playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

  IMG 2922 resize        ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้วร่วมกับอีก ๘ องค์กรประกอบด้วย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,มูลนิธิหัวใจอาสา,มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย,สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,ศูนย์คุณธรรม,กองทุนเวลาเพื่อสังคม,สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดัชนีความสุขมวลรวม โดยมีเครือข่ายนักสร้างสุขชุมชนจากพื้นที่ภาคกลาง/ภาคตะวันตก/ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร,ผู้แทนเครือข่ายตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก,ผู้แทนเครือข่ายตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการจัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขและการพัฒนาเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขสู่ธรรมนูญความสุขชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก    ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม, นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย,นายพิเชษฐ รุ่นประพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงเข้าร่วมเสวนา

         IMG 2970 resize ในการสร้างตัวชี้วัดความสุขชุมชนต้องคิดจริง ทำจริง,เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำอย่างเป็นขบวนการ และมีขั้นตอนการดำเนินการด้วยกัน ๖ ขั้นตอนดังนี้ วิเคราะห์ตนเองด้วยการค้นหาสิ่งดีๆที่มีในพื้นที่หรือสิ่งดีที่กำลังจะหายไป,มาตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าจะพัฒนาสิ่งดีๆที่มีอยู่หรือจะฟื้นฟูสิ่งดีๆที่กำลังจะหายไป,กำหนดวิธีการสำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้,วางแผนและดำเนินการ,ติดตามความก้าวหน้าและสนับสนุนการทำงาน,สรุปผลทุกปี,และเริ่มกระบวนการตั้งแต่ต้นใหม่เป็นวงจรการทำงานทุกๆปี

           ในการจัดกระบวนการจัดทำเป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสุขที่ได้พัฒนายกระดับสู่ธรรมนูญความสุขชุมชนจากตำบลหนองแสงที่มีการร่างธรรมนูญความสุขชุมชนไว้ ๘ ด้านดังนี้ ภูมิปัญญา,ประเพณีและวัฒนธรรม,วิถีชีวิตดีงาม/ความรัก,ความสามัคคี,การมีส่วนร่วมดี,ดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียง,เด็กและเยาวชนเป็นคนดีรักษาประเพณีตามวิถีไทยพวน,สุขภาพกายและใจดี,มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดี,ปลอดหนี้ที่สร้างทุกข์แล้วดี ตำบลหนองหมากฝ้ายอยู่ระหว่างการร่างธรรมนูญความสุขที่ได้กำหนดร่วมกันไว้ ๔ ดีตามวิถีพอเพียงดังนี้ คนดี,สุขภาพดี,รายได้ดี,สิ่งแวดล้อมดีจากนั้นได้พูดถึงนิยามของคำว่า “ธรรมนูญ” ที่หมายถึงการปกครองอย่างเป็นธรรม,ระเบียบปฏิบัติที่ดีงาม

         ในการจัดทำ “ธรรมนูญความสุขชุมชน” หรือหลักที่พึงปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่คนในชุมชนร่วมกันกำหนดขึ้นมาตามความเหมาะสมของพื้นที่ภายใต้เป้าหมายความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของคนในชุมชน

IMG 3041 resize

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter