948 กลุ่มออมทรัพย์บ้านบางเดื่อ นาย เกษม เปียอยู่ 91 บ้านบางเดื่อ ม.3 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.086-0490583 482 3,583,470 2527 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์  
106 100169512 17-000945 กองทุนหมู่บ้านบางประทุน หมู่ที่ 1 นาง ปุ่น บุษบงค์ 82/1 บ้านบางประทุน ม.1 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.036-523690,089-9159962 178 1,267,627 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
107 100163468 17-000916 กลุ่มผู้ใช้น้ำประปากรมโยธา นาง ปุ่น บุษบงค์ 80 บ้านบางประทุน ม.1 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.036-523690,089-9159962 84 71,971 2537 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มผู้ใช้น้ำ  
108 100169531 17-001087 กลุ่มส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลม่วงหมู่ นาย บุญส่ง หลงพงษ์ 105 บ้านบางเดื่อ ม.3 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี 20 90,000 2544 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
109 100163474 17-000917 กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบล ม่วงหมู่ นาย น้อย บัวทอง 133 บ้านเกาะวิวัฒนา ม.2 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.086-7647118 180 110,176 2549 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มผู้ใช้น้ำ  
110 100163476 17-000918 กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านบางเดื่อ นาย สุนทร รุ่งปานใจ 21 บ้านบางเดื่อ ม.3 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.085-1861553 8 0 2546 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มผู้ใช้น้ำ  
111 100163478 17-000919 กองทุนหมู่บ้าน หมู่ 4 นาย คัมภีร์ ศรีสนพันธุ์ 128/23 บ้านม่วงหมู่ ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.084-1554858,036-551131 87 10,000 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
112 100163480 17-000920 กลุ่มส่งเสริมการเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหมู่ นาย โพธิ์ สีกลิ่นดี 173 บ้านเกาะวิวัฒนา ม.2 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.081-9489281 60 128,157 2538 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
113 100163482 17-001023 กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 นาย มานะ สุขขี 48/1 บ้านม่วงหมู่ ม.5 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.080-4367208 80 7,000 2530 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มผู้ใช้น้ำ  
114 100169541 17-000947 ผู้ใช้น้ำประปา บ้านลุงสวน ม.4 นาย เสวก เนียมสำราญ 161 บ้านม่วงหมู่ ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.036-539225 31 47,152 2549 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มผู้ใช้น้ำ  
เมืองสิงห์บุรี / หัวไผ่
115 100163637 17-000942 กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่ 12 นาย สมพงษ์ เฟื่องฟุ้ง 66 บ้านอ่าวยายเกิด ม.12 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี 68 133,296 2549 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มผู้ใช้น้ำ  
116 100163538 17-000926 กลุ่มผู้ใช้น้ำ นาง นันตพร บุญพ่วง 9 บ้านปากคลองบางกระเพียง ม.1 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.086-1291909 39 249,800 2542 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มผู้ใช้น้ำ  
117 100163567 17-000929 กลุ่มเกษตรกรทำนา นาย หวาน อยู่เป็นสุข 43 บ้านอุด ม.4 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี 47 0 2550 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
118 100163568 17-000930 กลุ่มฉีดพ่นสารชีวภาพ นาย เสน่ห์ หงษ์ทอง 57/2 บ้านอุด ม.4 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี 20 5,000 2551 กลุ่มสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร/ที่อยู่อาศัย - เกษตรทางเลือก/เกษตรอินทรีย์  
119 100163576 17-000931 โรงปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด หมู่ที่ 5 นาย ประเสริฐ ขวัญนาค 49 บ้านวัดข่อย ม.5 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี 34 240,000 2550 กลุ่มสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร/ที่อยู่อาศัย - เกษตรทางเลือก/เกษตรอินทรีย์  
120 100163580 17-000932 กองทุนหมู่บ้านวัดข่อยใต้ หมู่ 6 นาย ณรงค์ ขจรเจริญศักดิ์ 105 ม.6 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี 67 1,285,255 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
121 100163588 17-000934 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 7 นาย จำลอง กลิ่นหัวไผ่ 45 บ้านบางกระเจ็ด ม.7 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี 88 182,880 2543 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
122 100163591 17-000935 กองทุนหมู่บ้านปากคลอง หมู่ที่ 8 ต.หัวไผ่ นาง สมหมาย ไทยถาวร 9 บ้านปากคลอง ม.8 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี 112 1,300,000 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
123 100163598 17-000937 กลุ่มปลาร้า หมู่ที่ 8 นาง วันเพ็ญ เทแก้ว 81 บ้านปากคลอง ม.8 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี 64 25,000 2544 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด วิสาหกิจชุมชน  
124 100163594 17-000936 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) นาง ถุงเงิน กลิ่นสุคนธ์ 82 ปากคลอง ม.8 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี 7 10,000 2545 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
125 100163601 17-000938 กองทุนหมู่บ้านโพธิ์ชัย นาง ขันทอง ปรีวัน 97 บ้านโพธิ์ชัย ม.9 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี โทร.036-545400 10 1,456,737 2551 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
126 100163605 17-000940 กลุ่มสตรีร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 9 นาง จันทร์เพ็ญ สุวรรณเพ็ชร 117/1 บ้านโพธิ์ชัย ม.9 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี 5 0 2551 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มพัฒนาสตรี สตรีอาสา  
127 100163603 17-000939 กลุ่มผู้ใช้น้ำ นาย มานิตย์ คงสมบุญ 94 ม.9 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี 4 0 2551 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มผู้ใช้น้ำ  
128 100163561 17-000928 กองทุนหมู่บ้าน บ้านคลองขุด นาย ปรีชา เอี่ยมวิไลย์ 47 บ้านคลองขุด ม.3 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี 114 1,400,758 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
129 100163556 17-000927 กลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองขุด นาย ศักดิ์ แย้มเยื้อง 54 บ้านคลองขุด ม.3 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี 141 1,574,380 2525 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์  
130 100163585 17-000933 กลุ่มเงินล้าน หมู่ที่ 7 นาย เสวก ขำน้อย 22 บ้านบางกระเจ็ด ม.7 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี 101 1,203,381 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
อินทร์บุรี / ทองเอน
131 100163440 17-000911 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลทองเอน ม.11 นาง บุญสม เสือเอี่ยม 43/1 บ้านตาลเที่ยง ม.11 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี โทร.087-6649507 146 10,600 2552 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
132 100163451 17-000912 ชมรมผู้สูงอายุตำบลทองเอน ม.11 นาง ปราณี บัวพนัส 47/1 บ้านดงยาง ม.11 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี โทร.085-1723312 150 32,500 2549 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มผู้สูงอายุ  
133 100163435 17-000910 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ต.ทองเอน ม.12 นาง ปราณี บัวพนัส 47/1 บ้านดงยาง ม.12 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี โทร.085-1723312 30 32,713 2547 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
134 100163383 17-001089 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ ม.1 นาง เหลี่ยม ยวนเขียว 41 บ้านตาลเดียวใต้ ม.1 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี โทร.085-1723312,089-7407430 15 56,000 2550 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
135 100163390 17-000906 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 2 นาย สุรพงษ์ นิธิโรจนานนท์ 24/1 บ้านกลาง ม.2 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี โทร.081-4263444 82 1,545,600 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
136 100163399 17-000907 กลุ่มแม่บ้านดอกไม้จันทน์ ม.3 นาง สำรวย เถราวัน 30 บ้านกลาง ม.3 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี โทร.087-4156210 31 9,000 2548 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
137 100163426 17-000909 กลุ่มแม่บ้านไส้กรอก น้ำพริกแกง ม.12 นาง เกษร ฉัตรโอภาสวิวัฒน์ 47/1 บ้านดงยาง ม.12 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี โทร.086-0178733 15 10,000 2549 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
อินทร์บุรี / ท่างาม
138 100182776 17-001081 กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านหัวดง ม.10 นาย ปรีชา จุ้ยวาด 30/1 บ้านหัวดง ม.10 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.085-1827259 668 10,000 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด วิสาหกิจชุมชน  
139 100182625 17-001060 กองทุนหมู่บ้านท่าข่อย ม.6 นาย ชิดชัย หวังพานิช 33 บ้านท่าข่อย ม.6 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.080-6662327,089-5641102 90 1,377,444 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
140 100182405 17-001037 กลุ่มประปาหมู่บ้านโคกขาม ม.1 นาย สัมฤทธิ์ โสภา 29/3 บ้านโคกขาม ม.1 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.087-0741805 84 7,500 2546 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มผู้ใช้น้ำ  
141 100182569 17-001056 กลุ่ม อสม. ม.5 นางสาว อนันต์ ต้นคำ 60 บ้านเกาะแก้ว ม.5 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.087-1204671 20 10,000 2528 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
142 100182594 17-001058 กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านเกาะแก้ว ม.5 นาย วิโรจน์ ดีทรัพย์ 51/2 บ้านเกาะแก้ว ม.5 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.085-9810140 30 10,000 2546 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด วิสาหกิจชุมชน  
143 100182665 17-001064 กองทุนหมู่บ้าน บ้านท่างามหมู่ที่ 7 นาย เฉลียว คงเมือง 25 บ้านท่างาม ม.7 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.086-1336046,089-9719151 124 1,320,267 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
144 100182657 17-001063 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่ที่ 7 นาง ถาวร คูณเปี่ยม 3 บ้านท่างาม ม.7 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.086-1305680 50 10,000 2546 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
145 100182722 17-001072 แม่บ้านบางตาโฉม ม.8 นาง ลำภู พลายนุ่ม 126 บ้านบางตาโฉม ม.8 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.087-0906351 36 50,000 2543 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
146 100182741 17-001075 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปลาไหล ม.9 นาง อรุญนีย์ กล่อมเกลี้ยง 35 บ้านปลาไหล ม.9 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.081-3851746 188 624,000 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
147 100182822 17-001086 กองทุนหมู่บ้าน ม.11 นาง ปัทมา นุชภักดี 18 บ้านโพธิ์สำนัก ม.11 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.083-4356064 124 1,277,000 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
148 100182709 17-001069 ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบางตาโฉม ม.8 นาง จิตรา ตาละอุปละ 16 บ้านบางตาโฉม ม.8 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.083-7894660 117 734,812 2541 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
149 100182492 17-001045 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ตำบลท่างาม ม.8 นาย นคร ค้าเจริญ 65 บ้านบางตาโฉม ม.8 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.081-7046038 33 25,715 2549 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
150 100182428 17-001039 เครือข่ายการพัฒนากลุ่มสตรีระดับตำบล ม.2 นาง นภาภรณ์ เอกนุช 8 บ้านโคกขาม ม.2 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.089-7742120 99 10,000 2551 สหข่าย - เครือข่าย  
151 100182550 17-001053 อสม. ม.4 นาย สมศักดิ์ แผ่นทอง 27 บ้านบางเล็ก ม.4 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.083-7735475 7 11,000 2538 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
152 100182474 17-001044 เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ท่างาม นาย ชินวุฒิ อาศน์วิเชียร 148/10 ม.7 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.086-5576136 879 1,074,114 2553 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กองทุนช่วยเหลือ  
153 100182514 17-001049 กองทุนหมู่บ้านบางเล็ก ม.4 นาย พยุง แสนพันธ์ 3/1 บ้านบางเล็ก ม.4 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.081-3822704 73 1,306,009 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
154 100182529 17-001050 ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.4 นาย พยุง แสนพันธ์ 3/1 บ้านบางเล็ก ม.4 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.081-3822704 96 775,020 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
155 100182393 17-001036 กลุ่มอาชีพสตรีโคกขาม ม.1 นาง สุนิสา จำปาทอง 25/1 บ้านโคกขาม ม.1 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.086-9053469 30 27,000 2553 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
156 100182417 17-001038 อสม. ม.1 นาง เพียงใจ โสภา 29/4 บ้านโคกขาม ม.1 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.087-0741805 12 10,000 2529 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
157 100182446 17-001041 ประปาหมู่บ้าน ม.2 นาย สานน โอกาศ 9/1 บ้านโคกขาม ม.2 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.086-1286484 70 10,000 2535 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มผู้ใช้น้ำ  
158 100182454 17-001042 กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านโคกขาม ม.2 นาย บุญรอด ตุ้มทอง 9/1 บ้านโคกขาม ม.2 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.086-5156184 70 10,000 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด วิสาหกิจชุมชน  
159 100182496 17-001046 กองทุนหมู่บ้านโคกขาม ม.3 นาง พิศมัย จิ๋วนุช 56 บ้านโคกขาม ม.3 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.085-1924205 85 1,478,622 2550 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
160 100182500 17-001047 ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกขาม ม.3 นาง ธนรรธร จันทร์สีทอง 14 บ้านโคกขาม ม.3 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.085-0617493 85 190,527 2549 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
161 100182509 17-001048 กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านโคกขาม ม.3 นาย พิชเนตร ทองดี 8 บ้านโคกขาม ม.3 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.084-1140344 78 10,000 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด วิสาหกิจชุมชน  
162 100182546 17-001052 กลุ่มแม่บ้านบางเล็ก ม.4 นาย พีรวัฒน์ จันเกษ 31/1 บ้านบางเล็ก ม.4 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.089-2229799 33 12,440 2553 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
163 100182560 17-001055 กองทุนหมู่บ้าน บ้านเกาะแก้ว ม.5 นาง ชวนพิศ ดีทรัพย์ 51/2 บ้านเกาะแก้ว ม.5 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.089-2396013 141 1,322,952 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
164 100182588 17-001057 กลุ่มเกษตรกร ม.5 นาง สมคิด ปานสิงห์ 98 บ้านเกาะแก้ว ม.5 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.089-5069263,080-0797942 10 0 2545 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
165 100182604 17-001059 กลุ่มประปาหมู่บ้านท่าข่อย ม.6 นาย สุนทร กัลยา 60 บ้านท่าข่อย ม.6 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.087-1030837 94 9,633 2553 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มผู้ใช้น้ำ  
166 100182640 17-001061 กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านท่าข่อย ม.6 นาง จำเรียง เหลือสิงห์กุล 18 บ้านท่าข่อย ม.6 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.086-1235143 94 10,000 2537 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด วิสาหกิจชุมชน  
167 100182648 17-001062 กองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.6 นาง จันทร์แรม แสนพันธ์ 18 บ้านท่าข่อย ม.6 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.089-9051224 32 10,725 2549 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กองทุนช่วยเหลือ  
168 100182673 17-001065 กลุ่มผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 7 นาย อำพร ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ 70 บ้านท่างาม ม.7 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.085-9314931 15 88,000 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มผู้ใช้น้ำ  
169 100182678 17-001066 กลุ่มเยาวชนหมู่ 7 ก้าวหน้าพัฒนาชีวิต นางสาว กมลชนก อุทรักษ์ 100 ม.7 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.088-6702019 20 10,000 2553 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มเยาวชน  
170 100182704 17-001067 กองทุนหมู่บ้านบางตาโฉม ม.8 นาง จตุพร สนเอี่ยม 64 บ้านบางตาโฉม ม.8 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.089-2395430 182 1,400,000 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
171 100182706 17-001068 กลุ่มเกษตรกรบ้านบางตาโฉม ม.8 นาย สมเดช วีรณะ 71 ม.8 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.084-3375515 30 35,000 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
172 100182738 17-001074 กองทุนหมู่บ้าน ม.9 นาง สมพร รอดฉ่ำ 35 บ้านปลาไหล ม.9 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.081-9914670 243 1,499,790 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
173 100182756 17-001077 กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านปลาไหล ม.9 นาย สุชาติ รอดฉ่ำ 35 บ้านปลาไหล ม.9 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.089-9033409 195 0 2537 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด วิสาหกิจชุมชน  
174 100182758 17-001078 กลุ่มออมทรัพย์เพื่ิอการผลิต ม.10 นาย ประเสริฐ คำมั่น 7/4 บ้านหัวดง ม.10 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.087-4100304 258 103,312 2549 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
175 100182759 17-001079 กองทุนหมู่บ้าน ม.10 นาง แสงเดือน ลพฟัก 37 บ้านหัวดง ม.10 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.084-9612141 200 1,623,200 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
176 100182760 17-001080 กลุ่มปลูกข้าวพันธุ์ดี ม.10 นางสาว ทัศวรรณ นิ่มปลื้ม 30/2 บ้านหัวดง ม.10 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.083-1082466 70 180,000 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มเกษตรกร ทำนา ปลูกพืช  
177 100182777 17-001082 กลุ่มสตรีบ้านโพธิ์สำนัก ม.11 นาง สายชล เดชะ 40 บ้านโพธิ์สำนัก ม.11 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.083-5575711 31 25,000 2545 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มพัฒนาสตรี สตรีอาสา  
178 100182795 17-001084 กลุ่มโรงเรียนเกษตรกร ม.11 นาย อมร วิระณะ 18 บ้านโพธิ์สำนัก ม.11 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.089-0854579 33 167,025 2548 กลุ่มวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น - กลุ่มส่งเสริม/อนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมชนเผ่า  
179 100182780 17-001083 ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.11 นาย ชัย เส็งสิน 18 บ้านโพธิ์สำนัก ม.11 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.089-0854579 105 66,859 2552 กลุ่มองค์กรการเงิน - ออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
180 100182805 17-001085 ผู้ใช้น้ำ ม.11 นาย ปราโมทย์ ประเสริฐพงศ์ 31 บ้านโพธิ์สำนัก ม.11 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.086-7505809 31 89,157 2545 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มผู้ใช้น้ำ  
181 100182461 17-001043 เครือข่ายเยาวชน ม.2 นางสาว นุชนาท ลิขิต 9 (อบต. ท่างาม) ม.2 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.086-1352962 3 10,000 2551 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มเยาวชน  
182 100182384 17-001035 กองทุนหมู่บ้านโคกขาม หมู่ที่ 1 นาย วีระพล ไถ้เงิน 8 บ้านโคกขาม ม.1 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.089-9036786 118 1,242,087 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
183 100182434 17-001040 กองทุนหมู่บ้านโคกขาม ม.2 นาย คมสันต์ สังข์ขำ 9/1 บ้านโคกขาม ม.2 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.086-7515959 9 1,348,742 2544 กลุ่มองค์กรการเงิน - กองทุนหมู่บ้าน  
184 100182533 17-001051 กลุ่มสานแห ม.4 นาย สำราญ คำมั่น 19 บ้านบางเล็ก ม.4 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.081-7959453 28 18,434 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม  
185 100182553 17-001054 กลองยาวประยุกต์ ม.4 ด.ช. พีรพงศ์ จันเกษ 31/2 บ้านบางเล็ก (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน) ม.4 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี 20 10,000 2553 กลุ่มวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น - ดนตรีและศิลปการแสดง นาฎศิลป์  
186 100182714 17-001070 แม่บ้านท่างามรุ่งเรือง ม.3 นาง อระษา เลียงผา 99 บ้านโคกขาม ม.3 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.087-1152335 20 50,000 2553 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - กลุ่มแม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ  
187 100182725 17-001073 ศูนย์สาธิตการตลาด ม.8 นาง อระษา เลียงผา 6 บ้านบางตาโฉม ม.8 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.087-1152335 117 239,120 2552 กลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ - ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด วิสาหกิจชุมชน  
188 100182719 17-001071 กองทุนสวัสดิการเด็กและเยาวชน ม.8 นางสาว ทิพย์สุดา เทียมวงษา 65 บ้านบางตาโฉม ม.8 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี 20 21,666 2551 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กองทุนช่วยเหลือ  
189 100182750 17-001076 อสม. ม.9 นาง ลำเพย ขนทอง 35 บ้านปลาไหล ม.9 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี โทร.089-9045323 19 10,000 2529 กลุ่มสวัสดิการชุมชน - กลุ่มอสม./สาธารณสุข/อพปร.  
(ข้อมูล ณ วันที่ 24/8/2554)