playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

IMG 2494วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๕๘ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด นางธนภร วงศ์ตัว สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนสร้างพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการสร้างพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า  มีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมด้านต่าง ข้าราชการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน “พลเมืองกับการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง”การเมืองภาคพลเมืองกับการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อกำหนดวางแผนหาแนวทางรูปแบบการจัดตั้งสภาพลเมืองสู่ชุมชน การขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองไปสู่การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ซึ่งในปัจจุบันมี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พอช. สนับสนุนหนุนเสริม การทำงาน การขับเคลื่อนภายใต้ พรบ.สภาองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน เป้าหมายขบวนองค์กรชุมชนคนร้อยเอ็ด สภาเมืองสาเกษนคร  ตัวแทนพี่น้องที่ทำงานองค์กรภาคประชาชนทางสังคมมาร่วมกัน วางยุทธศาสตร์การทำงาน โดยมี นายสว่าง  สุขแสง นายประจักษ์ อาษาธง  นางธนภร  วงศ์ตัว วิทยากรบรรยาย

IMG 2490IMG 2493

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter