playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

CR200858.01เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องพญพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมสภาพลเมืองจังหวัดเชียงราย (สภาคนฮักเจียงฮาย) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ และรับฟังรายงานสรุปผลความคืบหน้าของการดำเนินงานของคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี ดร.วิรุณ คำภิโล ประธานคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคม เป็นประธานการประชุม เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนและภาคราชการ ภายใต้ ๗ ประเด็นงานได้แก่ ๑) การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ๒)การจดการระบบเกษตรกรรมเพื่อการพึ่งตนเอง ๓)การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป่าไม้และแหล่งน้ำ)   ๔)การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคม ๕)การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงานนอกระบบ ๖)การจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชนบท และ ๗)การจัดการที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน ที่มาจากหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นงาน เช่น สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ   สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฯ สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงราย สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบล ฯลฯ

          จากการแลกเปลี่ยนของที่ประชุมทุกภาคส่วนรู้สึกยินดีที่เวทีสภาพลเมืองได้เปิดโอกาสให้ หัวหน้าส่วนราชการได้เรียนรู้การดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน   ได้เรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ และเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงรายร่วมกัน รวมถึงการสนับสนุน หนุนเสริมการดำเนินงานระหว่างกันเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงรายได้อย่างเป็นรูปธรรม

          CR200858.02นายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงให้ข้อแนะนำต่อที่ประชุมว่า ควรมีการจัดเวทีในการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ เดือนต่อครั้ง   เพื่อให้ทราบว่า คณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนได้ดำเนินงานอะไรมาบ้าง และมีข้อติดขัดอย่างไรบ้าง เพื่อที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้ปรึกษากับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัด หาแนวทางในการสนับสนุน หนุนเสริม และให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องได้ ทั้งนี้จึงมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานในการประสานงานการทำงานระหว่างคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงรายกับทางสำนักงานจังหวัดเชียงราย รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัดที่จะดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการร่วมกันในระยะต่อไป

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter