พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: ข่าวสารงาน GIS
ฮิต: 2453

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่15 กรกฎาคม 2553
ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ห้องประชุม303 เวลา 13.30 – 16.00 น.

     คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนทางเลือกการพัฒนา เพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ในส่วนปฏิบัติการGIS เพื่อการบูรณาการการทำงานฐานข้อมูลGISร่วมกัน โดยมีผู้แทนเข้าดูงานด้วยกัน 3 ท่าน

     หัวหน้าส่วนศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศได้กล่าวต้อนรับคณะดูงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล การทำงานร่วมกัน ในส่วนอบจ.น่านได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำศูนย์แผนที่สารสนเทศทางภูมิศาสตร์จังหวัดน่าน เพื่อใช้เป็นศูนย์การจัดทำเก็บ รวบรวม จัดทำฐานข้อมูลGIS และแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมของจังหวัดน่าน โดยภาคีความร่วมมือสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ และคืนกลับข้อมูลในพื้นที่เก็บไว้ที่ศูนย์แผนที่ฯ โดยเบื้องต้นจะขยับพื้นที่การประงานประเด็นแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน โฉนดชุมชน พื้นที่ปลูกข้าวโพด และการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจากการที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศได้มีความร่วมมือกับทางอบจ.น่าน ในการให้ความรู้เสริมทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมArcview3.3 ในการจัดทำฐานข้อมูลGIS กับเจ้าหน้าที่ของอบจ.และอบต.ในจังหวัดน่านเมื่อวันที่15-16 กันยายน 2552  ทำให้เกิดการขยายผลต่อในพื้นที่  ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้GIS ฉะนั้นเพื่อการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมจึงอยากให้เกิดความร่วมมือในรูปแบบอย่างเป็นทางการ  จากนั้นก็เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการGIS ในส่วนHardware และ Software ที่ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลGISของสถาบันฯ

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter