playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

20150622 093147สภาพัฒนาการเมือง (สพม.) จัดโครงการส่งเสริมธรรมภิบาลเพื่อการขจัดการทุจิตและการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันการเมือง องค์กร สถานศึกษา และท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558

นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการโกงทุจริตมากหน่วยงานภาครัฐ ยกตัวอย่างรูปแบบการโกงแบบครอบครัว นายกเป็นผัว เมียเป็นคนจัดซื้อ น้องเป็นเจ้าหน้าที่การเงินวัสดุ คนตรวจสอบก็เป็นน้อง ทำงานกันทั้งครอบครัว แบบนี้โกงทุริตโดยหน้าที่ทำงานร่วมกัน ในหน่วยงานเดียวกันวนเวียนเพื่อผลประโยชน์ การสอบสวนก็จะบอกว่าไม่รู้ระเบียบ ไม่รู้ว่ากระทำผิดโดยมิชอบทั้งๆ ที่เป็นข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ตนเองซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กำชับเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ และท้องถิ่น พยายามอย่ากระทำทุจริตแบบยกทั้งครอบครัว ทั้งญาติ การโกงภาครัฐ ภาษีประชาชนผลประโยชน์ทับช้อน ข้าราชการควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน

ต่อจากนั้นรับฟังการอภิปรายเรื่อง “การส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการขจัดการทุจริตและการขัดกันแห่งผลประโยชน์” โดยวิทยากร นายธาวิน  อินทร์จำนงค์ ริงเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวขการแผ่นดิน  นางศิริรัตน์  วสุวัต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ รศ.สมชาย  วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ดำเนินรายการโดย พลตรีหญิง อุษณีย์  เกษมสันต์ มีการยิบยกตัวอย่างกรณีวิธีการโกง เชิงระบบ การแอบใช้เวลาราชการ การทำสัญญาว่าจ้างรับเหมา การเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถ การแอบอ้างชื่อสกุลนักการเมือง การดำเนินของบประมาณ หรือเขียนบันทึก ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ หุ้นส่วน การรับสินบน การรับของขวัญ ตลอดการบริหารในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้แจ้งร้องเรียน ต่อ ปปช. และในช่วงบ่าย ดร.ชาติ  อุดมกิจมงคล บรรยายเรื่อง"การสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันการเมือง องค์กร สถานศึกษาและท้องถิ่น" 

นายชาติชัย  อุดมกิจมงคล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เปิดเผยว่า การจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการวัตถุประสงค์ความเป็นมา เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์รวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่อาจตกอยู่ในสถานการณ์ของการขัดแห่งผลประโยชน์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สภาพัฒนาการเมือง จึงได้ร่วมมือวุฒิสภา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และศูนย์คุณธรรม ร่วมกันจัดโครงการขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กำหนดจัดเวทีรวม 5 ครั้ง โดยกระจายไปทุกภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย นราธิวาส ตราด ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์ขัดกันแห่งผลประโยชน์อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นในที่สุด

สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 130 คน ซึ่งรูปแบบการจัดสัมมนาภาคเช้าจะเป็นการอภิปรายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และภาคบ่ายจะเป็นการบรรยาย เรื่องการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

20150622 09263320150622 092133

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter