playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

33333เมื่อวันอาทิตย์ที่  19  กรกฎาคม พ.ศ.2558 คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาทร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดชัยนาท จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนชุมชนเครือข่ายอำเภอหนองมะโมง มีผู้เข้าร่วมจาก 4 ตำบล จำนวน 40  คน ณ มหาวิทยาลัยชีวิตอำเภอหนองมะโมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนในการเชื่อมโยงการทำงานเป็นเครือข่ายและเชื่อมโยงงานพัฒนากับงานประเด็นต่างๆ

1222

นางสาวชุติกาญจน์ เศรษฐโสภณพงศ์ ชำนาญการปฏิบัติการชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การ มหาชน)  บรรยายการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และการทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็ง โดยให้รับรู้ถึงเป้าหมายและการมีส่วนร่วมของทุกคนในการขับเคลื่อนงานกองทุนสวัสดิการไปสู่ความสำเร็จและยั่งยืน    

  22222 นางจรรยา กลัดล้อม ยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท แบ่งกลุ่มระดมความคิดเป็นรายตำบล คิดค้นปัญหาและแนวทางในการแก้ไขโดยชุมชนเพื่อชุมชน เรื่องร่วมของคนอำเภอหนองมะโมงและทิศทางในการสร้างสุขให้กับคนในชุมชน ที่ทุกคนสามารถทำร่วมกันได้ ตำบลหนองมะโมงจะพัฒนาเป็นพื้นที่ผักปลอดสารพิษปลูกเอง กินเอง ขายเอง ตำบลสะพานหินจะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เป็น “ตู้เย็นตำบล” ตำบลวังตะเคียน จะเดินตามรอยพ่อใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ตู้เย็นหลังบ้าน” ตำบลกุดจอก จะแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนโดยใช้บัญชีครัวเรือน ให้รู้ตัวตนในการจับจ่าย ทุกคนสรุปว่าเรื่องร่วมของคนหนองมะโมงต้องใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทิศทางในการดำเนินชีวิตและเป็นการสร้างสุขให้ชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter