playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. IMG 2856 resize๒๕๕๘ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ ๘ องค์กรภาคี ประกอบด้วย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิหัวใจอาสา มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) กองทุนเวลาเพื่อสังคม และสมาคมนักสร้างสุขภาวะ จัดโครงการศึกษาดัชนีความสุขมวลรวม โดยมีเครือข่ายนักสร้างสุขชุมชนจากพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้แทนเครือข่ายตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก,ผู้แทนเครือข่ายตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการจัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขและการพัฒนาเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขสู่ธรรมนูญความสุขชุมชนของตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

          นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม กล่าวในวงสานเสวนาการสร้างธรรมนูญความสุขชุมชนว่า กระบวนการจัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขที่อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากการลงพื้นที่ส่งเสริมกระบวนการจัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขไว้ โดยมีหลักการสำคัญ คือ การทำความดี ความสามารถในการคิด ทำ บริหารจัดการ ความสุขทางกาย ทางปัญญาและทางสังคมในการอยู่ร่วมกัน และชุมชนต้องคิดโดยชุมชนเอง มีการกำหนดความร่วมมือในการรวมพลังจากคนในชุมชนและประสานทุกภาคส่วน ทั้งท้องที่ ท้องถิ่น และภาคประชาชน ในการทำอะไรก็ได้ที่คิดว่าเป็นเรื่องดีๆ แล้วลงมือทำ และวัดความเปลี่ยนแปลงจากเป้าหมายชี้ชัดวัดได้ง่ายๆ ไม่ต้องเยอะ และชุมชนต้องคิดจริง ทำจริง เรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 IMG 2795 resize

          “ในการทำตัวชี้วัดความสุขนั้นมีขั้นตอนการดำเนินการด้วยกัน ๖ ขั้นตอน คือ กระบวนการวิเคราะห์IMG 2902 resizeตนเองด้วยการค้นหาสิ่งดีๆ ที่มีในพื้นที่หรือสิ่งดีที่กำลังจะหายไป แล้วมาตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าจะพัฒนาสิ่งดีๆที่มีอยู่หรือจะฟื้นฟูสิ่งดีๆ ที่กำลังจะหายไปนั้นอย่างไร มีการกำหนดวิธีการสำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้และนำมาวางแผนดำเนินการ มีกระบวนการติดตามความก้าวหน้าและสนับสนุนการทำงาน รวมถึงสรุปผลทุกปี และเริ่มกระบวนการตั้งแต่ต้นใหม่เป็นวงจรการทำงานทุกๆ ปีร่วมกัน”

          ในการนี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากพื้นที่ตัวIMG 2790 resizeชี้วัดความสุขสู่ธรรมนูญความสุขชุมชนของตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยมีการร่างธรรมนูญความสุขชุมชนไว้ ๘ ด้าน คือ ด้านภูมิปัญญา ประเพณีและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตดีงามและความรัก ด้านความสามัคคี ด้านการมีส่วนร่วมดี ด้านการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเด็กและเยาวชนเป็นคนดีรักษาประเพณีตามวิถีไทยพวน ด้านสุขภาพกายและใจดี ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดี ด้านปลอดหนี้ที่สร้างทุกข์แล้วดี สำหรับตำบลหนองหมากฝ้ายอยู่ระหว่างการร่างธรรมนูญความสุขที่ได้กำหนดร่วมกันไว้ ๔ ดีตามวิถีพอเพียง คือ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดีและพื้นที่ที่มาร่วมเวทีในครั้งนี้พร้อมทจะขยายเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขสู่ธรรมนูญความสุขชุมชนต่อไป

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter