playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

lampang150658.10เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 สภาองค์กรชุมชนตำบลแจ้ซ้อนร่วมกับผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชนและชาวบ้านบ้านทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ทำพิธีหล่อพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจ “พระศรีสองเมือง” พระพุทธรูปที่คนภาคเหนือนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ขอพรได้ผลทันใจ ในเขตป่าชุมชนฝั่งตะวันออกของหมู่บ้านระหว่างรอยต่อตำบลแจ้ซ้อนและตำบลหัวเมือง เพื่อเป็นที่รวมใจของคนสองตำบลในการร่วมมือร่วมแรงดูแลรักษาป่า

lampang150658.04การทำพิธีครั้งนี้มีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปางเป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ร่วมกับพระครูโสภณพัฒนวิกรม เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่ง พระอธิการบุญยิ่งสุจิตโต เจ้าคณะตำบลหัวเมือง ฝ่ายข้าราชการนำโดยนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองปาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแจ้ซ้อนและตำบลหัวเมือง อบต.แจ้ซ้อน อบต.หัวเมือง ญาติโยมตำบลแจ้ซ้อน ตำบลหัวเมือง รวมทั้งญาติโยมอำเภอเมืองลำปาง เข้าร่วมพิธีกรรมดังกล่าว 3 วัน 2 คืน ด้วยแรงแห่งศรัทธาของ “พลังบุญ” แห่งการให้และการเสียสละตามความเชื่อของศาสนาพุทธ พลังบุญดังกล่าวได้รับการถักทอในหลายพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องโดยพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ได้แก่ ตำบลบ้านขอ ตำบลหัวเมือง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอวังเหนือ อีกทั้งยังพร้อมที่จะแผ่ขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดลำปางต่อไปตามพลังศรัทธาอย่างต่อเนื่อง

lampang150658.07บ้านทุ่ง หมูที่ 4 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เป็นชุมชนหนึ่งที่มีการดูแลรักษาป่าในรูปแบบของ “ป่าชุมชน” มาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ที่มีพัฒนาการควบคู่กับการจัดรูปขององค์กรชุมชนระดับตำบลที่เริ่มต้นจาก “ประชารัฐ” พัฒนาการมาสู่ “สภาองค์กรชุมชนตำบลแจ้ซ้อน” นำโดย อาจารย์ปราโมทย์ รุ่งเรือง ข้าราชการเกษียณผู้บุกเบิกความร่วมมือระดับตำบลจากต้นทุนเดิมที่แกนนำชุมชนและองค์กรพัฒนาlampang150658.09เอกชนได้ก่อเอาไว้ ซึ่งป่าชุมชนบ้านทุ่ง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,ooo ไร่ รายรอบหมู่บ้านทางทิศตะวันออก และทิศเหนือ ท่ามกลางความเสื่อมโทรมของป่าไม้จากภัยคุกคามของมนุษย์ ทำให้พระครูโสภณพัฒนวิกรม เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลแจ้ซ้อน ร่วมมือกันในการฟื้นฟูป่าชุมชน ด้วยกิจกรรมฝายก้นบาตร ที่มีการจัดทำฝายในลำห้วยต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง การสืบชะตาป่าชุมชน ทำแนวกันไฟ ดับไฟป่า รวมทั้งการหล่อหลวงพ่อทันใจ “พระศรีสองเมือง” และยังร่วมกันจัดทำธรรมนูญสุขภาพอำเภอเมืองปาน ที่ครอบคลุมทั้ง 5 ตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปาน


lampang150658.02lampang150658.06

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter