playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

IMG 7044คนปราจีนบุรี เปิดวงพลเมืองประชามติเรียนรู้ร่าง รธน. มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงไว้ซึ่งสาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน สิทธิพลเมืองใน 34 มาตรา ที่มีการเสนอให้ตัดออกก่อนหน้านี้ ซึ่งมีผู้ลงแบบประชามติ จำนวน 126 คน เสียงส่วนใหญ่มีมติให้คงไว้เกือบทุกมาตรา

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคมจังหวัดปราจีนบุรี จัดเวที “พลเมืองประชามติ” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพื่อเรียนรู้สาระสำคัญของร่างกฏหมายรัฐธรรนูญ ร่วมแสดงความเห็นถึงสาระสำคัญที่จะถูกตัดออกใน 34 มาตราที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน สิทธิพลเมืองในร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อยืนยันถึงเจตจำนงของภาคประชาชนประกอบการปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยากร่างรัฐธรรมนูญ สปช. โดยมีตัวแทนองค์กรชุมชน และภาคประชาสังคม ตัวแทนทั้งจากเยาวชน พระสงฆ์ ผู้พิการ สหพันธ์แรงงานยานยนต์ สภาองค์กรชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมประมาณ 200 คน

ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ อ.ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล กล่าวว่า ที่คนปราจีนบุรีมาคุยกันวันนี้ เรากำลังสร้างเครื่องมือในการบริหาร ในการปกครองบ้านเมือง เพราะรัฐธรรมนูญมีความสำคัญ ยกตัวอย่าง ฮิตเลอร์แก้รัฐธรรมนูญให้อำนาจนายกนำประเทศเยอรมันเข้าสู่สงครามโลก จนส่งผลให้มีคนเสียชีวิตกว่า 100 ล้านคน ทำให้เยอรมันแบ่งแยกเป็น 2 ประเทศ อีกตัวอย่างหนึ่งคือประเทศคือญี่ปุ่น ครั้งเมื่อแพ้สงคราม ญี่ปุ่นมีการแก้ รธน. ห้ามเข้าสู่สงคราม ห้ามสะสมอาวุธ ห้ามมีกองทัพ แต่ปิดประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจจนมีโอกาสพัฒนาเป็นผู้นำของโลก นี่คือผลของรัฐธรรมนูญ

เราจะปล่อยให้คนไม่กี่คนร่างและประกาศใช้ รธน.ได้อย่างไร ประวัติศาสตร์ก็มีให้เห็นผู้ร่าง กฏหมายมักเอื้อให้กับกลุ่มผลประโยชน์ของตนเอง ชนชั้นใดร่างกฏหมายก็เพื่อชนชั้นนั้น เรามีส่วนสำคัญในการชี้ทิศทาง ออกแบบกฏกติกาของประเทศ ที่เป็นหน้าที่พลเมือง วันนี้เรามีความภาคภูมิใจที่พี่น้องได้เข้ามาร่วมพูดคุย แม้จะมีคนบอกว่า รธน.เป็นเพียงกระดาษ กินไม่ได้ แต่ในแง่ทิศทางการเมืองการปกครองนั้นมีความสำคัญมาก เป็นโอกาสในการปกป้องสิทธิของตนเอง ปกป้องสิทธิเสรีภาพ เพราะนโยบายพื้นฐานของรัฐบาลจะมากระทบกับประชาชน ถ้าคนปราจีนบุรีมีมติที่ตรงกัน เป็นมติที่แข็งขัน ก็ต้องมีคนรับฟังเป็นทางรอดที่คนปราจีนบุรีคิดว่าควรจะเป็น

นางระตะนะ ศรีวรกุล ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลนนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี แม้รัฐธรรมนูญจะเขียนว่าประชาชนมีสิทธิ แต่ที่ผ่านมาเรารวมตัวตามสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน แต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้รับสิทธินั้น การทำประชามติที่ผ่านมาประชาชนไม่มีความรู้ในหัวข้อรัฐธรรมนูญ ไม่รู้ว่ากระบวนการลงประชามติที่มีคุณภาพนั้นเป็นอย่างไร ประชาชนมีความจำเป็นที่จะรู้เรื่องนี้ และก็จะได้ลงประชามติอย่างมีคุณภาพ

ภาคพลเมืองเราคิดว่าเรามีสิทธิที่จะปกป้องชุมชนท้องถิ่นของกรา ที่ผ่านมาเราได้รับสิทธินั้นน้อยมาก เมื่อมีการรวมตัวของภาคประชาชนเราก็จะได้รับการต่อต้านจากหน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถปกป้องสิทธิของเราเอาไว้ได้ ทุกคนต้องลุกขึ้นมารู้ข้อเท็จจริงร่วมต่อสู้เพื่อชุมชนท้องถิ่นเรา อย่างการรวมตัวของคนลุ่มน้ำพระปรงใน 9 ตำบล ที่ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิในทรัพยากรของท้องถิ่น ที่อนุมานว่าการที่น้ำเสีย ปลาตาย เกิดจากภาคอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียลงลำน้ำ แต่หน่วยงานก็ไม่ให้ความสำคัญในข้อมูลของภาคประชาชน หากมีการตัดสาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน พลเมือง อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างที่แล้วๆ มา

เราต้องมีการจัดเวทีในลักษณะนี้ในพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ และได้เกิดการลงประชามติที่มีคุณภาพต่อไป

หลังจากที่มีการเรียนรู้ อภิปรายร่างรัฐธรรมนูญในรายมาตราไปทีละข้อ และเปิดวงอภิปรายแลกเปลี่ยน ถึงสาระสำคัญและแสดงความคิดเห็น ต่อจากนั้นได้มีการลงประชามติตามแบบลงประชามติเฉพาะมาตราที่มีการเสนอให้ตัดออก 26 ข้อ รวม 34 มาตรา ซึ่งมีการแบ่งช่องให้เลือกกาเครื่องหมาย 2 ช่อง ให้คงไว้ กับเอาออก

ซึ่งที่ประชุมมีการอภิปรายทั้งเห็นด้วยและเห็นต่างในสาระสำคัญรายมาตรา เป็นต้นว่าที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ให้เลือกสว.ทั้งจากจังหวัด และจากกลุ่มอาชีพ ที่เห็นด้วยเพราะตัวแทนที่มาจากกลุ่มอาชีพจะเปิดโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้เข้าสู่กระบวนการการตัดสินใจในสภาสูง บ้างก็เห็นด้วยให้มาจากกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดมีบางส่วนที่เห็นด้วยว่าควรมาจากการสรรหา

หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบหลากหลายตามภูมิสังคม (ม.211) และการจัดสรรภาษี รายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่(ม.213) หลายคนมองว่าควรให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้มาอย่างเต็มใบไม่ใช่ครึ่งใบ หรืองบประมาณที่ลงมาที่ท้องถิ่นนั้น คุณภาพชีวิตคนพิการ เบี้ยคนพิการ ตามรัฐกำหนดไว้ 800 อาจไม่เพียงพอ แต่ท้องถิ่นใดอาจสนับสนุนเพิ่มเติม ออกข้อบัญญัติส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นต้น

ทั้งนี้ในช่วงท้ายเครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบธงให้กับตัวแทนจังหวัดชลบุรี ที่จะไปดำเนินการจัดทำเวทีพลเมืองประชามติ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ต่อไป นอกจากนี้เครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคม มีแผนการจัดเวทีเรียนรู้ร่างรัฐธรรมนูญ และพลเมืองประชามติ ในพื้นที่ภาคกลาง วันที่ 17 มิ.ย. อุทัยธานี, วันที่ 19 มิ.ย. สุพรรณบุรี, วันที่ 25 มิ.ย. เวทีนครสวรรค์, วันที่ 3 ก.ค. เวทีสระบุรี และวันที่ 8 ก.ค. เวทีอ่างทองและลพบุรี

 

IMG 6905IMG 6908IMG 6909IMG 6938IMG 6995IMG 7052IMG 7083IMG 6903

 

26 ข้อในแบบลงประชามติ

1) พลเมืองมีสิทธิดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี (ม.58) และทรัพยากรเป็นสมบัติของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ (ม.92)

2) ให้มีองค์กรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่เป็นอิสระไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ (ม.60) ให้มีกลไกคุ้มครองผู้บริโภคตามหลักการป้องกันล่วงหน้า (ม.295)

3) พลเมืองมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาปฏิบัติราชการทางการปกครอง (ม.62)

4) ให้มีองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ความเห็นประกอบเมื่อมีโครงการที่อาจก่อผลกระทบต่อชุมชน (ม.62)

5) พลเมืองมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ (ม.65)

6)  พลเมืองมี้ส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นในการร่างกฏหมาย กฏ โครงการ ที่กระทบต่อวิถีชีวิต (ม.65)

7) พลเมืองมีสิทธิเข้าชื่อ 10,000 รายชื่อเสนอกฏหมาย (ม.66) เพื่อยืนยันการเสนอกฏหมาย (ม.66 และม.154)

8) มีสิทธิร้องขอข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน หรือการจัดซื้อจัดจ้างการรับบริจาค หรือการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ม.70)

9) ให้มีสภาตรวจสอบภาคพลเมือง (ม.71)

10)  สิทธิชุมชน พลเมืองมีสิทธิร่วมกับรัฐและชุมชนในการดูแลบ้านเมือง (ม.63-ม.64)

11) ให้มีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติประเมินผลการวางตนของผู้นำ (ม.77)

12)เลือกสว.ทั้งจากจังหวัด และจากกลุ่มอาชีพ (ม.121)

13) ออกเสียงประชามติยืนยันร่างกฏหมายของภาคพลเมือง หากสภาพิจารณาตกไป (ม.154 (5)) สส.และสสว. อาจร้องขอให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อหาข้อยุติได้

14) เมื่อมีการยุบสภา รัฐสภาที่ตั้งขึ้นใหม่ต้องนำร่างกฏหมายนั้นมาพิจารณาต่อไป (ม.162) กฏหมายที่ภาคประชาชนเข้าชื่อเสนอแต่รัฐสภาบังไม่ได้ให้ความเห็นชอบ รัฐสภาที่เลือกขึ้นใหม่ต้องนำขึ้นมาพิจารณาต่อ

15) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบหลากหลายตามภูมิสังคม (ม.211)

16) การจัดสรรภาษีและรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่(ม.213)

17)  พลเมืองออกเสียงประชามติได้ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น (ม.215)

18) พลเมืองมีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น (ม.215)

19) ให้มีสมัชชาพลเมือง (ม.215)

20) พลเมืองทุกจังหวัดร่วมเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อปฏิรูปในนามสมัชชาเพื่อการปฏิรูป (ม.279)

21) มาตราเกี่ยวกับการปฏิรูปในรัฐธรรมนูญ  (ม.282-ม.296)

22) มีกลไกสำหรับการจัดตั้งองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเต็มพื้นที่เสร็จใน 1 ปี และมีกลไกกระจายอำนาจ (ม.285)

23) ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการผังเมืองโดยคำนึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หลักการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนให้ชุมชนมีส่วนร่วม (ม.287)

24)  บริหารพลังงานอย่างมีธรรมาภิบาล โดยถือเป็นสมบัติของชาติและส่วนร่วม (ม.288)

25) ลด-ขจัดการผูกขาด และการกีดกันการแข่งขัน การใช้อำนาจเหนือตลาด (ม.292-293)

และข้อ 26) ปฏิรูปกฏหมายให้ชุมชนเข้มแข็ง (ม.295)  

 

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter